2 IziKronike 22:1-12

22  Khona-ke abakhileyo eJerusalema babeka u-Ahaziya+ indodana yakhe encane kunawo wonke waba yinkosi esikhundleni sakhe, (ngoba iviyo labaphangi eleza nama-Arabhu+ ekamu laliwabulele wonke amadodana akhe amadala,)+ futhi u-Ahaziya indodana kaJehoramu waqala ukubusa njengenkosi yakwaJuda.  U-Ahaziya wayeneminyaka engamashumi amabili nambili lapho eqala ukubusa,+ wabusa unyaka owodwa eJerusalema. Igama likanina kwakungu-Athaliya+ umzukulu ka-Omri.+  Naye wahamba ezindleleni zendlu ka-Ahabi,+ ngoba unina+ waba umeluleki wakhe ekwenzeni ngokukhohlakala.  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova, ngendlela efanayo nendlu ka-Ahabi, ngoba yona yaba abeluleki+ bakhe ngemva kokufa kukayise, kwaba incithakalo yakhe.  Wahamba ngeseluleko sayo futhi,+ kangangokuthi wahamba noJehoramu+ indodana ka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli eyokulwa noHazayeli+ inkosi yaseSiriya eRamoti-gileyadi,+ abacibishelayo abamthola kuyo uJehoramu.+  Ngakho wabuyela eJizreyeli+ ukuze kuphole amanxeba ababemlimaze wona eRama+ lapho elwa noHazayeli inkosi yaseSiriya. U-Azariya+ indodana kaJehoramu+ inkosi yakwaJuda, wehla ukuyobona uJehoramu+ indodana ka-Ahabi eJizreyeli, ngoba wayegula.+  Kodwa kwakuvela kuNkulunkulu+ ukuba ukuwa+ kuka-Ahaziya kuvele ngokuza kwakhe kuJehoramu; futhi lapho efika, waphuma+ noJehoramu baya kuJehu+ umzukulu kaNimshi,+ uJehova ayemgcobile+ ukuba anqume indlu ka-Ahabi.+  Kwathi nje lapho uJehu esengene ekuphikisaneni nendlu ka-Ahabi,+ wathola izikhulu zakwaJuda namadodana abafowabo baka-Ahaziya,+ izikhonzi zika-Ahaziya, wababulala.+  Khona-ke wahamba efuna u-Ahaziya, futhi ekugcineni bambamba,+ njengoba ayecashe eSamariya,+ bamletha kuJehu. Khona-ke bambulala bamngcwaba,+ ngoba bathi: “Ungumzukulu kaJehoshafati,+ owafuna uJehova ngayo yonke inhliziyo yakhe.”+ Kwakungekho muntu wendlu ka-Ahaziya owaba namandla ombuso. 10  U-Athaliya+ unina ka-Ahaziya, wabona ukuthi indodana yakhe yayifile. Ngakho-ke wasukuma wayibhubhisa yonke inzalo yasebukhosini yendlu yakwaJuda.+ 11  Nokho, uJehoshabeyati+ indodakazi yenkosi wathatha uJehowashi+ indodana ka-Ahaziya wameba phakathi kwamadodana enkosi ayezobulawa, wamfaka yena nowesifazane owayengumzanyana wakhe ekamelweni lokulala elingaphakathi. UJehoshabeyati indodakazi yeNkosi uJehoramu,+ umkaJehoyada+ umpristi, (ngoba wayengudadewabo ka-Ahaziya,) wamgcina ethukusiwe ngenxa ka-Athaliya, akazange ambulale.+ 12  Wahlala nabo endlini kaNkulunkulu weqiniso efihliwe iminyaka eyisithupha,+ u-Athaliya ebusa njengendlovukazi+ phezu kwezwe.+

Imibhalo yaphansi