2 IziKronike 32:1-33

32  Ngemva kwalezi zinto nale nkambo yokwethembeka+ uSaneheribi+ inkosi yase-Asiriya+ weza wahlasela uJuda wakanisa ngokumelene nemizi enezivikelo eziqinile,+ walokhu ecabanga ukuyifohla ukuze ayenze ibe ngeyakhe.  Lapho uHezekiya ebona ukuthi uSaneheribi wayeze ubuso+ bakhe buzimisele ukulwa neJerusalema,  khona-ke wanquma nezikhulu zakhe+ namadoda anamandla ukuba kuvalwe amanzi eziphethu ezazingaphandle komuzi;+ ngakho bamsiza.  Ngokuvumelana nalokho abantu abaningi baqoqana, futhi bayivala yonke imithombo nesifufula+ esigeleza ngamandla phakathi kwezwe, bethi: “Kungani amakhosi ase-Asiriya kufanele eze futhi empeleni athole amanzi amaningi?”  Ngaphezu kwalokho, wema isibindi futhi wakha lonke udonga olwalubhidlikile+ wamisa imibhoshongo+ phezu kwalo, nangaphandle wakha olunye udonga,+ walungisa iNdunduma+ Yomuzi kaDavide, wenza imicibisholo+ ngobuningi nezihlangu.+  Wamisa izinduna zempi+ phezu kwabantu futhi wabaqoqela kuye esigcawini+ sesango lomuzi futhi wakhuluma enhliziyweni yabo,+ wathi:  “Yibani nesibindi niqine.+ Ningesabi+ noma nethuke+ ngenxa yenkosi yase-Asiriya+ nangenxa yaso sonke lesi sixuku esinayo;+ ngoba abanathi baningi kakhulu kunalabo abanayo.  Yona inengalo yenyama,+ kodwa thina sinoJehova uNkulunkulu wethu oyosisiza+ futhi alwe izimpi zethu.”+ Abantu babe sebeziqinisa ngamazwi kaHezekiya inkosi yakwaJuda.+  Kungemva kwalokhu lapho uSaneheribi+ inkosi yase-Asiriya athumela khona izinceku zakhe eJerusalema, lapho yena ayeseLakishi+ ekanye nawo wonke amabutho akhe asebukhosini,+ kuHezekiya inkosi yakwaJuda nakubo bonke abaseJudiya ababeseJerusalema, wathi: 10  “Yilokhu uSaneheribi inkosi yase-Asiriya akushilo,+ ‘Yini enithembele kuyo njengoba nihlezi nizolile nivinjezelwe eJerusalema?+ 11  Akaniyengi+ yini uHezekiya+ ukuze aninikele ukuba nife ngendlala nangokoma, ethi: “UJehova uNkulunkulu wethu ngokwakhe uzosikhulula entendeni yesandla senkosi yase-Asiriya”?+ 12  Akuyena yini uHezekiya ngokwakhe owasusa izindawo zakhe eziphakeme+ nama-altare akhe+ wayesethi kuJuda neJerusalema: “Kufanele nikhothame+ phambi kwe-altare elilodwa+ futhi nishunqise umusi womhlatshelo kulo”?+ 13  Anikwazi yini lokho mina ngokwami nokhokho bami esakwenza kuzo zonke izizwe zamazwe?+ Ingabe onkulunkulu+ bezizwe zamazwe bakwazile yini ukukhulula izwe labo esandleni sami? 14  Ubani phakathi kwabo bonke onkulunkulu balezi zizwe okhokho bami abazinikela ekubhujisweni owakwazi ukukhulula abantu bakhe esandleni sami, ukuba uNkulunkulu wenu akwazi ukunikhulula esandleni sami?+ 15  Manje ningavumeli uHezekiya anikhohlise+ noma aniyenge+ ngale ndlela futhi ningabi nalukholo kuye, ngoba akukho nkulunkulu wanoma isiphi isizwe noma umbuso owakwazi ukukhulula abantu bakhe esandleni sami nasesandleni sokhokho bami. Uyokwazi kangakanani-ke uNkulunkulu wenu ukunikhulula esandleni sami!’”+ 16  Izinceku zakhe zaqhubeka zikhuluma kabi ngoJehova uNkulunkulu weqiniso+ nangoHezekiya inceku yakhe. 