1 AmaKhosi 21:1-29

21  Ngemva kwalezi zinto kwenzeka ukuba kube nesivini okwakungesikaNabhoti umJizreyeli, esasiseJizreyeli,+ eceleni kwesigodlo sika-Ahabi inkosi yaseSamariya.  Ngakho u-Ahabi wakhuluma noNabhoti, wathi: “Nginike+ isivini sakho,+ ukuze sibe yingadi+ yami yemifino,+ ngoba siseduze kwendlu yami; mangikunike isivini esingcono kunaso esikhundleni saso. Noma uma kukuhle emehlweni akho,+ ngizokunika imali njengentengo yalesi.”  Kodwa uNabhoti wathi ku-Ahabi: “Kuyinto engacabangeki kimi,+ ngokombono kaJehova,+ ukuba ngikunike ifa lokhokho bami.”+  Ngenxa yalokho u-Ahabi wangena endlini yakhe, enyukubele futhi edangele ngenxa yezwi uNabhoti umJizreyeli ayelikhulumile kuye, lapho ethi: “Ngeke ngikunike ifa lokhokho bami.” Khona-ke walala phezu kokhukho lwakhe wagcina ubuso bakhe bufulathele,+ akazange asidle isinkwa.  Ekugcineni uJezebeli+ umkakhe weza kuye wakhuluma naye wathi: “Kungani umoya wakho udabukile+ futhi ungasidli isinkwa?”  Yena wathi: “Kungenxa yokuthi ngikhulume noNabhoti umJizreyeli ngathi kuye, ‘Nginike isivini sakho ngemali. Noma, uma uthanda, mangikunike esinye isivini esikhundleni saso.’ Kodwa uthé, ‘Ngeke ngikunike isivini sami.’”+  Khona-ke uJezebeli umkakhe wathi kuye: “Angithi nguwe ophethe ubukhosi kwa-Israyeli?+ Vuka, udle isinkwa, inhliziyo yakho yename. Mina ngokwami ngizokunika isivini sikaNabhoti umJizreyeli.”+  Ngalokho wabhala izincwadi+ egameni lika-Ahabi wazibeka uphawu ngophawu lwakhe,+ wathumela lezi zincwadi emadodeni amadala+ nasezicukuthwaneni ezazisemzini wakubo zihlala noNabhoti.  Kodwa wabhala kulezi zincwadi, ethi:+ “Memezelani ukuzila ukudla, nihlalise uNabhoti phambi kwabantu. 10  Nenze ukuba amadoda+ amabili, abafo abangelusizo lwalutho,+ bahlale phambi kwakhe, banikeze ubufakazi ngokumelene naye,+ bathi, ‘Wena uqalekisé uNkulunkulu nenkosi!’+ Bese nimkhipha nimkhande ngamatshe ukuze afe.”+ 11  Ngakho amadoda omuzi wakubo, amadoda amadala nezicukuthwane ezazihlala emzini wakubo, enza njengoba nje uJezebeli ayethumele kuwo, njengoba nje kwakulotshiwe ezincwadini ayewathumelele zona.+ 12  Amemezela ukuzila ukudla+ ahlalisa uNabhoti phambi kwabantu. 13  Khona-ke amabili kulawo madoda, abafo abangelusizo lwalutho, angena ahlala phansi phambi kwakhe; la madoda angelusizo lwalutho aqala ukufakaza ngokumelene naye, okungukuthi, uNabhoti, phambi kwabantu, ethi: “UNabhoti uqalekisé uNkulunkulu nenkosi!”+ Ngemva kwalokho amkhiphela emaphethelweni omuzi amkhanda ngamatshe, waze wafa.+ 14  Khona-ke athumela kuJezebeli, athi: “UNabhoti ukhandwé ngamatshe wafa.”+ 15  Kwathi nje lapho uJezebeli ezwa ukuthi uNabhoti ukhandwé ngamatshe wafa, masinyane uJezebeli wathi ku-Ahabi: “Vuka, uthathe isivini sikaNabhoti umJizreyeli,+ aye wenqaba ukukunika sona ngemali; ngoba uNabhoti akasaphili, kodwa ufile.” 16  Kwathi nje lapho u-Ahabi ezwa ukuthi uNabhoti ufile, khona manjalo u-Ahabi wavuka ukuze ehlele esivinini sikaNabhoti umJizreyeli, asithathe.+ 17  Izwi likaJehova+ lafika ku-Eliya+ umThishibi, lithi: 18  “Suka, wehle uhlangabeze u-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli, oseSamariya.+ Nanguya esivinini sikaNabhoti, lapho ehlelé khona ukuze asithathe. 19  Kumelwe ukhulume naye, uthi, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Ingabe uye wabulala+ futhi wathatha?”’+ Futhi kumelwe ukhulume naye, uthi, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Endaweni+ lapho izinja zikhothé khona igazi likaNabhoti, izinja ziyolikhotha igazi lakho, yebo elakho.”’”+ 20  U-Ahabi wathi ku-Eliya: “O sitha sami, ungitholile?”+ yena wathi: “Ngikutholile. ‘Ngenxa yokuthi uzithengisile ukuze wenze okubi emehlweni kaJehova,+ 21  bheka ngiletha inhlekelele phezu kwakho;+ futhi ngokuqinisekile ngizoshanelisisa ngemva kwakho+ nginqume ku-Ahabi noma ubani ochamela udonga+ nongakwazi ukuzisiza nongenanzuzo kwa-Israyeli. 22  Ngokuqinisekile ngizokwenza indlu yakho ibe njengendlu kaJerobowamu+ indodana kaNebhati nanjengendlu kaBhahasha+ indodana ka-Ahiya, ngenxa yesenzo sokucasula ongicasule ngaso wabe usubangela u-Israyeli ukuba one.’+ 23  Futhi uJehova ukhulumile nangokuqondene noJezebeli, ethi, ‘Zona kanye izinja ziyomudla uJezebeli esiqintini saseJizreyeli.+ 24  Noma ubani ongoka-Ahabi ofela emzini uyodliwa izinja; nanoma ubani ofela endle uyodliwa izinyoni zezulu.+ 25  Akekho ngisho noyedwa vó owaba njengo-Ahabi,+ owazithengisa ukuba enze okubi emehlweni kaJehova, owayeshoshozelwa+ uJezebeli+ umkakhe. 26  Wenza ngendlela enengekayo kakhulu ngokulandela izithombe ezinjengendle,+ ngokufana nakho konke ama-Amori ayekwenzile, uJehova ayewaxoshé phambi kwabantwana bakwa-Israyeli.’”+ 27  Kwathi nje lapho u-Ahabi ezwa la mazwi, waklebhula izingubo zakhe wembatha indwangu yesaka;+ wazila ukudla waqhubeka elele ngendwangu yesaka futhi ehamba edangele.+ 28  Izwi likaJehova lafika ku-Eliya umThishibi, lithi: 29  “Ubonile yini ukuthi u-Ahabi uzithobé kanjani ngenxa yami?+ Ngenxa yokuthi uzithobile ngenxa yami, ngeke ngilethe le nhlekelele ezinsukwini zakhe.+ Ngiyoletha le nhlekelele phezu kwendlu yakhe ezinsukwini zendodana yakhe.”+

Imibhalo yaphansi