2 IziKronike 28:1-27

28  U-Ahazi+ wayeneminyaka engamashumi amabili lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nesithupha eJerusalema,+ futhi akazange enze okulungileyo emehlweni kaJehova njengoDavide ukhokho wakhe.+  Kodwa wahamba ngezindlela zamakhosi akwa-Israyeli,+ wenza ngisho nezithombe ezincibilikisiwe+ zoBhali.+  Yena washunqisa umusi womhlatshelo+ esigodini sendodana kaHinomu+ washisa amadodana akhe+ emlilweni, ngokwezinto ezinengekayo+ zezizwe uJehova ayezixoshe phambi kwabantwana bakwa-Israyeli.+  Wenza imihlatshelo njalo+ futhi washunqisa nomusi womhlatshelo ezindaweni eziphakemeyo+ naphezu kwamagquma+ nangaphansi kwazo zonke izinhlobo zemithi ekhephuzelayo.+  Ngenxa yalokho uJehova uNkulunkulu wakhe wamnikela esandleni+ senkosi yaseSiriya,+ kangangokuthi amshaya athatha kuye isibalo esikhulu sezithunjwa aziletha eDamaseku.+ Wanikelwa nasesandleni senkosi yakwa-Israyeli,+ kangangokuthi yamshaya ngokuceka okukhulu.  Ngakho uPheka+ indodana kaRemaliya+ wabulala kwaJuda abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili ngosuku olulodwa, bonke bengamadoda angamaqhawe, ngenxa yokushiya kwabo uJehova+ uNkulunkulu wokhokho babo.  Ngaphezu kwalokho, uZikiri, indoda enamandla yakwa-Efrayimi,+ wabulala uMahaseya indodana yenkosi no-Azirikamu umholi wendlu no-Elkana owayeseduze kwenkosi.  Ngaphezu kwalokho abantwana bakwa-Israyeli bathumba abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili kubafowabo, abesifazane, amadodana namadodakazi; abagcugca impango enkulu kakhulu, ngemva kwalokho ayiletha eSamariya le mpango.+  Kwakukhona umprofethi kaJehova lapho ogama lakhe kwakungu-Odedi. Ngakho waphuma phambi kwebutho elaliza eSamariya wathi kulo: “Bhekani! Kwakungenxa yokufutheka+ kukaJehova uNkulunkulu wokhokho benu ngoJuda ukuba amnikele esandleni senu, naze nababulala ngokufutheka+ okuye kwafinyelela emazulwini.+ 10  Manje nicabanga ukwenza abantwana bakwaJuda nabaseJerusalema babe yizinceku+ zenu nezincekukazi zenu. Noma kunjalo, aninawo yini nina amacala okona kuJehova uNkulunkulu wenu na? 11  Manje ngilaleleni futhi nibuyisele izithunjwa enizithumbe kubafowenu,+ ngoba intukuthelo kaJehova evuthayo imelene nani.”+ 12  Kulokho amadoda athile ezinhlokweni+ zabantwana bakwa-Efrayimi,+ u-Azariya indodana kaJehohanani, noBherekiya indodana kaMeshilemoti noJehizikiya indodana kaShalumi no-Amasa indodana kaHadilayi, asukuma amelana nalabo abavela emkhankasweni wempi, 13  athi kubo: “Akumelwe nizilethe lapha lezi zithunjwa, ngoba kuyosenza sibe necala kuJehova. Nicabanga ukunezela ezonweni zethu nasecaleni lethu, ngoba maningi amacala esinawo,+ futhi kukhona intukuthelo evuthayo+ ngokumelene no-Israyeli.” 14  Ngenxa yalokho amadoda ahlomile+ azishiya izithunjwa+ nempango phambi kwezikhulu+ nalo lonke ibandla. 15  Khona-ke amadoda ayeshiwo ngamagama+ asukuma athatha izithunjwa, futhi bonke ababehamba-ze kuzo abagqokisa kokuthathwe empangweni. Ngakho abagqokisa,+ abanika izimbadada abapha nokudla+ abaphuzisa+ abagcoba ngamafutha. Ngaphezu kwalokho, bonke ababentengantenga, abagibelisa+ ezimbongolweni abayisa eJeriko,+ umuzi wamasundu,+ eceleni kwabafowabo. Ngemva kwalokho abuyela eSamariya.+ 16  Ngaleso sikhathi iNkosi u-Ahazi+ yathumela emakhosini ase-Asiriya+ ukuba ayisize. 17  Abakwa-Edomi+ baphinda futhi beza bamshaya uJuda futhi bathatha izithunjwa. 18  AmaFilisti+ wona, athelekela imizi yaseShefela+ naseNegebhi+ kwaJuda athumba iBheti-shemeshi+ ne-Ajaloni+ neGederoti+ neSoko+ nemizana yalo engaphansi neThimna+ nemizana yalo engaphansi neGimizo nemizana yalo engaphansi; ahlala khona. 19  Ngoba uJehova wamthobisa+ uJuda ngenxa ka-Ahazi inkosi yakwa-Israyeli, ngoba wavumela ukungazibambi kwakhula kwaJuda,+ futhi babenza ngokungathembeki okukhulu kuJehova. 20  Ekugcineni uThiligati-philineseri+ inkosi yase-Asiriya weza walwa naye wambangela ukucindezeleka,+ akamqinisanga. 21  Ngoba u-Ahazi waphundla indlu kaJehova+ nendlu yenkosi+ neyezikhulu+ kanjalo wenza isipho enkosini yase-Asiriya;+ kodwa akumsizanga ngalutho. 22  Nokho, ngesikhathi embangela ukucindezeleka, iNkosi u-Ahazi yenza ngokungathembeki ngokwengeziwe kuJehova.+ 23  Yaqala ukuhlabela onkulunkulu+ baseDamaseku+ ababeyishaya, yaqhubeka yathi: “Ngenxa yokuthi onkulunkulu bamakhosi aseSiriya bayawasiza,+ ngizohlabela bona, ukuze bangisize+ nami.” Bona baba yisikhubekiso kuyo naku-Israyeli wonke.+ 24  Ngaphezu kwalokho, u-Ahazi wabuthela ndawonye izinto+ zendlu kaNkulunkulu weqiniso wazihlahlela lezi zinto zendlu kaNkulunkulu weqiniso,+ wavala iminyango+ yendlu kaJehova, wazenzela ama-altare kuwo wonke amagumbi eJerusalema.+ 25  Futhi kuyo yonke imizi, yebo imizi yakwaJuda, wenza izindawo eziphakemeyo+ zokushunqisela abanye onkulunkulu umusi womhlatshelo,+ waze wamcasula+ uJehova uNkulunkulu wokhokho bakhe. 26  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zakhe+ nazo zonke izindlela zakhe, ezokuqala nezokugcina, bheka, zilotshiwe eNcwadini+ Yamakhosi AkwaJuda Nawakwa-Israyeli. 27  Ekugcineni u-Ahazi walala nokhokho bakhe, wangcwatshwa emzini, eJerusalema, ngoba akazange alethwe emangcwabeni amakhosi akwa-Israyeli.+ UHezekiya indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi