2 IziKronike 5:1-14

5  Ekugcineni wonke umsebenzi uSolomoni okwakumelwe awenzele indlu kaJehova waphela,+ uSolomoni wangenisa izinto uDavide uyise ayezingcwelisile;+ isiliva negolide nazo zonke izinto wakubeka engcebweni yendlu kaNkulunkulu weqiniso.+  Kungaleso sikhathi-ke lapho uSolomoni abuthela khona eJerusalema amadoda amadala akwa-Israyeli+ nazo zonke izinhloko zezizwe,+ izikhulu zezindlu zoyise+ zabantwana bakwa-Israyeli, ukuze kukhushulwe+ umphongolo+ wesivumelwano sikaJehova eMzini KaDavide,+ okungukuthi, eZiyoni.+  Ngakho wonke amadoda akwa-Israyeli abuthana enkosini emkhosini wenyanga yesikhombisa.+  Ngakho wonke amadoda amadala akwa-Israyeli eza,+ amaLevi awuthwala uMphongolo.+  Eza ekhuphula uMphongolo+ netende lokuhlangana+ nazo zonke izinto ezingcwele+ ezazisetendeni. Abapristi amaLevi bakukhuphula.+  INkosi uSolomoni nayo yonke inhlangano yama-Israyeli ayegcina isivumelwano sawo sokuhlangana nayo phambi koMphongolo benza imihlatshelo+ yezimvu nezinkomo ezazingenakubalwa ngenxa yobuningi.  Khona-ke abapristi bawungenisa umphongolo wesivumelwano sikaJehova endaweni yawo, ekamelweni elingaphakathi impela+ lendlu, eNgcwelengcwele,+ ngaphansi kwamaphiko amakherubi.+  Ngakho amakherubi ayelulele njalo amaphiko awo phezu kwendawo yoMphongolo, amakherubi awumboza uMphongolo nezingongolo+ zawo ngaphezulu.+  Kodwa izingongolo zazizinde, izihloko zezingongolo zazibonakala eNgcwele phambi kwekamelo elingaphakathi impela, kodwa zazingabonakali ngaphandle, futhi ziselapho kuze kube yilolu suku.+ 10  Kwakungekho lutho eMphongolweni ngaphandle kwezibhebhe ezimbili+ uMose azinikeza eHorebe,+ lapho uJehova enza isivumelwano+ nabantwana bakwa-Israyeli ngesikhathi bephuma eGibhithe.+ 11  Kwathi lapho abapristi bephuma endaweni engcwele (ngoba bonke abapristi ababetholakala babezingcwelisile+—kwakungekho sidingo sokugcina izigaba);+ 12  amaLevi+ ayengabahlabeleli ayengawabo bonke, okungukuthi, aka-Asafa,+ akaHemani,+ akaJeduthuni+ nawamadodana awo nabafowabo ayembethe indwangu ecolekileyo ephethe amasimbali+ nezinsimbi zomculo ezinezintambo+ namahabhu,+ ayemi ngasempumalanga ye-altare futhi kumi kanye nawo abapristi ababebalelwa ekhulwini namashumi amabili beshaya amacilongo;+ 13  kwathi ngokushesha nje lapho abashaya amacilongo nabahlabeleli benjengomuntu oyedwa+ ekuzwakaliseni umsindo owodwa ekudumiseni nasekubongeni uJehova, ngokushesha nje lapho bephakamisa umsindo ngamacilongo nangamasimbali nangezinsimbi zokucula+ nangokudumisa+ uJehova, “ngoba muhle,+ ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini,”+ indlu ngokwayo yagcwala ifu,+ yona kanye indlu kaJehova,+ 14  abapristi abakwazanga ukuma bakhonze ngenxa yaleli fu;+ ngoba inkazimulo+ kaJehova yagcwalisa indlu kaNkulunkulu weqiniso.

Imibhalo yaphansi