1 Thesalonika 2:1-20

2  Empeleni, nani ngokwenu niyayazi, bazalwane, indlela ukunihambela+ kwethu okungazange kube okungenamiphumela ngayo,+  kodwa indlela esasiqunga ngayo isibindi ngoNkulunkulu wethu ukuba sikhulume+ kini izindaba ezinhle zikaNkulunkulu ngokushikashikeka okukhulu, ngemva kokuba sesihluphekile+ kuqala futhi seyiswa+ (njengoba nje nazi) eFilipi.+  Ngoba isikhuthazo esisinikezayo asivelanga esiphambekweni noma ekungcoleni+ noma ngokukhohlisa,  kodwa, njengoba nje siye satholwa nguNkulunkulu singabakufanelekelayo ukuphathiswa+ izindaba ezinhle, kanjalo asikhulumi njengabajabulisa+ abantu, kodwa uNkulunkulu, ohlola izinhliziyo zethu.+  Eqinisweni, asikaze sivele nenkulumo ethophayo,+ (njengoba nje nazi) noma nokuzishaya esingekhona+ sifihla ukuhaha,+ uNkulunkulu ungufakazi!  Futhi sasingafuni ukukhazinyuliswa ngabantu,+ cha, noma yinina noma abanye, nakuba sasingaba umthwalo+ oyizindleko ezinkulu njengabaphostoli bakaKristu.  Kunalokho, saba mnene kini, njengalapho umdlezane enakekela abantwana bakhe ngozwela.+  Kanjalo, njengoba sasinothando lomzwelo ngani,+ sakujabulela kakhulu ukungadluliseli kini nje kuphela izindaba ezinhle zikaNkulunkulu, kodwa futhi nemiphefumulo+ yethu uqobo, ngoba nathandeka+ kithi.  Ngokuqinisekile, niyawukhumbula bazalwane umshikashika wethu nokukhandleka. Sashumayela izindaba ezinhle zikaNkulunkulu kini sisebenza+ ubusuku nemini, ukuze singathwesi muntu kini umthwalo oyizindleko ezinkulu.+ 10  Ningofakazi, noNkulunkulu ungufakazi, bendlela esaba ngayo abathembekile nabalungile nabangenakusoleka+ kini nina makholwa. 11  Ngokuvumelana nalokho, nazi kahle ukuthi njengoba kwenza ubaba+ kubantwana bakhe, saqhubeka kanjani sikhuthaza+ ngamunye wenu, siniduduza futhi sifakaza kini, 12  ukuze niqhubeke nihamba+ ngokufanele uNkulunkulu onibizela+ embusweni+ nasenkazimulweni yakhe. 13  Ngempela, kungakho futhi simbonga ngokungaphezi+ uNkulunkulu, ngoba ngesikhathi namukela izwi+ likaNkulunkulu, enalizwa ngathi, anilamukelanga njengezwi labantu,+ kodwa njengezwi likaNkulunkulu, njengoba nje liyilo ngempela, okuyilona elisebenzayo futhi kini nina makholwa.+ 14  Ngoba, bazalwane, naba ngabalingisi bamabandla kaNkulunkulu aseJudiya anobunye noKristu Jesu, ngenxa yokuthi nani naqala ukuhlupheka+ ezandleni zabantu bezwe lakini siqu ngezinto ezifanayo nalezo nawo ahlupheka ngazo ezandleni zamaJuda, 15  lawo abulala ngisho neNkosi uJesu+ nabaprofethi+ futhi ashushisa nathi.+ Ngaphezu kwalokho, awamjabulisi uNkulunkulu, kodwa amelene nezinto ezizuzisa bonke abantu, 16  njengoba ezama ukusithiya+ ekukhulumeni nabantu bezizwe ukuze basindiswe,+ umphumela ube ukuthi ngaso sonke isikhathi agcwalisa isilinganiso+ sezono zawo. Kodwa ulaka lwakhe seluze lwafika phezu kwawo.+ 17  Kepha thina, bazalwane, ngesikhathi silahlekelwe yini okwesikhashana, ngesiqu, hhayi enhliziyweni, sazama kakhulu impela kunokujwayelekile ukubona ubuso benu sinesifiso esikhulu.+ 18  Ngenxa yalesi sizathu safuna ukuza kini, yebo, mina Pawulu, okokuqala nokwesibili, kodwa uSathane wayivimba indlela yethu. 19  Ngoba liyini ithemba lethu noma injabulo noma umqhele+ wokwethaba—kanti eqinisweni akunina yini?—phambi kweNkosi yethu uJesu ekubeni khona kwayo?+ 20  Ngokuqinisekile niyinkazimulo nenjabulo yethu.

Imibhalo yaphansi