Dlulela kokuphakathi

Bazinikela Ngokuzithandela—EBulgaria

Bazinikela Ngokuzithandela—EBulgaria

 OFakazi BakaJehova eBulgaria bamatasa bafundisa abanye iqiniso ngoNkulunkulu nangeZwi lakhe, iBhayibheli. Kusukela ngo-2000, amakhulu oFakazi aye athutha emazweni awo aya eBulgaria ukuze ayosiza. Yiziphi izinselele ezingaba khona lapho uyoshumayela kwelinye izwe? Kungani kufanele sizame ukukwenza lokhu? Nakhu okushiwo yilabo abathuthele eBulgaria.

Ukuzibekela Umgomo

 UDarren waseNgilandi uthi: “Bekulokhu kuwumgomo wethu ukuyokhonza kwelinye izwe, lapho kunesidingo esikhulu khona sabamemezeli. Ngemva kokuba ngishade noDawn, sathuthela eLondon ukuze siyosiza sifundise abantu iBhayibheli ngolimi lwaseRussia. Izikhathi eziningana, sasenza izinhlelo zokuthuthela kwelinye izwe, kodwa ngenxa yezimo ezihlukahlukene sasigcina singahambanga. Sacishe saphonsa ithawula, kodwa umngane wethu wasisiza sabona ukuthi izimo zethu zase zishintshile nokuthi sasisengawufinyelela umgomo wethu.” UDarren noDawn baqala ukubheka izwe elalinesidingo esikhulu sabafundisa ngeBhayibheli futhi ababenga thuthela kulo ngempela. Ngo-2011, bathuthela eBulgaria.

UDarren noDawn

 Injabulo etholwa yilabo abakhonza kwamanye amazwe yakhuthaza labo ababengenaso isifiso sokuyokhonza kwelinye izwe. UGiada, ohlala e-Italy nomyeni wakhe uLuca wathi: “Ngahlangana noFakazi abakhuthele ababekujabulela kakhulu ukukhonza eNingizimu Melika nase-Afrika. Yangithinta kakhulu injabulo yabo nezindaba ababezixoxa. Lokhu kwangisiza kakhulu ngashintsha indlela engifuna ukukhonza ngayo uNkulunkulu.”

ULuca noGiada

 UTomasz noVeronika basuka eCzech Republic baya eBulgaria ngo-2015 kanye nezingane zabo ezimbili, uKlara noMathias. Basizwa ukuze benze lesi sinqumo? UTomasz uyaphendula: “Sabukisisa izibonelo zabanye abathuthela kwamanye amazwe, kuhlanganise nezihlobo, sazindla nangezindaba ababexoxa ngazo. Injabulo yabo yasithinta kakhulu, sasixoxa ngakho ngisho nasekhaya.” Lo mndeni manje usushumayela ensimini entsha esedolobheni laseBulgaria eMontana.

UKlara, uTomasz, uVeronika noMathias

 ULinda ungomunye uFakazi owathuthela eBulgaria. Wathi: “Eminyakeni eminingi edlule ngavakashela e-Ecuador futhi ngahlangana nabathile ababethuthele lapho ukuze bashumayele khona. Lokhu kwangenza ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga nami ngingathuthela lapho kunesidingo khona esikhulu sabamemezeli.” UPetteri noNadja, indoda nomkayo abaqhamuka eFinland, nabo bazindla ngezibonelo zabanye abantu. Bathi: “Ebandleni esikhulele kulo, kwakunabamemezeli abamnkantsh’ ubomvu abathuthela kwezinye izindawo ukuze bayofundisa abantu ngeBhayibheli. Babehlale bechichima injabulo lapho bekhuluma ngeminyaka abayichitha lapho kunendingeko khona. Babethi leyo minyaka yaba yisikhathi esimnandi kakhulu ekuphileni kwabo.”

ULinda

UNadja noPetteri

Ukuhlela Kusengaphambili

 Kubalulekile ukuba labo abafuna ukuyokhonza kwelinye izwe bahlele kahle. (Luka 14:28-30) UNele waseBelgium uyakhumbula, “Lapho ngiqala ukucabangisisa ngokuyokhonza kwelinye izwe, ngathandaza, ngaqala ukubheka izihloko ezincwadini zethu ezikhuluma ngale ndaba. Ngazifunda ngazama ukuthola ukuthi kukuphi lapho okufanele ngilungise khona.”

UNele (kwesokudla)

 UKristian no-Irmina basePoland, sebehlale eBulgaria iminyaka engaphezu kuka-9. Bayabona ukuthi kwabasiza kanjani ukuhlanganyela neqembu elikhuluma ulimi lwaseBulgaria elisePoland ngaphambi kokuba bathuthe. Leli qembu labakhuthaza futhi labasiza bafunda lolu limi. UKristian no-Irmina bathi: “Saqaphela ukuthi kumnandi kanjani ukuzenza utholakale nokubona ukuthi uJehova uNkulunkulu uyazinakekela izidingo zakho. Lapho utshela uJehova ngokusuka enhliziyweni uthi, ‘Nangu mina! Thuma mina!’ uyokwenza izinto ongakaze ucabange ukuthi zingenzeka.”—Isaya 6:8.

