2 IziKronike 9:1-31

9  Indlovukazi yaseSheba+ ngokwayo yawuzwa umbiko ngoSolomoni, futhi yeza eJerusalema izovivinya uSolomoni ngemibuzo ekhungathekisayo,+ ihamba nodwendwe olubabazeka kakhulu namakamela+ athwele amafutha ebhalsamu,+ negolide+ eliningi kakhulu, namatshe ayigugu.+ Ekugcineni yafika kuSolomoni yakhuluma naye ngakho konke okwakuthandeka enhliziyweni yayo.+  USolomoni yena wayitshela zonke izindaba zayo,+ futhi ayikho indaba eyayifihlekile kuSolomoni angayitshelanga yona.+  Lapho indlovukazi yaseSheba ibona ukuhlakanipha kukaSolomoni+ nendlu ayeyakhile,+  nokudla kwetafula lakhe+ nokuhlala kwezinceku zakhe nenkonzo yasetafuleni yezikhonzi zakhe nesambatho sazo+ nezikhonzi zenkonzo yakhe yokuthunga iziphuzo+ nesambatho sazo, nemihlatshelo yakhe yokushiswa+ ayeyinikela njalo endlini kaJehova,+ khona-ke akubange kusabakhona moya kuyo.  Ngakho yathi enkosini: “Laliyiqiniso izwi engalizwa ngisezweni lami ngokuphathelene nezindaba zakho nokuhlakanipha kwakho.+  Angizange ngibe nokholo+ emazwini abo kwaze kwaba yilapho sengifikile ukuze ngizibonele ngamehlo ami;+ futhi bheka! angitshelwanga ngisho nengxenye yobuningi bokuhlakanipha kwakho.+ Uye wawudlula umbiko engiwuzwile.+  Bayajabula+ abantu bakho, ziyajabula nalezi zinceku zakho ezimi phambi kwakho njalo futhi ezilalela ukuhlakanipha kwakho.+  Makatuswe uJehova uNkulunkulu wakho,+ oye wajabula+ ngawe ngokukubeka esihlalweni sakhe sobukhosi+ njengenkosi kaJehova uNkulunkulu wakho;+ ngoba uNkulunkulu wakho wamthanda+ u-Israyeli, ukuba amenze ame kuze kube nini nanini, kangangokuba wabeka wena njengenkosi phezu kwakhe+ ukuba ukhiphe isinqumo sokwahlulela+ nokulunga.”+  Khona-ke yanika inkosi amathalenta egolide ayikhulu namashumi amabili,+ namafutha ebhalsamu+ amaningi kakhulu, namatshe ayigugu;+ futhi ayengakaze abe khona amafutha ebhalsamu anjengalawo indlovukazi yaseSheba eyawanika iNkosi uSolomoni.+ 10  Futhi, ngaphandle kwalokho, izinceku zikaHiramu+ nezinceku zikaSolomoni ezaletha igolide+ lase-Ofiri zaletha izingodo zom-aligamu+ namatshe ayigugu.+ 11  Ngalezi zingodo zom-aligamu inkosi yenza izitebhisi+ zendlu kaJehova nezendlu yenkosi+ namahabhu+ nezinsimbi zomculo ezinezintambo+ zabahlabeleli,+ futhi ezifana nazo zazingakaze zibonakale ngaphambili ezweni lakwaJuda. 12  INkosi uSolomoni yona yanika indlovukazi+ yaseSheba konke okwakuyijabulisa eyayikucelile, ngaphandle kwenani lalokho eyakuletha enkosini. Ngakho yaphenduka yaya ezweni layo, yona kanye nezinceku zayo.+ 13  Isisindo segolide elaliza kuSolomoni ngonyaka owodwa sasingamathalenta egolide angamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha,+ 14  ngaphandle kwamadoda ahamba amazwe nabathengisi+ ababeletha izinto nawo wonke amakhosi ama-Arabhu+ nababusi bezwe ababeletha igolide nesiliva kuSolomoni. 