IHubo 51:1-19

Kumqondisi. Ihubo likaDavide. Lapho uNathani umprofethi efika kuye ngemva kokuba elalé noBhati-sheba.+ 51  O Nkulunkulu, ngibonise umusa ngokomusa wakho wothando.+Sula izeqo zami ngokuvumelana nokuchichima kwesihe sakho.+   Ngigezisise esiphambekweni sami,+Ungihlanze ngisho nasesonweni sami.+   Ngoba mina ngiyazazi izeqo zami,+Nesono sami siphambi kwami njalo.+   Ngoné kuwe wena wedwa,+Ngenzé okubi emehlweni akho,+Ukuze ube ngolungile lapho ukhuluma,+Ukuze ungabi nakusolwa lapho wahlulela.+   Bheka! Ngazalwa ngezinseka nginesiphambeko,+Umama wangikhulelwa esonweni.+   Bheka! Ukujabulele ukuba neqiniso ezibilinini;+Kulokho engiyikho ekusithekeni kwangathi ungangenza ngazi ukuhlakanipha kodwa.+   Kwangathi ungangihlanza esonweni ngehisopi, ukuze ngihlanzeke;+Kwangathi ungangigeza, ukuze ngibe mhlophe ngisho kunaneqhwa.+   Kwangathi ungangenza ngizwe ukwethaba nokuthokoza,+Ukuze amathambo owachobozile ajabule.+   Fihla ubuso bakho ezonweni zami,+Uzesule impela zonke iziphambeko zami.+ 10  O Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekile impela,+Ufake ngaphakathi kimi umoya omusha, ogxilile.+ 11  Ungangintshingi ungisuse phambi kobuso bakho;+O, umoya wakho ongcwele ungawususi kimi.+ 12  Buyisela kimi ukwethaba kwensindiso yakho,+Kwangathi ungangisekela impela ngomoya ovumayo.+ 13  Ngiyofundisa izeqamthetho izindlela zakho,+Ukuze izoni ziphendukele kuwe.+ 14  Ngikhulule ekubeni necala legazi,+ Nkulunkulu onguNkulunkulu wensindiso yami,+Ukuze ulimi lwami lulandise ngenjabulo ngokulunga kwakho.+ 15  O Jehova, kwangathi ungazivula lezi zindebe zami,+Ukuze umlomo wami wazise ngodumo lwakho.+ 16  Ngoba awujabuli ngomhlatshelo—ukube bekungenjalo bengizowunikela;+Awujatshuliswa umnikelo wokushiswa ophelele.+ 17  Imihlatshelo eya kuNkulunkulu iwumoya ophukile;+O Nkulunkulu, inhliziyo ephukile nechobozekile ngeke uyidelele.+ 18  Sebenzelana kahle neZiyoni ngokuvumelana nokulithakazelela kwakho;+Kwangathi ungazakha izindonga zeJerusalema.+ 19  Khona-ke iyokujabulisa imihlatshelo yokulunga,+Umhlatshelo wokushiswa nomnikelo ophelele;+Khona-ke izinkunzi ziyonikelwa khona impela e-altare lakho.+

Imibhalo yaphansi