UKristian no-Irmina

 Ukuze bazilungiselele futhi babeke nemali, uReto noCornelia, indoda nomkayo baseSwitzerland, banquma ukuphila ukuphila okulula. Bathi: “Kusasele unyaka ngaphambi kokuba sithuthe, saya eBulgaria iviki elilodwa ukuze sibone kahle ukuthi kwakuyindawo enjani. Silapho, saxoxa nezithunywa zevangeli ezingomakad’ ebona zasinikeza izeluleko eziwusizo.” UReto noCornelia bawasebenzisa kahle lawo macebiso futhi manje sebehlale eBulgaria iminyaka engaphezu kuka-20.

UCornelia noReto kanye namadodana abo, uLuca noYannik

Ukubhekana nezinselele

 Labo abathuthela kwelinye izwe kufanele bazivumelanise nezimo ezintsha mhlawumbe ezinzima. (IzEnzo 16:9, 10; 1 Korinte 9:19-23) Into abantu abaningi abayithola inzima kakhulu ukufunda ulimi olusha. ULuca, okukhulunywe ngaye ekuqaleni wathi, “Sasihlale sikujabulela ukuphendula ngokusuka enhliziyweni emihlanganweni yobuKristu. Kodwa, isikhathi esithile, mina nomkami sakuthola kunzima ukulungiselela ngisho nempendulo elula ngesiBulgarian! Kwakufana nokuthi sesiphinde saba yizingane. Empeleni, izimpendulo zezingane zaseBulgaria zazingcono kakhulu kunezethu.”

 URavil waseGermany, wathi: “Ukufunda ulimi kwakuqeda amandla. Kodwa ngangilokhu ngicabanga, ‘Musa ukucabanga kakhulu, zihleke uma ubheda.’ Izinselele angizibheki njengezinkinga, kodwa ngizibheka njengengxenye yenkonzo yami engcwele engiyenzela uJehova.”

URavil noLilly

 ULinda, okukhulunywe ngaye ekuqaleni, wathi: “Angimuhle kahle ekufundeni izilimi. IsiBulgarian sinzima futhi kukaningi ngicabanga ngokuyeka ukusifunda. Uzizwa unesizungu uma ungakwazi ukukhuluma nabantu futhi ungakuqondi lokho abakushoyo. Ukuze ngigcine ubuhlobo bami noNkulunkulu buqinile, ngatadisha yonke into ngesiSwedish. Ekugcineni, ngosizo lwabafowethu nodadewethu, ngakwazi ukufunda ulimi lwaseBulgaria.”

 Ukukhumbula ekhaya kungaba enye inselele. Labo abathuthela kwelinye izwe bashiya izihlobo abazithandayo nabangane ekhaya. U-Eva, owathuthela eBulgaria nomyeni wakhe uYannis, wathi: “Ekuqaleni, nganginomzwangedwa.” Ukuze sikwazi ukubhekana nalokho, sixhumana njalo nabangane bethu nomndeni wethu ekhaya, futhi sesithole abangane abasha lapha.”

UYannis no-Eva

 Kukhona nezinye izinselele. URobert noLiana, abasuka eSwitzerland, bathi: “Ulimi kanye namasiko, kwakuyinselele enkulu kithi namakhaza akule ndawo sasingawalungele ngempela.” Noma kunjalo, le ndoda nomkayo kubasizile ukuzigcina benombono ofanele nokuhlala behleka njengoba sebekhonze eBulgaria ngokwethembeka iminyaka engu-14.

URobert noLiana

Izibusiso

 ULilly ubakhuthaza ngemfudumalo abantu ukuba bayoshumayela lapho kunesidingo esikhulu khona sabamemezeli. Wathi: “UJehova sengimazi ngendlela cishe ebengingeke ngimazi ngayo ukube bengisezweni lami. Ngiba matasa ngisiza abanye futhi lokhu kungisiza ngiqinise ubuhlobo bami noNkulunkulu, kunginike injabulo nokwaneliseka.” URavil, umyeni kaLilly, uyavuma. Wathi: “Lokhu ukuphila okuhle kakhulu, ithuba elingavamile lokwazi amaKristu anentshiseko avela emazweni ahlukahlukene, amnkantsh ubomvu ekufundiseni amaqiniso eBhayibheli. Kuningi engikufunde kuwo.”

 Umoya wabaningi wokuzidela nokuzenza batholakale uholele ekushunyayelweni ‘kwezindaba ezinhle zoMbuso ngokuphumelelayo emhlabeni wonke.’ (Mathewu 24:14) Ngenxa yokuvolontiya kwabo, labo abathuthele eBulgaria babone indlela uJehova abanikeza ngayo izibusiso abazifisa ngokujulile futhi wenza konke abakuhlelile kwaphumelela.—IHubo 20:1-4.