IHubo 59:1-17

Kumqondisi. “Ungachithi.” ElikaDavide. Imiktamu. Lapho uSawule ethumela, futhi belinde indlu, ukuze bambulale.+ 59  O Nkulunkulu wami, Ngikhulule ezitheni zami;+Kwangathi ungangivikela kwabangivukelayo.+   Ngikhulule kwabakwenza umkhuba okulimazayo,+Ungisindise nakubantu abanecala legazi.   Ngoba, bheka! baqamekelé umphefumulo wami;+Jehova, Abanamandla bayangihlasela,+kungekho kuvukela kimi, nanoma yisiphi isono kimi.+   Nakuba kungenasiphambeko, bayagijima bazilungiselele.+Vuka lapho ngikubiza ubone.+   Wena, Jehova Nkulunkulu wamabutho, unguNkulunkulu ka-Israyeli.+Vuka ukuze unake zonke izizwe.+Ungabi namusa kunoma yimaphi amambuka alimazayo.+ Sela.   Balokhu bebuya kusihlwa;+Balokhu bekhonkotha njengenja+ bajikeleze umuzi.+   Bheka! Umlomo wabo uyaphuphuma;+Kukhona izinkemba ezindebeni zabo,+Ngoba ngubani olalele?+   Kodwa wena, Jehova, uyobahleka;+Zonke izizwe uyozihleka usulu.+   O Mandla ami, ngiyohlala ngikulindile;+Ngoba uNkulunkulu uyindawo yami ephakeme elondekile.+ 10  UNkulunkulu womusa wothando kimi uyongihlangabeza;+UNkulunkulu uyongibangela ukuba ngizibuke ziphansi izitha zami.+ 11  Ungababulali, ukuze abantu bami bangakhohlwa.+Ngamandla akho benze bazulazule,+Ubehlisele phansi, Jehova sihlangu sethu,+ 12  Ngenxa yesono somlomo wabo, izwi lezindebe zabo;+Kwangathi bangabanjwa ekuziqhenyeni kwabo,+Ngisho nangenxa yesiqalekiso nenkohliso abayiphindaphindayo. 13  Baqede ngokufutheka;+Baqede, ukuze bangabikho;Kwangathi bangazi ukuthi uNkulunkulu ubusa kwaJakobe kuze kube semikhawulweni yomhlaba.+ Sela. 14  Mababuyele kusihlwa;Mabakhonkothe njengenja bajikeleze wonke umuzi.+ 15  Bona impela, mabazulazule befuna okudliwayo;+Mabanganeliseki noma bahlale ubusuku.+ 16  Kepha mina, ngiyohlabelela ngezikhwepha zakho,+Ekuseni ngizolandisa ngenjabulo ngomusa wakho wothando.+Ngoba ube yindawo ephakeme elondekile kimi+Nendawo yokubalekela ngosuku lokucindezeleka kwami.+ 17  O Mandla ami, ngiyokuhubela.+Ngoba, uNkulunkulu uyindawo yami ephakeme elondekile, unguNkulunkulu womusa wothando kimi.+

Imibhalo yaphansi