2 IziKronike 6:1-42

6  Yileso sikhathi lapho uSolomoni athi khona:+ “UJehova ngokwakhe wathi wayezohlala esigayegayeni;+  mina, ngikwakhele indlu+ yendawo yokuhlala ephakeme nendawo emile ukuba uhlale kuyo kuze kube nini nanini.”+  Khona-ke inkosi yaphendula ubuso bayo yaqala ukubusisa+ lonke ibandla lika-Israyeli, lonke ibandla lika-Israyeli limile.+  Yaqhubeka yathi: “Makadunyiswe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli,+ owakhuluma ngomlomo wakhe noDavide ubaba+ futhi obangelé ukuba kugcwaliseke ngezandla zakhe,+ wathi,  ‘Kusukela osukwini engakhipha ngalo abantu bami ezweni laseGibhithe angizange ngikhethe muzi kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli ukuba ngakhele igama+ lami indlu ukuze libe lapho, futhi angizange ngikhethe muntu ukuba abe umholi phezu kwabantu bami u-Israyeli.+  Kodwa ngizokhetha iJerusalema+ ukuze igama lami libe lapho, futhi ngizokhetha uDavide ukuba abe phezu kwabantu bami u-Israyeli.’+  Kwathandeka enhliziyweni kaDavide ubaba ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu.+  Kodwa uJehova wathi kuDavide ubaba, ‘Ngenxa yokuthi kuye kwathandeka enhliziyweni yakho ukwakhela igama lami indlu, wenzé kahle ngoba kuye kwathandeka enhliziyweni yakho.+  Kuphela ngeke uyakhe wena ngokwakho leyo ndlu,+ kodwa indodana yakho ephuma ezinkalweni zakho yiyo eyokwakhela igama lami indlu.’+ 10  UJehova walifeza izwi+ lakhe ayelikhulumile, ukuba ngivuke esikhundleni sikaDavide ubaba+ ngihlale esihlalweni sobukhosi+ sika-Israyeli, njengoba nje uJehova ayekhulumile,+ futhi ngakhele igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu,+ 11  ngibeke khona uMphongolo+ okukhona kuwo isivumelwano sikaJehova asenza nabantwana bakwa-Israyeli.”+ 12  Wema phambi kwe-altare likaJehova phambi kwalo lonke ibandla lika-Israyeli,+ futhi manje welula izintende zezandla zakhe.+ 13  (Ngoba uSolomoni wayenze isiteji+ sethusi wayesesibeka maphakathi nendawo ebiyelwe.+ Ubude baso babuyizingalo ezinhlanu, nobubanzi baso buyizingalo ezinhlanu, futhi ukuphakama kwaso kuyizingalo ezintathu; waqhubeka emi kuso.) Waguqa+ ngamadolo phambi kwalo lonke ibandla lika-Israyeli welulela izintende zezandla zakhe emazulwini.+ 14  Wathi: “O Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli,+ akekho uNkulunkulu onjengawe+ emazulwini noma emhlabeni, ogcina isivumelwano+ nomusa wothando ezincekwini zakho ezihamba phambi kwakho ngayo yonke inhliziyo yazo;+ 15  wena okugcinile encekwini yakho uDavide ubaba loko owamthembisa kona,+ kangangokuthi wenza isithembiso ngomlomo wakho, futhi ngesandla sakho siqu wenzé ukuba kugcwaliseke njengakulolu suku.+ 16  Manje, Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli, gcina encekwini yakho uDavide ubaba loko owamthembisa kona, uthi, ‘Ngeke kunqunywe muntu ongowakho phambi kwami ukuba ahlale esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli,+ kuphela nje uma amadodana akho+ eyoqaphela indlela yawo ngokuhamba emthethweni wami,+ njengoba nje wena uhambile phambi kwami.’+ 17  Manje, Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli,+ isithembiso sakho+ osenze encekwini yakho uDavide masibe ngesithembekile.+ 18  “Kodwa ingabe ngempela uNkulunkulu uyohlala nesintu emhlabeni?+ Bheka! Izulu, yebo, izulu lamazulu ngokwawo, alikwazi ukukuthwala;+ kangakanani-ke le ndlu engiyakhile?+ 19  Futhi kumelwe uphendukele emthandazweni wenceku yakho+ nasesicelweni sayo somusa,+ Jehova Nkulunkulu wami, ngokulalela ukukhala kokuncenga+ nomthandazo inceku yakho ewuthandaza phambi kwakho,+ 20  ukuze amehlo akho abe ngavulekele+ kule ndlu imini nobusuku, kule ndawo lapho owathi uyobeka igama lakho kuyo,+ ngokulalela umthandazo inceku yakho ewuthandaza ibheke kule ndawo.+ 21  Kumelwe ulalele ukuncenga kwenceku yakho+ nokwabantu bakho u-Israyeli lapho bethandaza bebheke kule ndawo,+ ukuze wena ngokwakho uzwe usendaweni yakho yokuhlala, usemazulwini;+ uzwe futhi uthethelele.+ 22  “Uma umuntu ona umuntu wakubo+ futhi ebeka isiqalekiso phezu kwakhe ukuze amenze abe ngaphansi+ kwesiqalekiso, abese engena ngempela esiqalekisweni phambi kwe-altare lakho kule ndlu,+ 23  khona-ke kwangathi wena ungezwa usemazulwini,+ uthathe isinyathelo+ wahlulele izinceku zakho ukuze ubuyisele omubi ngokubeka indlela yakhe phezu kwekhanda lakhe+ nangokuba uthi olungile ulungile+ ngokumnika ngokokulunga kwakhe.