1 AmaKhosi 16:1-34

16  Izwi likaJehova lafika kuJehu+ indodana kaHanana+ ngokumelene noBhahasha, lithi:  “Njengoba nje ngakuvusa othulini+ ukuze ngikwenze ube umholi phezu kwabantu bami u-Israyeli,+ kodwa wena wahamba ngendlela kaJerobowamu+ kanjalo wabangela abantu bami u-Israyeli ukuba bone ngokungicasula ngezono zabo,+  bheka ngiyamshanelisisa uBhahasha nendlu yakhe, futhi ngokuqinisekile ngizokwenza indlu yakhe ibe njengendlu kaJerobowamu indodana kaNebhati.+  Noma ubani ongokaBhahasha ofela emzini uyodliwa izinja; futhi noma ubani ongowakhe ofela endle uyodliwa izinyoni zezulu.”+  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaBhahasha nalokho akwenza namandla akhe, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli?  Ekugcineni uBhahasha walala nokhokho bakhe wangcwatshwa eTiriza;+ u-Elahi indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.  Futhi ngoJehu indodana kaHanana umprofethi, izwi likaJehova ngokwalo lalifikile ngokumelene noBhahasha nendlu yakhe,+ kokubili ngenxa yabo bonke ububi abenza emehlweni kaJehova ngokumcasula+ ngomsebenzi wezandla zakhe,+ ukuba ibe njengendlu kaJerobowamu, nangenxa yokuthi wambulala.+  Ngonyaka wamashumi amabili nesithupha ka-Asa inkosi yakwaJuda, u-Elahi indodana kaBhahasha waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eTiriza iminyaka emibili.  Inceku yakhe uZimri+ induna yengxenye yezinqola yaqala ukumakhela uzungu, ngesikhathi eseTiriza ephuzé+ waze wadakwa endlini ka-Ariza, owayengamele indlu+ eTiriza. 10  UZimri wangena wamshaya wambulala+ ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa ka-Asa inkosi yakwaJuda, wabusa esikhundleni sakhe. 11  Kwathi lapho eqala ukubusa, ngokushesha nje lapho ehlala esihlalweni sakhe sobukhosi, wabulala yonke indlu kaBhahasha. Akazange avumele ukuba kusale muntu ochamela udonga+ noma abaphindiseleli bakhe begazi+ noma abangane bakhe. 12  Ngakho uZimri wayibhuqa yonke indlu kaBhahasha,+ ngokwezwi likaJehova+ ayelikhulumile ngokumelene noBhahasha ngoJehu umprofethi,+ 13  ngenxa yazo zonke izono zikaBhahasha nezono zika-Elahi+ indodana yakhe abona ngazo nabonisa ngazo u-Israyeli ngokucasula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezithombe zabo eziyize.+ 14  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zika-Elahi nakho konke akwenza, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli? 15  Ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa ka-Asa inkosi yakwaJuda, uZimri waba yinkosi izinsuku eziyisikhombisa+ eTiriza, ngesikhathi abantu bekanise ngokumelene neGibhethoni,+ elalingelamaFilisti. 16  Ngemva kwesikhathi abantu ababekanisile bezwa kuthiwa: “UZimri wakhé uzungu futhi wabulala inkosi.” Ngakho wonke u-Israyeli wabeka u-Omri,+ induna yebutho, ukuba abe yinkosi phezu kuka-Israyeli ngalolo suku ekamu. 17  Ngemva kwalokho u-Omri ekanye no-Israyeli wonke bakhuphuka besuka eGibhethoni bavimbezela+ iTiriza. 18  Kwathi ngokushesha nje lapho uZimri ebona ukuthi umuzi wawuthunjiwe, khona-ke wangena embhoshongweni wokuhlala wendlu yenkosi washisa indlu yenkosi ephakathi, wafa,+ 19  ngenxa yezono zakhe ayone ngazo ngokwenza okubi emehlweni kaJehova+ ngokuhamba endleleni kaJerobowamu nasesonweni sakhe asenza ngokonisa u-Israyeli.+ 20  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaZimri nozungu lwakhe alwakha, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli? 21  Kungaleso sikhathi lapho abantu bakwa-Israyeli baqala khona ukuzehlukanisa baba yizingxenye ezimbili.+ Kwakukhona enye ingxenye yesizwe eyaba abalandeli bakaThibini indodana kaGinati, ukuba imenze inkosi, kanti enye ingxenye yaba abalandeli baka-Omri. 22  Ekugcineni abantu ababelandela u-Omri babanqoba abantu ababelandela uThibini indodana kaGinati; kangangokuba uThibini wafa, u-Omri waqala ukubusa. 23  Ngonyaka wamashumi amathathu nanye ka-Asa inkosi yakwaJuda, u-Omri waba yinkosi phezu kuka-Israyeli iminyaka eyishumi nambili. ETiriza wabusa iminyaka eyisithupha. 24  Wathenga intaba yaseSamariya kuShemeri ngamathalenta amabili esiliva, waqala ukwakha kuleyo ntaba waqamba igama lo muzi awakha ngegama likaShemeri inkosi yaleyo ntaba ngokuthi iSamariya.+ 25  U-Omri wayelokhu enza okubi emehlweni kaJehova futhi wenza okubi kakhulu kunabo bonke ababengaphambi kwakhe.+ 26  Wahamba ngayo yonke indlela kaJerobowamu indodana kaNebhati+ nasesonweni sakhe onisa ngaso u-Israyeli ngokucasula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezithombe zakhe eziyize.+ 27  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zika-Omri, lokho akwenza namandla akhe enza ngawo, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli? 28  Ekugcineni u-Omri walala nokhokho bakhe wangcwatshwa eSamariya; u-Ahabi+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 29  U-Ahabi indodana ka-Omri yena, waba yinkosi phezu kuka-Israyeli ngonyaka wamashumi amathathu nesishiyagalombili ka-Asa inkosi yakwaJuda; u-Ahabi indodana ka-Omri wabusa phezu kuka-Israyeli eSamariya+ iminyaka engamashumi amabili nambili. 30  Futhi u-Ahabi indodana ka-Omri wenza okubi kakhulu emehlweni kaJehova kunabo bonke ababengaphambi kwakhe.+ 31  Futhi, njengokungathi kwakuyinto encane kakhulu+ ukuba ahambe ezonweni zikaJerobowamu+ indodana kaNebhati, wabuye wathatha uJezebeli+ indodakazi ka-Etibhali inkosi yabaseSidoni+ ukuba abe ngumkakhe+ futhi waqala ukuhamba ayokhonza uBhali+ futhi amkhothamele. 32  Ngaphezu kwalokho, wamisela uBhali i-altare endlini+ kaBhali ayakha eSamariya. 33  U-Ahabi wenza isigxobo esingcwele;+ futhi u-Ahabi wenza okungaphezulu ukuze acasule+ uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kunawo wonke amakhosi akwa-Israyeli ayengaphambi kwakhe. 34  Ezinsukwini zakhe uHiyeli waseBhethele wakha iJeriko. Wabeka isisekelo salo ngokulahlekelwa u-Abhiramu izibulo lakhe, futhi wamisa iminyango yalo ngokulahlekelwa uSegubi uthumbu wakhe, ngokwezwi likaJehova alikhuluma ngoJoshuwa indodana kaNuni.+

Imibhalo yaphansi