2 IziKronike 33:1-25

33  UManase+ wayeneminyaka eyishumi nambili lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu eJerusalema.+  Wenza okubi emehlweni kaJehova,+ ngokwezinto ezinengekayo+ zezizwe uJehova ayezixoshe phambi kwabantwana bakwa-Israyeli.+  Ngakho waphinde wakha izindawo eziphakemeyo+ uHezekiya uyise ayezidilizile,+ wamisela oBhali+ ama-altare+ wenza izigxobo ezingcwele,+ waqala ukukhothamela+ lonke ibutho lamazulu+ walikhonza.+  Wakha ama-altare+ endlini kaJehova, uJehova ayethé ngayo: “Igama lami liyoba seJerusalema kuze kube nini nanini.”+  Wakhela lonke ibutho lamazulu+ ama-altare emagcekeni amabili+ endlu kaJehova.+  Yena ngokwakhe wadabulisa amadodana akhe emlilweni+ esigodini sendodana kaHinomu,+ wenza imilingo+ wasebenzisa ukubhula+ wenza ubuthakathi+ futhi wenza ukuba kube khona abanemimoya+ nababikezeli bezenzakalo.+ Wenza okubi emehlweni kaJehova ngezinga elikhulu, emcasula.+  Ngaphezu kwalokho, wabeka umfanekiso oqoshiwe+ ayewenzile endlini kaNkulunkulu weqiniso,+ indlu uNkulunkulu ayethé ngayo kuDavide nakuSolomoni indodana yakhe: “Kule ndlu naseJerusalema, engilikhethileyo+ kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, ngizobeka igama lami+ kuze kube nini nanini.+  Futhi ngeke ngiphinde ngilususe unyawo luka-Israyeli emhlabathini engiwabele+ okhokho bakhe,+ kuphela nje uma eqaphela ukwenza konke engimyale ngakho+ ngokuphathelene nawo wonke umthetho+ neziqondiso+ nezinqumo zokwahlulela+ ngesandla sikaMose.”+  UManase+ wayelokhu eyenga uJuda+ nabakhileyo eJerusalema ukuba benze okubi kakhulu+ ukwedlula izizwe uJehova ayezibhuqile phambi kwabantwana bakwa-Israyeli.+ 10  UJehova wayelokhu ekhuluma noManase nabantu bakhe, kodwa abanakanga.+ 11  Ekugcineni uJehova wabalethela+ izinduna zempi yenkosi yase-Asiriya,+ ngakho zambamba uManase emigodini+ futhi zambopha+ ngezibopho zethusi ezimbili zamyisa eBhabhiloni. 12  Ngokushesha nje lapho kumbangela ukucindezeleka,+ wamncenga uJehova uNkulunkulu wakhe+ waqhubeka ezithoba+ kakhulu ngenxa kaNkulunkulu wokhokho bakhe. 13  Wayelokhu ethandaza kuYe, kangangokuba wavuma ukuba ancengwe+ nguye futhi wasizwa isicelo sakhe somusa wambuyisela eJerusalema ebukhosini bakhe;+ uManase wazi ukuthi uJehova unguNkulunkulu weqiniso.+ 14  Ngemva kwalokhu wakha udonga lwangaphandle+ loMuzi KaDavide+ entshonalanga yeGihoni+ esigodini sesifufula kuze kufike eSangweni Lezinhlanzi,+ futhi walwakha lwazungeza lwaze lwafika e-Ofeli+ waluphakamisa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, wabeka izinduna zebutho lempi kuyo yonke imizi enezivikelo eziqinile kwaJuda.+ 15  Wasusa onkulunkulu bezinye izizwe+ nomfanekiso wesithombe+ endlini kaJehova nawo wonke ama-altare+ ayewakhile entabeni yendlu kaJehova naseJerusalema wayeseyaleza ukuba kulahlwe ngaphandle komuzi. 16  Ngaphezu kwalokho, walungisa i-altare likaJehova+ wanikela kulo imihlatshelo yenhlanganyelo+ nemihlatshelo yokubonga+ futhi wabuye watshela uJuda ukuba akhonze uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.+ 17  Noma kunjalo, abantu babesayenza imihlatshelo ezindaweni eziphakemeyo;+ kuphela ukuthi babeyenzela uJehova uNkulunkulu wabo. 18  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaManase nomthandazo wakhe+ kuNkulunkulu wakhe namazwi ababoni bemibono+ abakhuluma naye egameni likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, bheka kuphakathi kwezindaba zamakhosi akwa-Israyeli.+ 19  Kepha umthandazo wakhe+ nendlela anikwa ngayo lokho ayekucela+ naso sonke isono sakhe+ nokungathembeki kwakhe+ nezindawo akha kuzo izindawo eziphakemeyo+ futhi wamisa izigxobo ezingcwele+ nemifanekiso ebaziweyo+ ngaphambi kokuba azithobe,+ bheka kulotshiwe phakathi kwamazwi ababoni bakhe bemibono. 20  Ekugcineni uManase walala nokhokho bakhe,+ bamngcwaba+ endlini yakhe; u-Amoni+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 21  U-Amoni+ wayeneminyaka engamashumi amabili nambili lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka emibili eJerusalema.+ 22  Wenza okubi emehlweni kaJehova,+ njengoba nje uManase uyise ayenzile;+ u-Amoni wahlabela+ yonke imifanekiso ebaziweyo+ uManase+ uyise ayeyenzile, waqhubeka eyikhonza.+ 23  Akazange azithobe+ ngenxa kaJehova ngendlela uManase uyise azithoba ngayo,+ ngoba u-Amoni nguye owenza ukuba kwande ukuba necala.+ 24  Ekugcineni izinceku zakhe zamakhela uzungu+ zambulala endlini yakhe.+ 25  Kodwa abantu bezwe bababulala+ bonke abakhela iNkosi u-Amoni+ uzungu,+ abantu+ bezwe base bebeka uJosiya+ indodana yakhe inkosi esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi