IHubo 33:1-22

33  O nina balungileyo.+ Khamulukani ngenjabulo ngenxa kaJehova.Kwabaqotho ukudumisa kuyafaneleka.+   Bongani uJehova ngehabhu;+Mhubeleni ngensimbi yomculo enezintambo eziyishumi.+   Mhlabeleleleni ingoma entsha;+Khiphani lonke ikhono lenu ekubetheni izintambo nasekumemezeni kwenjabulo.+   Ngoba izwi likaJehova liqotho,+Futhi wonke umsebenzi wakhe wenziwe ngokwethembeka.+   Ungumthandi wokulunga nobulungisa.+Umhlaba ugcwele umusa wothando kaJehova.+   Ngezwi likaJehova amazulu ngokwawo enziwa,+Nalo lonke ibutho lawo ngomoya womlomo wakhe.+   Ubutha amanzi olwandle njengokungathi uwabuthela edanyini,+Abeke ezinqolobaneni amanzi agubhayo.   Bonke abasemhlabeni mabamesabe uJehova.+Mabethuke ngenxa yakhe bonke abakhileyo ezweni elikhiqizayo.+   Ngoba yena wakhipha izwi, kwaba khona;+Yena uqobo wayala, kwama kanjalo.+ 10  UJehova ngokwakhe uyibhidlizile injongo yezizwe;+Uyibhuntshisile imicabango yezizwe.+ 11  Yona kanye injongo kaJehova iyokuma kuze kube nini nanini;+Imicabango yenhliziyo yakhe isezizukulwaneni ngezizukulwane.+ 12  Siyajabula isizwe esiNkulunkulu waso nguJehova,+Isizwe asikhethile ukuba sibe yifa lakhe.+ 13  UJehova ubhekile esemazulwini,+Uwabonile wonke amadodana abantu.+ 14  Esendaweni emisiwe ahlala kuyo+Ubabukile bonke abahlala emhlabeni. 15  Ubumba izinhliziyo zabo bonke;+Ucabangela yonke imisebenzi yabo.+ 16  Ayikho inkosi esindiswa ubuningi bamabutho empi;+Indoda enamandla ngokwayo ayikhululwa ubuningi bamandla.+ 17  Ihhashi liyinkohliso ekusindiseni,+Alikunikezi ukuphunyuka ngobuningi bamandla alo.+ 18  Bheka! Iso likaJehova likwabamesabayo,+Kulabo abalindela umusa wakhe wothando,+ 19  Ukuba akhulule umphefumulo wabo ekufeni,+Futhi abalonde endlaleni.+ 20  Umphefumulo wethu ubulindele uJehova.+Ungumsizi wethu nesihlangu sethu.+ 21  Ngoba inhliziyo yethu iyajabula ngaye;+Ngoba ithemba+ lethu silibeké egameni lakhe elingcwele. 22  O Jehova, umusa wakho wothando mawube phezu kwethu,+Njengoba nje siye sahlala sikulindele.+

Imibhalo yaphansi