2 IziKronike 20:1-37

20  Kwathi kamuva abantwana bakwaMowabi+ nabantwana bakwa-Amoni+ nabanye kuma-Amonimi+ kanye nabo beza bezokulwa noJehoshafati.+  Ngakho abantu beza batshela uJehoshafati, bathi: “Kukhona isixuku esikhulu esizokulwa nawe esivela esifundeni sasolwandle, kwa-Edomi;+ futhi bheka siseHazazoni-thamari, okungukuthi, e-Eni-gedi.”+  UJehoshafati wesaba+ futhi wazimisela ukuba afune uJehova.+ Ngakho wamemezela ukuba uJuda wonke azile ukudla.+  Ekugcineni abakwaJuda baqoqana ukuze babuze uJehova.+ Yebo beza bevela kuyo yonke imizi yakwaJuda bezobuza uJehova.+  Khona-ke uJehoshafati wasukuma ebandleni lakwaJuda nelaseJerusalema endlini kaJehova+ phambi kwegceke elisha,+  wathi:+ “O Jehova Nkulunkulu wokhokho bethu,+ awuyena yini uNkulunkulu emazulwini,+ futhi awubusi yini phezu kwayo yonke imibuso yezizwe,+ futhi awekho yini esandleni sakho amandla nobukhulu, kungekho muntu ongema aqine phambi kwakho?+  Awuzange yini wena ngokwakho, Nkulunkulu wethu,+ uxoshe abakhileyo kuleli zwe phambi kwabantu bakho u-Israyeli+ wawusulinika+ inzalo ka-Abrahama, owayekuthanda,+ kuze kube nini nanini?  Yaqala ukuhlala kulo, futhi yakha kulo indlu engcwele yegama lakho,+ ithi,  ‘Uma kungenzeka kufike phezu kwethu inhlekelele,+ inkemba, isahlulelo esibi, noma isifo esiwumshayabhuqe+ noma indlala,+ masime phambi kwale ndlu+ naphambi kwakho (ngoba igama lakho+ likule ndlu), ukuze sicele usizo kuwe siphume ekucindezelekeni kwethu, futhi kwangathi ungezwa usisindise.’+ 10  Manje, bheka, abantwana bakwa-Amoni,+ nabakwaMowabi+ nabesifunda sezintaba saseSeyiri,+ ongazange umvumele u-Israyeli ukuba abahlasele lapho ephuma ezweni laseGibhithe, kodwa asuka kubo futhi wangababhuqa,+ 11  yebo, naba besivuza+ ngokuza bazosixosha efeni lakho oye wasenza silidle.+ 12  O Nkulunkulu wethu, ngeke yini ubahlulele?+ Ngoba awekho kithi amandla phambi kwalesi sixuku esikhulu esizayo sizokulwa nathi;+ futhi thina ngokwethu asazi ukuthi yini okumelwe siyenze,+ kodwa amehlo ethu abheke kuwe.”+ 13  Sonke lesi sikhathi bonke abakwaJuda babemi phambi kukaJehova,+ ngisho nabancane babo,+ omkabo namadodana abo. 14  Manje uJahaziyeli indodana kaZakariya indodana kaBhenaya indodana kaJeheyeli indodana kaMathaniya umLevi wabantwana bakwa-Asafa,+ umoya+ kaJehova waba phezu kwakhe phakathi kwebandla. 15  Ngenxa yalokho wathi: “Lalela, wena Juda wonke nani abakhileyo eJerusalema nawe Nkosi Jehoshafati! Yilokhu uJehova akushilo kini, ‘Ningesabi+ noma nethuke ngenxa yalesi sixuku esikhulu; ngoba impi akuyona eyenu, kodwa ngekaNkulunkulu.+ 16  Yehlani kusasa nimelane naso. Bheka sikhuphuka ngasensungubezini yaseZizi; futhi ngokuqinisekile nizosithola ekupheleni kwesigodi sesifufula phambi kwehlane laseJeruweli. 17  Ngeke kudingeke ukuba nina nilwe+ kulokhu. Yimani ezindaweni zenu, yimani+ futhi nibone insindiso+ uJehova anenzela yona. O Juda nawe Jerusalema, ningesabi noma nethuke.+ Kusasa phumani nimelane naso, uJehova uzoba nani.’”+ 18  Khona manjalo uJehoshafati wakhothama ubuso bakhe bubheke phansi,+ futhi wonke uJuda nabakhileyo eJerusalema ngokwabo bawa phansi phambi kukaJehova ukuze bakhothamele uJehova.+ 19  Khona-ke amaLevi+ abantwana bamaKohati+ nawabantwana bamaKhora+ asukuma ukuba adumise uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezwi elikhulu ngokungaphezu kokuvamile.+ 20  Bavuka ekuseni kakhulu baphumela ehlane+ laseThekhowa.