15  INkosi uSolomoni yenza izihlangu ezinkulu ezingamakhulu amabili zegolide elixutshiwe+ (yanameka esihlangwini ngasinye esikhulu amashekeli angamakhulu ayisithupha egolide elixutshiwe),+ 16  namahawu angamakhulu amathathu egolide elixutshiwe (yanameka ehawini ngalinye omina abathathu begolide).+ Khona-ke inkosi yakubeka eNdlini Yehlathi LaseLebhanoni.+ 17  Ngaphezu kwalokho, inkosi yenza isihlalo sobukhosi esikhulu sezinyo lendlovu yasinameka ngegolide elihlanzekile.+ 18  Kwakunezitebhisi eziyisithupha eziya esihlalweni sobukhosi, kukhona nesenabelo sezinyawo segolide esihlalweni sobukhosi (kwakuhlangene), futhi kwakukhona indawo yokubeka izingalo ngapha nangapha kwendawo yokuhlala, eceleni kwalezi zindawo zokubeka izingalo+ kumi izingonyama ezimbili.+ 19  Kwakukhona izingonyama eziyishumi nambili+ ezazimi lapho ezitebhisini eziyisithupha ngapha nangapha. Awukho omunye umbuso owawunesenziwe njengaso.+ 20  Zonke izitsha zokuphuza+ zeNkosi uSolomoni zazenziwe ngegolide,+ nazo zonke izitsha zeNdlu Yehlathi LaseLebhanoni+ zazenziwe ngegolide elihlanzekile. Kwakungekho lutho olwenziwe ngesiliva; lalibhekwa njengento engelutho neze+ ezinsukwini zikaSolomoni. 21  Ngoba imikhumbi yenkosi yayiya eTharishishi+ nezinceku zikaHiramu.+ Kanye njalo ngemva kweminyaka emithathu kwakufika imikhumbi yaseTharishishi, ithwele igolide nesiliva,+ izinyo lendlovu,+ nezinkawu namapigogo.+ 22  Ngakho iNkosi uSolomoni yayinkulu kunawo wonke amanye amakhosi omhlaba ngengcebo+ nangokuhlakanipha.+ 23  Futhi wonke amakhosi omhlaba ayefuna+ ubuso bukaSolomoni ukuze ezwe ukuhlakanipha+ kwakhe, uNkulunkulu weqiniso ayekufake enhliziyweni yakhe.+ 24  Yileyo naleyo yayiletha isipho sayo,+ izinto zesiliva nezinto zegolide+ nezingubo,+ imvunulo yempi namafutha ebhalsamu, amahhashi neminyuzi njengento yaminyaka yonke.+ 25  USolomoni waba nezitebele zamahhashi eziyizinkulungwane ezine+ nezinqola+ namahhashi ayizinkulungwane eziyishumi nambili, wakugcina kumi emizini yezinqola+ naseduze kwenkosi eJerusalema. 26  Waba umbusi phezu kwawo wonke amakhosi kusukela eMfuleni kwehle kuze kube sezweni lamaFilisti kwehle futhi kuze kube semngceleni waseGibhithe.+ 27  Ngaphezu kwalokho, inkosi yenza isiliva eJerusalema laba njengamatshe; ukhuni lomsedari yalwenza lwaba luningi+ njengemisikhamori+ eseShefela.+ 28  Futhi kwakukhona ababeletha kuSolomoni amahhashi+ evela eGibhithe+ nakuwo wonke amanye amazwe. 29  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaSolomoni,+ ezokuqala nezokugcina, azilotshiwe yini phakathi kwamazwi kaNathani+ umprofethi nasesiprofethweni sika-Ahiya+ waseShilo+ nasembhalweni ogciniwe wemibono ka-Ido+ umboni wemibono ngokuphathelene noJerobowamu+ indodana kaNebhati?+ 30  USolomoni waqhubeka ebusa eJerusalema phezu kuka-Israyeli wonke iminyaka engamashumi amane. 31  Ekugcineni uSolomoni walala nokhokho bakhe. Ngakho wangcwatshwa eMzini KaDavide uyise;+ uRehobowamu+ indodana yakhe waqala ukubusa esikhundleni sakhe.+

Imibhalo yaphansi