2 IziKronike 12:1-16

12  Kwathi nje lapho ubukhosi bukaRehobowamu sebume baqina+ nalapho esenamandla, wawushiya umthetho kaJehova,+ no-Israyeli wonke+ kanye naye.  Kwathi ngonyaka wesihlanu weNkosi uRehobowamu+ uShishaki+ inkosi yaseGibhithe wakhuphuka ezolwa neJerusalema, (ngoba babeye bangathembeka kuJehova,)+  enezinqola ezingamakhulu ayishumi nambili+ nezinkweli zamahhashi eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha; babengenasibalo+ abantu abeza naye bephuma eGibhithe—abaseLibhiya,+ amaSukimi namaTopiya.+  Wathumba imizi yakwaJuda+ enezivikelo eziqinile ekugcineni waze wafika eJerusalema.+  Manje uShemaya+ umprofethi, weza kuRehobowamu nezikhulu zakwaJuda ezazibuthene eJerusalema ngenxa kaShishaki, wathi kubo: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Ningishiyile,+ nami nginishiyele+ esandleni sikaShishaki.’”  Khona-ke izikhulu zakwa-Israyeli nenkosi bazithoba+ bathi: “UJehova ulungile.”+  Lapho uJehova ebona+ ukuthi babezithobile, izwi likaJehova lafika kuShemaya,+ lathi: “Bazithobile.+ Ngeke ngibachithe, ngesikhashana nje ngizobanika ukuphunyuka ngokuqinisekile, futhi intukuthelo yami ngeke ithululelwe phezu kweJerusalema ngesandla sikaShishaki.+  Kodwa bazoba izinceku zakhe,+ ukuze bawazi umehluko phakathi kwenkonzo yami+ nenkonzo yemibuso yamazwe.”+  Ngakho uShishaki+ inkosi yaseGibhithe wakhuphuka wahlasela iJerusalema futhi wathatha ingcebo yendlu kaJehova+ nengcebo yendlu yenkosi.+ Wathatha konke; ngakho wathatha izihlangu zegolide uSolomoni ayezenzile.+ 10  Ngenxa yalokho iNkosi uRehobowamu yenza izihlangu zethusi esikhundleni sazo, yaziphathisa izinduna zabagijimi,+ abaqaphi+ bomnyango wendlu yenkosi.+ 11  Kwakuthi njalo lapho inkosi iza endlini kaJehova, abagijimi bangene bazithwale bazibuyisele egumbini lokuqapha labagijimi.+ 12  Ngenxa yokuthi wazithoba, intukuthelo kaJehova yasuka kuye,+ futhi akazange akucabange ukubachitha ngokuphelele.+ Futhi, ngaphandle kwalokhu, kwakukhona izinto ezinhle kwaJuda.+ 13  INkosi uRehobowamu yaqhubeka isiqinisa isikhundla sayo eJerusalema futhi ibusa; ngoba uRehobowamu+ wayeneminyaka engamashumi amane nanye lapho eqala ukubusa, futhi wabusa iminyaka eyishumi nesikhombisa eJerusalema, umuzi+ uJehova ayewukhethe kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli ukuba abeke igama lakhe kuwo.+ Igama likanina kwakunguNahama+ umAmonikazi.+ 14  Kodwa wenza okubi,+ ngoba wayengazange ayiqinise inhliziyo yakhe ukuba ifune uJehova.+ 15  Ngokuqondene nezindaba zikaRehobowamu, ezokuqala nezokugcina,+ azilotshiwe yini phakathi kwamazwi kaShemaya+ umprofethi naka-Ido+ umboni wemibono ngokokubhalwa kwezinhlu zozalo? Futhi kwakulokhu kunezimpi phakathi kukaRehobowamu+ noJerobowamu+ sonke isikhathi. 16  Ekugcineni uRehobowamu walala nokhokho bakhe+ wangcwatshwa eMzini KaDavide;+ u-Abhiya+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi