2 IziKronike 30:1-27

30  UHezekiya wathumela ku-Israyeli wonke+ noJuda, walobela ngisho no-Efrayimi+ noManase+ izincwadi ukuba beze endlini kaJehova+ eJerusalema bazogubhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli iphasika.+  Nokho, inkosi nezikhulu zayo+ nalo lonke ibandla+ eJerusalema banquma ukugubha iphasika ngenyanga yesibili;+  ngoba babengazange bakwazi ukuligubha ngaleso sikhathi,+ ngoba, ngakolunye uhlangothi, babenganele abapristi+ ababezingcwelisile, kanti ngakolunye uhlangothi abantu babengabuthene eJerusalema.  Le nto yayilungile emehlweni enkosi nasemehlweni alo lonke ibandla.+  Ngakho banquma ukuba kudluliswe isimemezelo+ ku-Israyeli wonke, kusukela eBheri-sheba+ kuze kufike kwaDani,+ ukuba eze agubhele uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli iphasika eJerusalema; ngoba babengakwenzanga njengoquqaba+ ngokuvumelana nokulotshiweyo.+  Ngokuvumelana nalokho abagijimi+ ababephethe izincwadi ezivela esandleni senkosi nesezikhulu+ zayo baya kulo lonke elakwa-Israyeli nelakwaJuda, yebo njengokomyalo wenkosi, bethi: “Nina bantwana bakwa-Israyeli, buyelani+ kuJehova uNkulunkulu+ ka-Abrahama, u-Isaka no-Israyeli, ukuze abuyele kwabaseleyo kini abaphunyuke+ entendeni yesandla samakhosi ase-Asiriya.+  Ningabi njengokhokho benu+ nanjengabafowenu abenza ngokungathembeki kuJehova uNkulunkulu wokhokho babo, kangangokuba wabenza baba yinto eshaqisayo,+ njengoba nje nibona.  Manje ningayiqinisi intamo yenu+ njengoba kwenza okhokho benu. Nikani uJehova indawo+ nize endlini yakhe engcwele+ ayingcwelisile+ kuze kube nini nanini nikhonze+ uJehova uNkulunkulu wenu, ukuze intukuthelo yakhe evuthayo+ isuke kini.  Ngoba lapho nibuyela+ kuJehova, abafowenu namadodana enu bayoboniswa isihe+ phambi kwalabo ababagcine njengezithunjwa, futhi bavunyelwe ukuba babuye kuleli zwe;+ ngoba uJehova uNkulunkulu wenu unomusa+ nesihe,+ futhi ngeke abususe ubuso kini uma nibuyela kuye.”+ 10  Ngakho abagijimi+ baqhubekela phambili, bedlula emzini ngomuzi kulo lonke izwe lakwa-Efrayimi+ nelakwaManase, kuze kufike ngisho nakwaZebhuloni; kodwa babebagcona futhi bebaklolodela.+ 11  Ngabantu ngabanye+ kuphela kwa-Asheri nakwaManase nakwaZebhuloni abazithoba+ beza eJerusalema. 12  Isandla sikaNkulunkulu weqiniso saba khona nakwaJuda futhi ukuba abanike inhliziyo eyodwa+ ukuba benze umyalo+ wenkosi nowezikhulu kule ndaba kaJehova.+ 13  Babuthana ndawonye eJerusalema,+ abantu abaningi, ukuba bagubhe umkhosi+ wamaqebelengwane angenamvubelo ngenyanga yesibili,+ ibandla elikhulu kakhulu. 14  Khona-ke basuka basusa ama-altare+ ayeseJerusalema, nawo wonke ama-altare empepho+ bawasusa base bewaphonsa esigodini sesifufula saseKidroni.+ 15  Ngemva kwalokho bahlaba isisulu sephasika+ ngosuku lweshumi nane lwenyanga yesibili; abapristi namaLevi bazizwa bephoxekile, ngakho bazingcwelisa+ futhi baletha iminikelo yokushiswa endlini kaJehova. 16  Baqhubeka bemi+ endaweni yabo ngokwesimiso sabo, ngokomthetho kaMose umuntu kaNkulunkulu weqiniso, abapristi+ befafaza igazi abalamukele esandleni samaLevi. 17  Ngoba babebaningi ebandleni ababengazingcwelisanga; amaLevi+ engamela ukuhlatshwa kwezisulu zephasika+ zabo bonke labo ababengcolile, ukuze babangcwelisele uJehova. 18  Ngoba kwakukhona isibalo esikhulu sabantu, bebaningi ababevela kwa-Efrayimi+ nakwaManase,+ kwa-Isakare nakwaZebhuloni,+ ababengazihlanzanga,+ ngoba abazange badle iphasika ngokuvumelana nalokho okulotshiwe;+ kodwa uHezekiya wabathandazela,+ wathi: “Kwangathi uJehova omuhle+ angabonelela 19  wonke umuntu oyilungisile inhliziyo yakhe+ ukuba afune uNkulunkulu weqiniso, uJehova, uNkulunkulu wokhokho bakhe, nakuba engahlanzelwanga okungcwele.”+ 20  Ngokuvumelana nalokho uJehova wamlalela uHezekiya wabaphulukisa abantu.+ 21  Ngakho abantwana bakwa-Israyeli ababetholakala eJerusalema bawugubha umkhosi+ wamaqebelengwane angenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa ngokujabula okukhulu;+ futhi amaLevi+ nabapristi+ babedumisa uJehova usuku nosuku ngezinsimbi zomculo ezinomsindo omkhulu, yebo bedumisa uJehova.+ 22  Ngaphezu kwalokho, uHezekiya wakhuluma nenhliziyo+ yawo wonke amaLevi ayenza ngokuqonda okuhle ngakuJehova.+ Adla idili elimisiweyo izinsuku eziyisikhombisa,+ ehlaba imihlatshelo yenhlanganyelo+ futhi evuma izono+ kuJehova uNkulunkulu wokhokho bawo. 23  Khona-ke lonke ibandla lanquma+ ukuwugubha ezinye futhi izinsuku eziyisikhombisa,+ ngakho lawugubha izinsuku eziyisikhombisa ngokujabula. 24  UHezekiya inkosi yakwaJuda yena ngokwakhe wanikelela+ ibandla izinkunzi eziyinkulungwane nezimvu eziyizinkulungwane eziyisikhombisa, izikhulu+ zanikelela ibandla izinkunzi eziyinkulungwane nezimvu eziyizinkulungwane eziyishumi; futhi abapristi+ bazingcwelisa ngesibalo esikhulu. 25  Lonke ibandla lakwaJuda+ nabapristi namaLevi+ nalo ibandla elalivela kwa-Israyeli+ nabafokazi+ ababevela ezweni lakwa-Israyeli+ nalabo ababehlala kwaJuda baqhubeka bejabula.+ 26  Futhi kwaba khona ukujabula okukhulu eJerusalema, ngoba kusukela ezinsukwini zikaSolomoni+ indodana kaDavide inkosi yakwa-Israyeli kwakungazange kube khona okunjengalokhu eJerusalema.+ 27  Ekugcineni abapristi, amaLevi, basukuma babusisa+ abantu; izwi labo lalalelwa, umthandazo wabo wafika endaweni yakhe yokuhlala engcwele, emazulwini.+

Imibhalo yaphansi