1 IziKronike 2:1-55

2  Lawa kwakungamadodana ka-Israyeli:+ uRubeni,+ uSimeyoni,+ uLevi+ noJuda,+ u-Isakare+ noZebhuloni,+  uDani,+ uJosefa+ noBhenjamini,+ uNafetali,+ uGadi+ no-Asheri.+  Amadodana kaJuda kwakungu-Eri+ no-Onani+ noShela.+ Lawa womathathu wawazalelwa indodakazi kaShuwa, umKhananikazi. U-Eri izibulo likaJuda waba mubi emehlweni kaJehova, kangangokuba wambulala.+  UThamari+ umalokazana wakhe nguye owamzalela uPherezi+ noZera. Esewonke amadodana kaJuda ayemahlanu.  Amadodana kaPherezi kwakunguHezironi noHamule.+  Amadodana kaZera+ kwakunguZimri no-Ethani noHemani noKalikoli noDara.+ Esewonke ayemahlanu.  Amadodana kaKarmi+ kwakungu-Akhari owalethela u-Israyeli+ ukucwaswa, owenza isenzo sokungathembeki ngokuphathelene nento eyayinikelwe ekubhujisweni.+  Amadodana ka-Ethani+ kwakungu-Azariya.  Amadodana kaHezironi+ azalelwa wona kwakunguJeramiyeli+ noRamu+ noKelubayi. 10  URamu yena, wazala u-Aminadaba.+ U-Aminadaba, wazala uNaheshoni+ isikhulu samadodana kaJuda. 11  UNaheshoni wazala uSalima.+ USalima, wazala uBhowazi.+ 12  UBhowazi wazala u-Obede,+ u-Obede, wazala uJese.+ 13  UJese yena, wazala izibulo lakhe u-Eliyabe,+ no-Abhinadaba+ owesibili, noShimeya+ owesithathu, 14  uNethaneli owesine, uRadayi owesihlanu, 15  u-Ozemi owesithupha, uDavide+ owesikhombisa. 16  Odadewabo kwakunguZeruya no-Abhigayili;+ amadodana kaZeruya kwakungu-Abhishayi+ noJowabe+ no-Asaheli,+ mathathu. 17  U-Abhigayili wazala u-Amasa;+ uyise ka-Amasa kwakunguJetheri+ umIshmayeli. 18  UKalebi indodana kaHezironi+ wazala amadodana ku-Azuba umkakhe, nakuJeriyoti; futhi yilawa amadodana akhe: UJesheri noShobabi no-Aridoni. 19  Ekugcineni u-Azuba wafa. Ngakho uKalebi wazithathela u-Efrathi,+ okwathi ngemva kwesikhathi wamzalela uHure.+ 20  UHure yena, wazala u-Uri.+ U-Uri wazala uBhezaleli.+ 21  Kamuva uHezironi walala nendodakazi kaMakiri+ uyise kaGileyadi.+ Wayithatha eseneminyaka engamashumi ayisithupha ubudala, yamzalela uSegubi. 22  USegubi yena, wazala uJayire,+ owaba nemizi+ engamashumi amabili nantathu ezweni lakwaGileyadi. 23  Kamuva uGeshuri+ noSiriya+ bathatha iHavoti-jayire+ kuyo, kanye neKhenati+ nemizana yalo engaphansi, imizi engamashumi ayisithupha. Wonke lawa kwakungamadodana kaMakiri uyise kaGileyadi. 24  Ngemva kokufa kukaHezironi+ eKhalebhu-efratha, u-Abhiya engumkaHezironi, wabe esemzalela u-Ashihuri uyise kaThekhowa.+ 25  Amadodana kaJeramiyeli+ izibulo likaHezironi kwakunguRamu+ izibulo noBhuna no-Oreni no-Ozemi, no-Ahiya. 26  UJeramiyeli waba nomunye umfazi, ogama lakhe lalingu-Athara. Wayengunina ka-Onamu. 27  Amadodana kaRamu+ izibulo likaJeramiyeli kwaba nguMahazi noJamini no-Ekheri. 