2 IziKronike 21:1-20

21  Ekugcineni uJehoshafati walala nokhokho bakhe+ wangcwatshwa nokhokho bakhe+ eMzini KaDavide; uJehoramu+ indodana yakhe waqala ukubusa esikhundleni sakhe.  Wayenabafowabo, amadodana kaJehoshafati, u-Azariya noJehiyeli noZakariya no-Azariya noMikayeli noShefathiya, bonke laba bengamadodana kaJehoshafati inkosi yakwa-Israyeli.  Khona-ke uyise wabanika izipho+ eziningi ziyisiliva negolide nezinto zekhethelo kanye nemizi enezivikelo eziqinile kwaJuda;+ kodwa umbuso wawunika uJehoramu,+ ngoba wayeyizibulo.+  Lapho uJehoramu ephakama ukuba abuse phezu kombuso kayise waqinisa isikhundla sakhe, ngakho wababulala bonke abafowabo+ ngenkemba nezinye izikhulu zakwa-Israyeli.  Wayeneminyaka engamashumi amathathu nambili uJehoramu lapho eqala ukubusa, futhi wabusa iminyaka eyisishiyagalombili+ eJerusalema.  Waqhubeka ehamba endleleni yamakhosi akwa-Israyeli,+ njengoba nje ayenzile awendlu ka-Ahabi; ngoba indodakazi ka-Ahabi yayibe umkakhe,+ futhi waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova.+  UJehova akafunanga ukuyichitha indlu kaDavide,+ ngenxa yesivumelwano+ ayesenze noDavide, nanjengoba nje ayeshilo ukuthi wayeyomnika yena+ namadodana akhe isibani ngaso sonke isikhathi.+  Ezinsukwini zakhe u-Edomi+ wavukela ngaphansi kwesandla sikaJuda+ wayesebeka inkosi ukuba ibuse phezu kwakhe.+  Ngakho uJehoramu kanye nezinduna zakhe bawela nazo zonke izinqola kanye naye. Wavuka ebusuku wawabulala ama-Edomi ayemhaqile kanye nezinduna zezinqola. 10  Kodwa u-Edomi waqhubeka nokuvukela kwakhe ngaphansi kwesandla sikaJuda kuze kube yilolu suku. Yingaleso sikhathi lapho iLibhina+ nalo laqala khona ukuvukela ngaphansi kwesandla sakhe ngoba wayeshiye uJehova uNkulunkulu wokhokho bakhe.+ 11  Futhi wayenze izindawo eziphakeme+ ezintabeni zakwaJuda, ukuze abangele abakhileyo eJerusalema ukuba baziphathe kabi ngokobulili,+ futhi amdedisele kude uJuda.+ 12  Ekugcineni kwafika kuye umbhalo+ uvela ku-Eliya+ umprofethi, uthi: “Yilokhu uJehova uNkulunkulu kaDavide ukhokho wakho akushilo, ‘Ngenxa yokuthi awuhambanga ezindleleni zikaJehoshafati+ uyihlo noma ezindleleni zika-Asa+ inkosi yakwaJuda, 13  kodwa uhamba endleleni yamakhosi akwa-Israyeli+ futhi ubangela uJuda nabakhileyo eJerusalema ukuba baziphathe kabi ngokobulili+ ngendlela efanayo indlu ka-Ahabi eyabangela ngayo ukuziphatha kabi ngokobulili,+ ngisho nabafowenu siqu, indlu kayihlo, ababengcono kunawe, uye wababulala;+ 14  bheka! uJehova ushaya+ abantu bakho+ namadodana akho+ nabafazi bakho nazo zonke izimpahla zakho ngegalelo elikhulu. 15  Uyophathwa yizifo eziningi,+ ube nesifo samathumbu, amathumbu akho aze aphumele ngaphandle ngenxa yokugula usuku nosuku.’”+ 16  Ngalokho uJehova wavusela uJehoramu umoya+ wamaFilisti+ nama-Arabhu+ ayesohlangothini lwamaTopiya.+ 17  Ngakho akhuphukela kwaJuda alivula ngendluzula athumba zonke izimpahla ezazitholakala endlini yenkosi+ namadodana ayo nomkayo,+ futhi ayishiyelwanga ndodana ngaphandle kukaJehowahazi,+ indodana yayo encane kunawo wonke. 18  Ngemva kwakho konke lokhu uJehova wayishaya ngenhlupho emathunjini ngokugula okwakungekho kuphulukiswa kukho.+ 19  Kwathi ezinsukwini ezalandela, yebo lapho sekuphele inkathi yeminyaka emibili egcwele, amathumbu+ ayo aphumela ngaphandle phakathi nokugula kwayo, kancane kancane yafa ngezifo zayo ezimbi; abantu bayo abazange bayishisele lapho ingcwatshwa njengoba bashisela+ okhokho bayo. 20  Yayineminyaka engamashumi amathathu nambili lapho iqala ukubusa, futhi yabusa eJerusalema iminyaka eyisishiyagalombili. Ekugcineni yahamba ingafiswa muntu.+ Ngakho bayingcwaba eMzini KaDavide,+ kodwa hhayi emangcwabeni amakhosi.+

Imibhalo yaphansi