17  Waloba ngisho nezincwadi+ ukuze ahlambalaze uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli+ futhi akhulume kabi ngaye, ethi: “Njengonkulunkulu+ bezizwe zamazwe abangakwazanga ukukhulula abantu babo esandleni sami,+ kanjalo uNkulunkulu kaHezekiya ngeke abakhulule abantu bakhe esandleni sami.” 18  Futhi baqhubeka+ bememeza ngezwi elikhulu+ ngolimi lwamaJuda+ bememeza abantu baseJerusalema ababesodongeni, ukuze babesabise+ futhi babaphazamise, ukuze bathumbe umuzi. 19  Futhi baqhubeka bekhuluma kabi+ ngoNkulunkulu waseJerusalema+ ngendlela efanayo ababekhuluma kabi ngayo ngonkulunkulu bezizwe zomhlaba, umsebenzi wezandla zomuntu.+ 20  Kodwa uHezekiya+ inkosi no-Isaya+ indodana ka-Amozi,+ umprofethi,+ babelokhu bethandaza ngalokhu+ futhi bekhala becela usizo emazulwini.+ 21  UJehova wathuma ingelosi+ wasizila wonke umuntu oyiqhawe, onamandla+ nomholi nenduna ekamu lenkosi yase-Asiriya,+ kangangokuba yaphindela emuva ezweni layo ubuso bayo bunamahloni. Kamuva yangena endlini kankulunkulu wayo futhi abathile ababephume ezibilinini zayo bayilahla phansi lapho ngenkemba.+ 22  Kanjalo uJehova wamsindisa uHezekiya nabakhileyo eJerusalema esandleni sikaSaneheribi inkosi yase-Asiriya+ nasesandleni sabo bonke abanye futhi wabanika ukuphumula nxazonke.+ 23  Futhi baningi ababeletha izipho+ kuJehova eJerusalema nezinto zekhethelo kuHezekiya inkosi yakwaJuda,+ futhi waba ophakeme+ emehlweni azo zonke izizwe ngemva kwalokho. 24  Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula waze wacishe wafa,+ futhi wathandaza+ kuJehova. Ngakho Yena wakhuluma naye,+ futhi wamnika ibika.+ 25  Kodwa ngokwenzuzo anikezwa yona uHezekiya akabuyiselanga lutho,+ ngoba inhliziyo yakhe yazidla+ futhi kwaba khona intukuthelo+ ngaye nangoJuda nangeJerusalema. 26  Nokho, uHezekiya wazithoba+ kulokho kuzidla kwenhliziyo yakhe, yena nabakhileyo eJerusalema, nentukuthelo kaJehova ayizange yehlele phezu kwabo ezinsukwini zikaHezekiya.+ 27  UHezekiya waba nengcebo nenkazimulo ngesilinganiso esikhulu kakhulu;+ wazenzela izinqolobane zesiliva nezegolide+ nezamatshe ayigugu+ nezamafutha ebhalsamu+ nezezihlangu+ nezazo zonke izinto ezifiselekayo;+ 28  nezindawo zokugcina imikhiqizo+ yokusanhlamvu newayini elisha+ namafutha, nezibaya+ zazo zonke izinhlobo zezilwane ezihlukahlukene nezibaya zemihlambi. 29  Wazizuzela imizi, nemfuyo eningi yezimvu nezimbuzi+ neyezinkomo;+ ngoba uNkulunkulu wamnika impahla eningi kakhulu.+ 30  UHezekiya nguye owavala+ umthombo wamanzi+ aseGihoni+ ongenhla futhi wawagcina eqondiswe njalo ehlela entshonalanga eya eMzini KaDavide,+ futhi uHezekiya waqhubeka ephumelela kuyo yonke imisebenzi yakhe.+ 31  Kanjalo ngabakhulumeli bezikhulu zaseBhabhiloni+ ababethunyelwe kuye+ ukuba bayobuza ngomhlola+ owawenzeke ezweni, uNkulunkulu wamshiya+ ukuze amvivinye,+ ukuze azi konke okusenhliziyweni yakhe.+ 32  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba+ zikaHezekiya nezenzo zakhe zomusa wothando,+ bheka zilotshiwe embonweni ka-Isaya umprofethi, indodana ka-Amozi,+ eNcwadini+ Yamakhosi AkwaJuda Nakwa-Israyeli. 33  Ekugcineni uHezekiya walala nokhokho bakhe,+ bamngcwaba emmangweni oya emangcwabeni amadodana kaDavide;+ wonke uJuda nabakhileyo eJerusalema bamnika udumo ekufeni kwakhe.+ UManase+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi