2 IziKronike 8:1-18

8  Kwathi ekupheleni kweminyaka engamashumi amabili,+ uSolomoni ayeyakhe ngayo indlu kaJehova+ nendlu yakhe siqu,+  imizi uHiramu+ ayeyinike uSolomoni—uSolomoni wayakha kabusha wabe esehlalisa abantwana bakwa-Israyeli kuyo.  Ngaphezu kwalokho, uSolomoni waya eHamati-zoba walinqoba.  Khona-ke walakha kabusha iTadimori ehlane nayo yonke imizi yokugcina izinto+ ayeyakhe eHamati.+  Waqhubeka wakha iBheti-horoni Elingenhla+ neBheti-horoni Elisezansi,+ imizi enezivikelo eziqinile enezindonga,+ izicabha nemigoqo,+  neBhahalati+ nayo yonke imizi yokugcina izinto eyayibe ngekaSolomoni nayo yonke imizi yezinqola+ nemizi yezinkweli zamahhashi+ nayo yonke into efiselekayo kaSolomoni+ ayefise ukuyakha eJerusalema naseLebhanoni+ nakulo lonke izwe lombuso wakhe.  Kepha bonke abantu ababesele kumaHeti+ nakuma-Amori+ nakumaPherizi+ nakumaHivi+ nakumaJebusi,+ ababengeyona ingxenye ka-Israyeli,+  ababesele kubantwana babo ababashiya ezweni ngemva kwabo, labo abantwana bakwa-Israyeli abangazange babaqothule,+ uSolomoni wayelokhu ebutha+ amadoda ukuba enze umsebenzi ophoqelelwe kuze kube yilolu suku.+  Kodwa abekho kubantwana bakwa-Israyeli uSolomoni abenza izigqila zomsebenzi wakhe;+ ngoba babengamaqhawe+ nezinduna zamaphini abalawuli bakhe bempi nezinduna zabashayeli bakhe bezinqola+ nezezinkweli zakhe zamahhashi.+ 10  Laba babeyizinduna zamaphini+ eNkosi uSolomoni, amakhulu amabili namashumi amahlanu, izinduna ezaziphezu kwabantu.+ 11  Indodakazi kaFaro+ uSolomoni wayikhuphula wayikhipha eMzini KaDavide+ wayiyisa endlini ayeyakhele yona,+ ngoba wathi: “Nakuba ingumkami, akufanele ihlale endlini kaDavide inkosi yakwa-Israyeli, ngoba izindawo umphongolo kaJehova oweza kuzo ziyinto engcwele.”+ 12  Kungaleso sikhathi lapho uSolomoni anikela khona imihlatshelo yokushiswa+ eya kuJehova phezu kwe-altare+ likaJehova ayelakhe phambi kompheme,+ 13  ngisho nanjengento eyimfuneko yansuku zonke+ ukuba kwenziwe iminikelo ngokomyalo kaMose wamasabatha+ nowokwethwasa kwezinyanga+ nowemikhosi emisiwe+ kathathu ngonyaka,+ emkhosini wamaqebelengwane angenamvubelo+ nasemkhosini wamasonto+ nasemkhosini wamadokodo.+ 14  Ngaphezu kwalokho, wamisa izigaba+ zabapristi phezu kwezinkonzo zazo ngokomthetho kaDavide uyise,+ namaLevi+ ezindaweni asebenza kuzo, ukuba adumise+ futhi akhonze+ phambi kwabapristi njengento eyimfuneko yansuku zonke,+ nabalindisango ngezigaba zabo zamasango ahlukahlukene,+ ngoba lo kwakungumyalo kaDavide umuntu kaNkulunkulu weqiniso. 15  Futhi abazange baphambuke emyalweni wenkosi kubapristi namaLevi ngokuqondene nanoma iyiphi indaba nangokuqondene nezinto okwakumelwe zinikezwe.+ 16  Ngakho umsebenzi kaSolomoni wonke wawusesimweni esilungisiwe+ kusukela osukwini lokubekwa kwesisekelo sendlu kaJehova ize iqedwe.+ Ngakho indlu kaJehova yaphela.+ 17  Kungaleso sikhathi lapho uSolomoni aya khona e-Eziyoni-gebheri+ nase-Eloti+ ogwini lolwandle ezweni lakwa-Edomi.+ 18  UHiramu+ wamthumelela njalo ngezinceku zakhe imikhumbi nezinceku ezinolwazi ngolwandle,+ futhi zaziya e-Ofiri+ nezinceku zikaSolomoni futhi zithathe khona igolide+ elingamathalenta angamakhulu amane namashumi amahlanu+ zililethe eNkosini uSolomoni.+

Imibhalo yaphansi