IHubo 35:1-28

ElikaDavide. 35  O Jehova, singatha icala lami umelane nabaphikisana nami;+Yilwa nalabo abalwa nami.+   Bamba ihawu nesihlangu esikhulu,+Uphakame ukuze ungisize,+   Uhoshe umkhonto nembazo esika nhlangothi zombili ukuze uhlangabeze abangisukelayo.+Yithi emphefumulweni wami: “Ngiyinsindiso yakho.”+   Kwangathi bangahlazeka balulazeke labo abazingela umphefumulo wami.+Kwangathi bangabuyiselwa emuva bajabhiswe labo abaceba inhlekelele ngami.+   Kwangathi bangaba njengamakhoba phambi komoya,+Futhi ingelosi kaJehova mayibasunduze.+   Indlela yabo mayibe ngubumnyama nezindawo ezishelelayo,+Futhi ingelosi kaJehova mayibasukele.   Ngoba bangifihlele umgodi wabo onenetha ngaphandle kwesizathu;+Bawumbele umphefumulo wami ngaphandle kwesizathu.+   Makehlelwe yincithakalo engazi,+Inetha lakhe alifihlile malimbambe;+Makawele kulo kube yincithakalo.+   Kodwa umphefumulo wami mawujabule ngoJehova;+Mawethabe ngensindiso yakhe.+ 10  Wonke amathambo ami mawathi:+“O Jehova, ngubani onjengawe,+Okhulula ohluphekile konamandla kunaye,+Ohluphekile nompofu komphangayo?”+ 11  Kuvela ofakazi abanobudlova;+Bangibuza engingazange ngikwazi.+ 12  Bangivuza ngokubi ngokuhle engikwenzile,+Ukulahlekelwa emphefumulweni wami.+ 13  Ngokuqondene nami, lapho begula, izembatho zami kwakuyindwangu yesaka,+Ngahlupha umphefumulo wami ngokuzila ukudla,+Futhi umthandazo wami wawubuyela esifubeni sami.+ 14  Ngokuqondene nomngane, ngokuqondene nomfowethu,+Ngahambahamba njengolilela unina.+Ngidabukile, ngakhothama. 15  Kodwa bajabula babuthana ndawonye ngokuxhuga kwami;+Babuthana ndawonye bamelana nami,+Bengishaya lapho ngingazi;+Bangidwengula ngaba yizicucu futhi abazange bathule.+ 16  Phakathi kwezihlubuki ezihleka usulu ukuze zithole iqebelengwane+Kwakukhona ukungigedlela ngisho namazinyo azo.+ 17  O Jehova, kuyoze kube nini uqhubeka ukubona?+Buyisa umphefumulo wami ekuchitheni kwabo,+Yebo okuwukuphela kwawo+ emabhongweni ezingonyama anomhlwenga. 18  Ngiyokudumisa ebandleni elikhulu;+Phakathi kwabantu abaningi ngiyokudumisa.+ 19  Kwangathi bangejabule ngami labo abayizitha zami ngaphandle kwesizathu;+Abangizonda ngaphandle kwesizathu, mabangalicifi iso.+ 20  Ngoba abakhulumi ukuthula;+Kodwa balokhu beceba izinto zenkohlisongabazithulele bomhlaba.+ 21  Bawuvula kakhulu umlomo wabo ngokumelene nami.+Bathé: “Nakho-ke! Nakho-ke! iso lethu likubonile.”+ 22  O Jehova, ubonile.+ Ungathuli.+O Jehova, ungazigcini ukude nami.+ 23  Vuka uphaphamele ukwahlulelwa kwami,+O Nkulunkulu wami, yebo Jehova, uphaphamele icala lami engimangalelwe ngalo.+ 24  O Jehova Nkulunkulu wami, ngahlulele ngokokulunga kwakho,+Kwangathi bangejabule ngami.+ 25  Kwangathi bangesho enhliziyweni yabo ukuthi: “Nakho-ke, mphefumulo wethu!”+Kwangathi bangesho ukuthi: “Simgwinyile.”+ 26  Mababe namahloni bajabhe bonke ngothi lwabo+Abajabula ngenhlekelele yami.+Mabembathiswe amahloni+ nokululazeka abaziphakamisayo kimi.+ 27  Mabakhamuluke ngenjabulo bathokoze labo abajabulayo ngokulunga kwami,+Futhi njalo mabathi:+“Makadunyiswe uJehova, ojabula ngokuthula kwenceku yakhe.”+ 28  Ulimi lwami malukhulume ngokulunga kwakho ngezwi eliphansi,+Usuku lonke malukhulume ngodumo lwakho.+

Imibhalo yaphansi