AbaHluleli 2:1-23

2  Khona-ke ingelosi+ kaJehova yakhuphukela eBhokimi+ isuka eGiligali+ yathi: “Nganikhuphula nganikhipha eGibhithe nganiletha ezweni engafunga ngalo kokhokho+ benu. Ngaphezu kwalokho, ngathi, ‘Angisoze ngasephula isivumelwano sami kanye nani.+  Futhi nina, akumelwe nenze isivumelwano nabakhileyo baleli zwe.+ Kufanele niwadilize+ ama-altare abo.’ Kodwa anizange nililalele izwi lami.+ Nikwenzeleni lokhu?+  Nami-ke ngithé: ‘Ngeke ngibaxoshe phambi kwenu, bayoba izingibe kini,+ onkulunkulu babo bayoba yisiyengo kini.’”+  Kwathi nje ngemva kokuba ingelosi kaJehova ikhulumé la mazwi kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli, abantu baphakamisa amazwi abo bakhala.+  Yingakho baqamba leyo ndawo ngokuthi iBhokimi. Futhi bamenzela lapho uJehova umhlatshelo.  Lapho uJoshuwa emukisa abantu, abantwana bakwa-Israyeli bahamba, yilowo nalowo waya efeni lakhe, ukuba adle ifa lezwe.+  Abantu baqhubeka bekhonza uJehova zonke izinsuku zikaJoshuwa nazo zonke izinsuku zamadoda amadala aqhubeka ephila ngemva kukaJoshuwa nayeboné wonke umsebenzi kaJehova omkhulu awenzela u-Israyeli.+  Khona-ke uJoshuwa indodana kaNuni, inceku kaJehova, wafa eneminyaka eyikhulu neshumi.+  Ngakho bamngcwaba endaweni yefa lakhe eThimnati-heresi+ esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi, enyakatho yeNtaba iGahashi.+ 10  Sonke leso sizukulwane naso sabuthelwa koyise,+ futhi kwaqala ukuvela esinye isizukulwane ngemva kwaso esasingamazi uJehova noma umsebenzi ayewenzelé u-Israyeli.+ 11  Abantwana bakwa-Israyeli bawela ekwenzeni okubi emehlweni kaJehova+ nasekukhonzeni oBhali.+ 12  Kanjalo bamshiya uJehova uNkulunkulu woyise owayebakhiphé ezweni laseGibhithe+ balandela abanye onkulunkulu phakathi konkulunkulu bezizwe ezazibazungezile+ baqala ukubakhothamela, bamcasula uJehova.+ 13  Ngakho bamshiya uJehova bakhonza uBhali nemifanekiso ka-Ashitoreti.+ 14  Khona-ke intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Israyeli,+ wamnikela ezandleni zabagcugci, bamgcugca;+ wamthengisa esandleni sezitha zakhe ezimzungezile,+ futhi wayengasakwazi ukuma phambi kwezitha zakhe.+ 15  Nomaphi lapho ayephumela khona, isandla sikaJehova sasimelana naye kube inhlekelele,+ njengoba nje uJehova ayekhulumile nanjengoba nje uJehova ayefungile kuye;+ waba sebunzimeni obukhulu.+ 16  Ngakho uJehova wayevusa abahluleli,+ bamsindise esandleni sababemgcugca.+ 17  Akazange abalalele ngisho nabahluleli bakhe, kodwa waziphatha kabi ngokobulili+ nabanye onkulunkulu,+ wabakhothamela. Waphambuka ngokushesha endleleni okhokho bakhe ababehambé ngayo ngokulalela imiyalo kaJehova.+ Yena akazange enze kanjalo. 18  Lapho uJehova emvusela abahluleli,+ uJehova wayeba nalowo mahluleli, amsindise esandleni sezitha zakhe zonke izinsuku zalowo mahluleli; ngoba uJehova wayedabuka+ ngokububula kwakhe ngenxa yabacindezeli bakhe+ nalabo ababemkhakhabisa bemyisa ngapha nangapha. 19  Kwakuthi lapho umahluleli efa, aphenduke enze ngendlela echithayo ukwedlula oyise ngokulandela abanye onkulunkulu ukuze abakhonze futhi abakhothamele.+ Akazange ayiyeke imikhuba yakhe nokuziphatha kwakhe kokuba nenkani.+ 20  Ekugcineni intukuthelo kaJehova yamvuthela+ u-Israyeli, wathi: “Ngenxa yokuthi lesi sizwe seqé isivumelwano sami+ engabayala ngaso okhokho baso futhi asililalelanga izwi lami,+ 21  nami futhi, ngeke ngiphinde ngixoshe phambi kwaso nesisodwa salezi zizwe uJoshuwa azishiya ngemuva lapho efa,+ 22  ukuze ngimvivinye+ ngazo u-Israyeli, ukuthi uyoba yini umgcini wendlela kaJehova ngokuthi ahambe kuyo njengoba nje oyise bayigcina, noma cha.” 23  Ngakho uJehova wazivumela lezi zizwe ukuba zisale ngokuba angazixoshi ngokushesha,+ futhi akazange azinikele esandleni sikaJoshuwa.

Imibhalo yaphansi