2 IziKronike 18:1-34

18  UJehoshafati waba nengcebo nenkazimulo ngokuchichimayo;+ kodwa wakha ubuhlobo bomshado+ no-Ahabi.+  Ngakho eminyakeni ethile kamuva wehlela ku-Ahabi eSamariya;+ u-Ahabi wamhlabela izimvu+ nezinkomo eziningi yena nabantu ababekanye naye. Wamyenga+ ukuba akhuphuke amelane neRamoti-gileyadi.+  U-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli waqhubeka wathi kuJehoshafati inkosi yakwaJuda: “Uzohamba nami yini ukuya eRamoti-gileyadi?”+ Wathi kuye: “Nginjengawe, nabantu bami banjengabantu bakho futhi bakanye nawe empini.”+  Nokho, uJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli: “Ngicela uqale ubuze+ ukuthi lithini izwi likaJehova.”  Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yaqoqa abaprofethi,+ amadoda angamakhulu amane, yathi kubo: “Silwe yini neRamoti-gileyadi, noma ngiyeke?”+ Bathi: “Khuphuka, uNkulunkulu weqiniso uzolinikela esandleni senkosi.”  Kodwa uJehoshafati wathi: “Akekho yini lapha omunye umprofethi kaJehova?+ Khona-ke masibuze ngaye.”+  Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati:+ “Kusekhona umuntu+ oyedwa esingabuza uJehova ngaye, kodwa mina ngiyamzonda+ impela, ngoba akaprofethi okuhle ngami, kodwa okubi, zonke izinsuku zakhe.+ NguMikhaya indodana ka-Imla.”+ Nokho, uJehoshafati wathi: “Inkosi mayingayisho into enjalo.”+  Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yabiza isikhulu segceke+ yathi: “Shesha ulethe uMikhaya indodana ka-Imla.”+  Manje inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda babehlezi ngamunye esihlalweni sakhe sobukhosi, bevunule,+ futhi babehlezi esibuyeni emnyango wesango laseSamariya; futhi bonke abaprofethi babenza njengabaprofethi phambi kwabo.+ 10  Khona-ke uZedekiya indodana kaKhenahana wazenzela izimpondo+ zensimbi wathi: “Yilokhu uJehova akushilo,+ ‘Ngalezi zimpondo uzowasunduza amaSiriya uze uwaqothule.’”+ 11  Bonke abanye abaprofethi babeprofetha into efanayo, bethi: “Khuphukela eRamoti-gileyadi uphumelele,+ ngokuqinisekile uJehova uzolinikela esandleni senkosi.”+ 12  Isithunywa esahamba sayobiza uMikhaya sakhuluma naye, sathi: “Bheka! Amazwi abaprofethi ayavumelana ngokukhuluma okuhle enkosini; ngiyacela, izwi lakho malibe njengelinye lawo,+ ukhulume okuhle.”+ 13  Kodwa uMikhaya wathi: “Kuphila kukaJehova,+ lokho uNkulunkulu wami azokusho, yikho engizokukhuluma.”+ 14  Khona-ke wangena enkosini, inkosi yathi kuye: “Mikhaya, siye yini eRamoti-gileyadi empini, noma ngiyeke?” Khona manjalo wathi: “Khuphuka uphumelele; bazonikelwa esandleni senu.”+ 15  Inkosi yathi kuye: “Kukangaki ngikufungisa+ ukuba ungakhulumi lutho kimi ngaphandle kweqiniso kuphela egameni likaJehova?”+ 16  Ngakho wathi: “Ngokuqinisekile ngibona wonke ama-Israyeli ehlakazekile ezintabeni, njengezimvu ezingenamalusi.+ UJehova waqhubeka wathi: ‘Laba abanawo amakhosi.+ Mababuyele emuva yilowo nalowo endlini yakhe ngokuthula.’”+ 17  “Khona-ke inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati: “Angishongo yini kuwe ukuthi, ‘Ngeke aprofethe izinto ezinhle ngami, kodwa ezimbi’?”