28  Amadodana ka-Onamu+ kwaba nguShamayi noJada. Amadodana kaShamayi kwakunguNadabi no-Abhishuri. 29  Igama lomka-Abhishuri kwakungu-Abhihayili, lowo ngokuhamba kwesikhathi owamzalela u-Ahibhani noMolidi. 30  Amadodana kaNadabi+ kwakunguSeledi no-Aphayimi. Kodwa uSeledi wafa engenabo abantwana. 31  Amadodana ka-Aphayimi kwakungu-Ishi. Amadodana ka-Ishi kwakunguSheshani;+ amadodana kaSheshani, kungu-Ahilayi. 32  Amadodana kaJada umfowabo kaShamayi kwakunguJetheri noJonathani. Kodwa uJetheri wafa engenabo abantwana. 33  Amadodana kaJonathani kwakunguPheleti noZaza. Lawa kwaba ngamadodana kaJeramiyeli. 34  USheshani+ akabanga nawo amadodana, kodwa waba namadodakazi. Manje uSheshani wayenenceku+ engeyaseGibhithe egama layo kunguJariha. 35  Ngakho uSheshani waganisela uJariha inceku yakhe indodakazi yakhe, yona ngokuhamba kwesikhathi eyamzalela u-Athayi. 36  U-Athayi, wazala uNathani. UNathani, wazala uZabhadi.+ 37  UZabhadi, wazala u-Efilali. U-Efilali, wazala u-Obede. 38  U-Obede, wazala uJehu. UJehu, wazala u-Azariya. 39  U-Azariya, wazala uHelezi. UHelezi, wazala u-Eleyasa. 40  U-Eleyasa, wazala uSismayi. USismayi, wazala uShalumi. 41  UShalumi, wazala uJekamiya. UJekamiya, wazala u-Elishama. 42  Amadodana kaKalebi+ umfowabo kaJeramiyeli kwakunguMesha izibulo lakhe, owayenguyise kaZifi, namadodana kaMareshahi uyise kaHebroni. 43  Amadodana kaHebroni kwakunguKhora noTaphuwa noRekemi noShema. 44  UShema, wazala uRahamu uyise kaJorikeyamu. URekemi, wazala uShamayi. 45  Indodana kaShamayi kwakunguMawoni; uMawoni kwakunguyise kaBheti-zuri.+ 46  U-Efa isancinza sikaKalebi, wazala uHarana noMoza noGazezi. UHarana, wazala uGazezi. 47  Amadodana kaJahidayi kwakunguRegemi noJothamu noGeshani noPhelethi no-Efa noShahafi. 48  Isancinza sikaKalebi uMahakha, sazala uSheberi noThirihana. 49  Ngokuhamba kwesikhathi sazala uShahafi uyise kaMadimana,+ uSheva uyise kaMakibhena noyise kaGibeya.+ Indodakazi kaKalebi+ kwakungu-Akisa.+ 50  Lawa kwaba amadodana kaKalebi. Amadodana kaHure+ izibulo lika-Efratha:+ UShobali+ uyise kaKiriyati-jeyarimi,+ 51  USalima uyise kaBhetlehema,+ uHarefi uyise kaBheti-gaderi. 52  UShobali+ uyise kaKiriyati-jeyarimi waba namadodana: UHarowe, ingxenye yamaMenuhoti. 53  Imindeni kaKiriyati-jeyarimi yayingama-Ithire+ namaPhuthi namaShumati namaMishira. AmaZora+ nabase-Eshitawoli+ baphuma kule mindeni. 54  Amadodana kaSalima kwakunguBhetlehema+ namaNethofa,+ u-Athiroti-bheti-jowabe nengxenye yamaManahati, namaZora. 55  Imindeni yababhali abahlala eJabezi+ kwakungamaThirati, amaShimeyati, amaSukati. Lawa kwakungamaKheni+ avela kuHamati uyise wendlu kaRekabi.+

Imibhalo yaphansi