+ 24  “Uma abantu bakho u-Israyeli behlulwa phambi kwesitha+ ngenxa yokuthi bebelokhu bona kuwe,+ bese bebuya+ badumise igama lakho+ futhi bathandaze+ bacele umusa phambi kwakho kule ndlu,+ 25  khona-ke kwangathi ungezwa wena usemazulwini,+ uthethelele+ isono sabantu bakho u-Israyeli ubabuyisele+ emhlabathini owawunika bona nokhokho babo.+ 26  “Lapho amazulu evalekile kungani mvula+ ngenxa yokuthi bebelokhu bona+ kuwe, bese bethandaza bebheke kule ndawo+ badumise igama lakho futhi babuye esonweni sabo ngoba ubulokhu ubahlupha,+ 27  khona-ke kwangathi ungezwa wena usemazulwini, uthethelele isono sezinceku zakho, yebo abantu bakho u-Israyeli, ngoba ubafundisa+ ngokuqondene nendlela enhle+ okufanele bahambe ngayo; unike imvula+ ezweni lakho olinike abantu bakho njengefa.+ 28  “Uma kwenzeka kuba khona indlala+ ezweni, uma kwenzeka kuba khona isifo esiwumshayabhuqe,+ uma kwenzeka kuba khona ukuhanguka+ nesikhunta,+ izinkumbi+ namaphela;+ uma kwenzeka izitha+ zabo zibavimbezela ezweni lamasango abo+—noma yiluphi uhlobo lwenhlupho nanoma yiluphi uhlobo lwesifo+ 29  kungakhathaliseki ukuthi yimuphi umthandazo,+ kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isicelo somusa+ esingase senziwe yinoma yimuphi umuntu noma yibo bonke abantu bakho u-Israyeli,+ ngoba yilowo nalowo uyayazi inhlupho+ yakhe nobuhlungu bakhe; lapho empeleni elulela izintende zezandla zakhe ngakule ndlu,+ 30  khona-ke kwangathi ungezwa wena usemazulwini, indawo yakho yokuhlala,+ uthethelele+ futhi unike ngamunye ngokuvumelana nazo zonke izindlela zakhe,+ ngoba uyayazi inhliziyo yakhe+ (ngoba nguwe wedwa oyazi kahle inhliziyo yabantwana babantu);+ 31  ukuze bakwesabe+ ngokuhamba ezindleleni zakho zonke izinsuku abaziphila phezu kobuso bomhlaba owawunika okhokho bethu.+ 32  “Nowesinye isizwe ongeyona ingxenye yabantu bakho u-Israyeli+ empeleni ozayo evela ezweni elikude ngenxa yegama lakho elikhulu+ nesandla sakho esinamandla+ nengalo yakho eyeluliwe,+ futhi empeleni bafike bathandaze bebheke kule ndlu,+ 33  khona-ke kwangathi wena ngokwakho ungamlalela usemazulwini, endaweni yakho yokuhlala emisiwe,+ wenze ngokuvumelana nakho konke lowo wesinye isizwe akucela kuwe;+ ukuze zonke izizwe zomhlaba zilazi igama lakho+ futhi zikwesabe+ njengoba isizwe sakho u-Israyeli sikwesaba, futhi zazi ukuthi igama lakho libizwé phezu kwale ndlu engiyakhile.+ 34  “Uma kwenzeka abantu bakho bephuma beya empini+ beyolwa nezitha zabo ngendlela obathuma+ ngayo, bese bethandaza+ kuwe bebheke kulo muzi owukhethile nakule ndlu engiyakhele igama lakho,+ 35  yizwa usemazulwini umthandazo wabo nesicelo sabo somusa,+ ubakhiphele isahlulelo.+ 36  “Uma kwenzeka bona kuwe+ (ngoba akekho umuntu ongoni),+ futhi kudingeke ukuba ubavuthele ngolaka futhi ubanikele esitheni, abathumbi babo babathumbe impela bamuke nabo babayise ezweni elikude noma eliseduze;+ 37  bese besanguluka ezweni abathunjwe bayiswa kulo, babuye bacele kuwe umusa ezweni abayizithunjwa kulo,+ bathi, ‘Sonile,+ siphambukile+ futhi senzé ngokukhohlakala;+ 38  futhi impela babuyele kuwe ngayo yonke inhliziyo yabo+ nangawo wonke umphefumulo wabo ezweni abayizithunjwa kulo+ zalabo ababathumba bamuka nabo, bese bethandaza bebheke ezweni labo owalinika okhokho babo nasemzini owukhethile+ nasendlini engiyakhele igama lakho;+ 39  mawuzwe usemazulwini, usendaweni yakho yokuhlala emisiwe,+ umthandazo wabo nezicelo zabo zomusa,+ ubakhiphele isahlulelo+ futhi ubathethelele+ abantu bakho abonile kuwe. 40  “Manje, Nkulunkulu wami, siza, amehlo akho+ mawabe ngavulekile futhi izindlebe zakho+ zibe zilalele umthandazo ophathelene nale ndawo. 41  Manje vuka,+ Jehova Nkulunkulu, ungene ekuphumuleni kwakho,+ wena noMphongolo wamandla akho.+ Abapristi bakho, Jehova Nkulunkulu, mabembathe insindiso, futhi abaqotho bakho mabajabule ngobuhle.+ 42  O Jehova Nkulunkulu, ungabubuyiseli emuva ubuso bogcotshiweyo wakho.+ Khumbula umusa wothando kuDavide inceku yakho.”+

Imibhalo yaphansi