+ Njengoba bephuma, uJehoshafati wema wayesethi: “Ngizweni, Juda nani abakhileyo eJerusalema!+ Yibani nokholo+ kuJehova uNkulunkulu wenu ukuze nihlale isikhathi eside. Yibani nokholo kubaprofethi bakhe+ kanjalo niphumelele.” 21  Ngaphezu kwalokho, wacebisana+ nabantu futhi wamisa abahlabeleli+ abahlabelelela uJehova nalabo abanikela indumiso+ behlobe ngezingcwele+ njengoba bephuma phambi kwamadoda ahlomile,+ bethi: “Dumisani uJehova,+ ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini.”+ 22  Ngesikhathi abaqala ngaso ukukhamuluka kwenjabulo nokudumisa, uJehova wabeka amadoda ukuba aqamekele+ abantwana bakwa-Amoni, bakwaMowabi nabesifunda sezintaba saseSeyiri ababeza kwaJuda, bashayana bodwa.+ 23  Futhi abantwana bakwa-Amoni nabakwaMowabi bamelana nabakhileyo esifundeni sezintaba saseSeyiri+ ukuba babanikele ekubhujisweni futhi bababhuqe; ngokushesha nje lapho sebeqedile ngabakhileyo eSeyiri, basizana ukuba yilowo nalowo achithe owakubo.+ 24  Kodwa uJuda, wafika enqabeni yokulinda yasehlane.+ Lapho ephendulela ubuso bakhe esixukwini, bheka, nasiya, izidumbu zaso zidindilizile emhlabathini+ kungekho muntu ophunyukileyo. 25  Ngakho uJehoshafati nabantu bakhe beza bezophanga impango+ kubo, bathola phakathi kwabo ngokuchichimayo izimpahla nezembatho nezinto ezifiselekayo; futhi babahlubula ukuze bazithathele zona kwaze kwaba yilapho bengasakwazi ukuthwala okwengeziwe.+ Kwathatha izinsuku ezintathu ukuphanga impango, ngoba yayichichima. 26  Ngosuku lwesine babuthana ndawonye ethafeni eliphansi laseBherakha, ngoba badumisa uJehova lapho.+ Yingakho baqamba+ leyo ndawo ngokuthi iThafa Eliphansi LaseBherakha—kuze kube namuhla. 27  Khona-ke wonke amadoda akwaJuda naseJerusalema abuya, noJehoshafati ephambi kwawo, ukuba abuyele eJerusalema ngokujabula, ngoba uJehova wayewenze ajabula ngezitha zawo.+ 28  Ngakho afika eJerusalema endlini kaJehova+ eshaya izinsimbi zomculo ezinezintambo+ namahabhu+ namacilongo.+ 29  Ingebhe+ kaNkulunkulu yaba phezu kwayo yonke imibuso yamazwe lapho izwa ukuthi uJehova wayelwe nezitha zika-Israyeli.+ 30  Ngakho umbuso wobukhosi bukaJehoshafati awubanga nasiphazamiso, futhi uNkulunkulu wakhe waqhubeka emnika ukuphumula nxazonke.+ 31  UJehoshafati+ waqhubeka ebusa phezu kukaJuda. Wayeneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu eJerusalema. Igama likanina kwakungu-Azuba+ indodakazi kaShilihi. 32  Waqhubeka ehamba endleleni kayise u-Asa,+ akazange aphambuke kuyo, ngokwenza okulungile emehlweni kaJehova.+ 33  Kuphela nje izindawo eziphakeme+ azizange zinyamalale; futhi abantu ngokwabo babengazange bayilungisele uNkulunkulu wokhokho babo inhliziyo yabo.+ 34  Zonke ezinye izindaba zikaJehoshafati, ezokuqala nezokugcina, bheka zilotshiwe emazwini kaJehu+ indodana kaHanana,+ afakwa eNcwadini+ Yamakhosi akwa-Israyeli. 35  Ngemva kwalokhu uJehoshafati inkosi yakwaJuda wabambisana no-Ahaziya+ inkosi yakwa-Israyeli, owenza ngendlela ekhohlakele.+ 36  Ngakho wamenza waba umuntu obambisene naye ekwenzeni imikhumbi eya eTharishishi+ futhi benza imikhumbi e-Eziyoni-gebheri.+ 37  Nokho, u-Eliyezeri indodana kaDodavahu waseMaresha wakhuluma eprofetha ngoJehoshafati, wathi: “Njengoba nje uye wabambisana no-Ahaziya,+ ngokuqinisekile uJehova uzoyibhidliza imisebenzi yakho.”+ Ngokuvumelana nalokho imikhumbi yaphihlizeka,+ futhi ayibanga namandla okuya eTharishishi.+

Imibhalo yaphansi