1 Thesalonika 3:1-13

3  Ngakho, lapho singasakwazi ukukubekezelela, sabona kukuhle ukuba sisale sodwa e-Athene;+  futhi sathumela uThimothewu,+ umfowethu nesikhonzi sikaNkulunkulu sezindaba ezinhle+ mayelana noKristu, ukuze aniqinise futhi aniduduze ngenxa yokholo lwenu,  ukuze kungabikho muntu onyakaziswa yilezi zinsizi.+ Ngoba niyazi nani ngokwenu ukuthi simiselwe yona kanye le nto.+  Eqinisweni, lapho sisenani, sasivame ukunitshela kusengaphambili+ ukuthi simiselwe ukubhekana nosizi,+ njengoba nje futhi kwenzekile nanjengoba nazi.+  Kungakho, impela, lapho ngingasakwazi ukukubekezelela, ngathumela ukuze ngazi ngokuthembeka kwenu,+ njengoba kwakungenzeka ukuthi mhlawumbe ngandlela-thile uMlingi+ wayenilingile, nomshikashika wethu waba yize.+  Kodwa uThimothewu usanda kufika kithi evela kini+ futhi usibikele izindaba ezinhle ngokuthembeka kwenu nothando lwenu,+ nokuthi nisenenkumbulo enhle ngathi ngaso sonke isikhathi, nilangazelela ukusibona ngendlela efanayo ngempela esilangazelela ngayo ukunibona nathi.+  Kungakho, bazalwane, siye saduduzeka+ ngani kukho konke ukuswela kwethu nosizi ngokuthembeka enikubonisayo,+  ngoba manje thina siyaphila uma nina nima niqinile eNkosini.+  Ngoba yikuphi ukubonga ngokuphathelene nani esingakunikela kuNkulunkulu njengembuyiselo yayo yonke injabulo esijabula+ ngayo ngenxa yenu phambi kukaNkulunkulu wethu, 10  kuyilapho ubusuku nemini senza ukunxusa+ okudlula okungaphezu kokuvamile ukuba sibone ubuso benu futhi siphelelise izinto ezintulekayo mayelana nokholo lwenu?+ 11  Manje kwangathi uNkulunkulu noBaba wethu ngokwakhe neNkosi yethu uJesu+ bangayiqondisa ngokuphumelelayo indlela yethu eza kini. 12  Ngaphezu kwalokho, kwangathi iNkosi ingabangela ukuba nande,+ yebo, inenze nichichime, othandweni+ komunye nomunye nakubo bonke, njengoba nje nathi senza kini; 13  ukuze yenze izinhliziyo zenu ziqine, zingabi nakusoleka+ ebungcweleni phambi kukaNkulunkulu noBaba wethu ekubeni khona+ kweNkosi yethu uJesu nabangcwele bayo bonke.+

Imibhalo yaphansi