2 IziKronike 4:1-22

4  Khona-ke wenza i-altare lethusi,+ ubude balo buyizingalo ezingamashumi amabili, ububanzi balo buyizingalo ezingamashumi amabili, futhi ukuphakama kwalo kuyizingalo eziyishumi.+  Wenza ulwandle olubunjiwe+ lwaba yizingalo eziyishumi kusuka komunye umphetho walo kuya komunye, luyisiyingi nxazonke, ukuphakama kwalo kuyizingalo ezinhlanu, futhi kwakuthatha umucu oyizingalo ezingamashumi amathathu ukulujikeleza lonke.+  Kwakukhona okufana nemihlobiso emise okwamaselwa+ ngaphansi kwalo nxazonke, kuluzungezile, okuyishumi engalweni eyodwa, kuhaqe ulwandle nxazonke.+ Imihlobiso emise okwamaselwa yayiyizinhlu ezimbili, ibunjwe ekubunjweni kwalo.  Lwaluphezu kwezinkunzi eziyishumi nambili,+ ezintathu zibheke enyakatho nezintathu zibheke entshonalanga nezintathu zibheke eningizimu nezintathu zibheke empumalanga; ulwandle lwalungenhla ngaphezu kwazo, ingemuva lazo zonke lingaphakathi.+  Uhlonze lwalo lwalungububanzi besandla; umphetho walo wawenziwe njengomphetho wendebe, imbali yomnduze.+ Njengesitsha, lwalungaqukatha+ amabhathi+ ayizinkulungwane ezintathu.  Ngaphezu kwalokho, wenza imicengezi eyishumi, wabeka emihlanu ngakwesokunene nemihlanu ngakwesobunxele,+ ukuze kugezelwe kuyo.+ Izinto ezihlangene nomnikelo wokushiswa+ babeziyakaza kuyo. Kodwa ulwandle lwalungolwabapristi ukuba bageze kulo.+  Khona-ke wenza izinti zezibani+ zegolide, eziyishumi ngomklamo ofanayo,+ wazibeka ethempelini, ezinhlanu ngakwesokunene nezinhlanu ngakwesobunxele.+  Ngaphezu kwalokho, wenza amatafula ayishumi, wawamisa ethempelini, amahlanu ngakwesokunene namahlanu ngakwesobunxele,+ futhi wenza izitsha zegolide eziyikhulu.  Khona-ke wenza igceke+ labapristi+ nendawo enkulu ebiyelwe+ neminyango yendawo ebiyelwe, izicabha zayo wazinameka ngethusi. 10  Ulwandle lona walubeka ohlangothini olungakwesokunene, empumalanga, kuya ngaseningizimu.+ 11  Ekugcineni uHiramu wenza amakani+ namahalavu+ nezitsha.+ Ngakho uHiramu waqeda ukwenza umsebenzi ayewenzela iNkosi uSolomoni endlini kaNkulunkulu weqiniso. 12  Izinsika ezimbili+ nezihloko+ eziyindilinga phezu kwezihloko zezinsika ezimbili namanetha amabili+ okumboza izihloko ezimbili eziyindilinga ezaziphezu kwezihloko zezinsika 13  namahalananda angamakhulu amane+ ala manetha amabili, izinhlu ezimbili zamahalananda enetheni ngalinye ukuze zimboze izihloko ezimbili eziyindilinga ezaziphezu kwezinsika,+ 14  namakalishi ayishumi+ nemicengezi eyishumi+ phezu kwamakalishi; 15  ulwandle+ olulodwa nezinkunzi eziyishumi nambili ngaphansi kwalo,+ 16  namakani namahalavu+ nezimfoloko+ nazo zonke izinto zawo+ uHiramu-abivi+ wakwenzela iNkosi uSolomoni ukuba kube okwendlu kaJehova, ngethusi eliphucuziwe. 17  Inkosi yakubumbela eSifundeni SaseJordani emhlabathini owugqinsi phakathi kweSukoti+ neZereda.+ 18  Ngakho uSolomoni wazenza zonke lezi zinto zaba ziningi kakhulu, ngoba isisindo sethusi asizange sitholwe.+ 19  USolomoni wenza zonke izinto+ ezazisendlini kaNkulunkulu weqiniso ne-altare legolide+ namatafula+ ayenesinkwa sokubukwa phezu kwawo, 20  nezinti zezibani+ nezibani zazo+ zegolide elihlanzekile, ukuze zikhanyiswe phambi kwekamelo elingaphakathi impela+ ngokuvumelana nomthetho; 21  nezimbali nezibani nezindlawu zezintambo zezibani,+ ngegolide, (kwakuyigolide elihlanzeke kunalo lonke,) 22  nezicimo nezitsha nezindebe nemicengezi yomlilo, ngegolide elihlanzekile,+ nomnyango wendlu,+ izicabha zayo zangaphakathi zeNgcwelengcwele nezicabha+ zendlu yethempeli, ngegolide.

Imibhalo yaphansi