+ 18  Waqhubeka wathi: “Ngakho-ke yizwani izwi likaJehova:+ Ngokuqinisekile ngibona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi+ futhi lonke ibutho+ lasemazulwini limi ngakwesokunene sakhe nangakwesobunxele sakhe.+ 19  UJehova wathi, ‘Ubani ozokhohlisa u-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli ukuze akhuphukele eRamoti-gileyadi futhi awe khona?’ Kwaba khona ukukhuluma, lo esho lokhu, lowaya esho lokhuya.+ 20  Ekugcineni kwaphuma umoya+ othile wema phambi kukaJehova wathi, ‘Mina ngizomkhohlisa.’ UJehova wathi kuwo, ‘Ngayiphi indlela?’+ 21  Wathi, ‘Ngizophuma, ngibe umoya okhohlisayo emlonyeni wabo bonke abaprofethi bakhe.’+ Ngakho wathi, ‘Uzomkhohlisa, futhi, ngaphezu kwalokho, uzonqoba.+ Phuma wenze ngaleyo ndlela.’+ 22  Manje, bheka, uJehova ufake umoya okhohlisayo emlonyeni walaba baprofethi bakho;+ kodwa uJehova ukhulume inhlekelele ngawe.”+ 23  UZedekiya+ indodana kaKhenahana+ wasondela washaya uMikhaya+ ngempama+ wathi: “Umoya kaJehova udlule ngayiphi indlela nje kimi ukuze ukhulume nawe?”+ 24  UMikhaya wathi: “Bheka! Uyobona ukuthi ngayiphi indlela mhla+ ungena egumbini elingaphakathi impela uyozifihla.”+ 25  Khona-ke inkosi yakwa-Israyeli yathi: “Thathani uMikhaya nimbuyisele ku-Amoni induna yomuzi nakuJowashi indodana yenkosi.+ 26  Kumelwe nithi, ‘Yilokhu inkosi ekushilo: “Fakani lo muntu etilongweni + futhi nimondle ngesabelo esincishisiwe sesinkwa+ nangesabelo esincishisiwe samanzi ngize ngibuye ngokuthula.”’”+ 27  UMikhaya wathi: “Uma kungenzeka nje ubuye ngokuthula, kuyobe uJehova akakhulumanga nami.”+ Wanezela: “Yizwani, nonke nina bantu.”+ 28  Inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda bakhuphukela eRamoti-gileyadi.+ 29  Inkosi yakwa-Israyeli manje yathi kuJehoshafati: “Mina ngizozifihla+ ngingene empini, kodwa wena, gqoka izembatho zakho.”+ Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yazifihla, okwathi ngemva kwalokho bangena empini.+ 30  Inkosi yaseSiriya yona, yayiyale izinduna zezinqola zayo, yathi: “Akumelwe nilwe nabancane noma abakhulu, kodwa nilwe nenkosi yakwa-Israyeli kuphela.”+ 31  Kwathi nje lapho izinduna zezinqola zibona uJehoshafati, zona zathi kuzo ngokwazo: “Yinkosi yakwa-Israyeli.”+ Ngakho zaphenduka ukuze zilwe naye; uJehoshafati waqala ukukhala ecela usizo,+ uJehova wamsiza,+ khona manjalo uNkulunkulu waziyengela kude naye.+ 32  Kwathi nje lapho izinduna zezinqola zibona ukuthi kwakungeyona inkosi yakwa-Israyeli, masinyane zabuya ekumlandeleni.+ 33  Kukhona umuntu owansala umnsalo engaqonde bubi, kodwa washaya+ inkosi yakwa-Israyeli phakathi kwejazi lensimbi nezingcwecwe ezixhunyelwe, kangangokuba yathi kumshayeli wenqola:+ “Phendula isandla sakho ungikhiphe ekamu, ngoba ngilimele kabi.”+ 34  Impi yaqhubeka ishuba ngalolo suku, futhi kwadingeka ukuba inkosi yakwa-Israyeli igcinwe imile enqoleni ibheke amaSiriya kwaze kwaba kusihlwa; ekugcineni yafa ngesikhathi sokushona kwelanga.+

Imibhalo yaphansi