Dlulela kokuphakathi

IBHAYIBHELI LISHINTSHA UKUPHILA

“Angiseyena Uphuma-silwe”

“Angiseyena Uphuma-silwe”
  • Unyaka Azalwa Ngawo: 1956

  • Izwe Azalelwa Kulo: ECanada

  • UMLANDO: Ngangidumazekile, Ngingacushwa Ngabesifazane Futhi Nginodlame

UKUPHILA KWAMI

 Ngazalelwa edolobheni laseCalgary, esifundazweni sase-Alberta, eCanada. Ngisewusana, abazali bami badivosa, sabe sesithuthela ekhaya-komama. Ugogo nomkhulu babesithanda futhi ngakhula phakathi komhlane nembeleko. Ngisenezinkumbulo ezijabulisayo zaleyo minyaka yokuthula ngisemncane.

 Lapho ngineminyaka eyisikhombisa, ukuphila kwami kwaba nzima lapho umama ephinde eshada nobaba futhi sithuthela e-St. Louis, endaweni yaseMissouri, e-United States. Kwasheshe kwacaca kimi ukuthi ubaba unesihluku. Ngokwesibonelo, lapho ngibuya ekhaya ngosuku lokuqala esikoleni esisha, wathola ukuthi abanye abafundi babengixhaphazile kodwa ngangaziphindiselela. Wathukuthela wagan’ unwabu, wangishaya ukwedlula indlela engangishaywe ngayo izingane esikoleni! Ngasithola isifundo futhi ngawo lowo nyaka ngalwa okokuqala lapho ngineminyaka eyisikhombisa nje kuphela.

 Isififane sikababa sabangela ukuba nomama abe yisijaka futhi kwakuhlale kuxatshanwa ekhaya. Ngaqala ukudla izidakamizwa nokuphuza utshwala lapho ngineminyaka engu-11. Kancane-kancane ngagcina sengiyisixhwanguxhwangu. Lapho ngiphothula amabanga aphezulu esikoleni, ngase nginguphuma-silwe.

 Ngesikhathi ngineminyaka engu-18, ngajoyina i-U.S. Marine Corps. Ngilapho, ngathola ukuqeqeshwa okwangicijela ukubulala. Ngemva kweminyaka emihlanu, ngashiya ebusosheni ukuze ngenze izifundo zokusebenza kwengqondo nginamaphupho okusebenzela i-Federal Bureau of Investigation. Ngaqala izifundo zasenyuvesi e-United States futhi ngaqhubeka nazo eCanada ngemva kokubuyela khona.

 Inyuvesi yangishiya ngidumazeke ngokuphelele ngabantu nangomphakathi nje uwonke. Abantu babebonakala benobugovu obuxakile, yonke into ezweni yayinjengokugijimisa utalagu futhi izinkinga zesintu zazibonakala zingenasisombululo. Ngaphelelwa yithemba lokuthi abantu bayoke bakwazi ukwenza umhlaba ube yindawo engcono.

 Ngenxa yokuthi ukuphila kwami kwakungenanjongo, ngaqala ukuphuza kakhulu, ukudla izidakamizwa, ukugijimisa imali nokuzanelisa ngocansi. Okwakuhlala kusengqondweni yami nje kwakuwukuthi ngingaya kuyiphi iphathi noma ukuthi yimuphi owesifazane engangingalala naye. Isibindi engasithola ngokuqeqeshwa ebusosheni sangenza ukuba ngihlale ngilwa nabantu. Ngangicabanga ukuthi ngingazinqumela ukuthi yini elungile nengalungile futhi ngangimqonda ngqo umuntu uma ngibona sengathi akabaphathi kahle abanye. Kodwa empeleni okwakwenzeka ukuthi ngangiya ngiba ibhoklolo nakakhulu.

INDLELA IBHAYIBHELI ELASHINTSHA NGAYO UKUPHILA KWAMI

 Ngolunye usuku, mina nomngane wami sasidakwe yizidakamizwa sisegunjini elingaphansi emzini wami, silungiselela ukushushumbisa insangu, umngane wami wangibuza ukuthi ngiyakholelwa yini kuNkulunkulu. Ngamphendula ngathi: “Uma uNkulunkulu eyimbangela yokuhlupheka okusemhlabeni, angifune lutho oluzongihlanganisa naye!” Ngosuku olulandelayo, kwakuwusuku lokuqala emsebenzini wami omusha, esinye isisebenzi esinguFakazi KaJehova sangibuza: “Ucabangani, ingabe uNkulunkulu uyimbangela yokuhlupheka okusemhlabeni?” Lokhu kwangimangaza ngenxa yokuthi ngayizolo ngangizibuze wona lo mbuzo futhi ngangifisa ukwazi okwengeziwe. Ezinyangeni eziyisithupha ezalandela, saba nezingxoxo eziningi futhi wangibonisa izimpendulo zeBhayibheli emibuzweni yami enzima enganginayo ngokuphila.

 Ingoduso engangikipite nayo ngaleso sikhathi yayingathandi ukuba ngixoxe nayo ngezinto engangizifunda. Ngolunye usuku kuyiSonto ngayazisa ukuthi ngangimeme oFakazi ukuze bazosifundela iBhayibheli emzini wethu. Ngakusasa, lapho ngibuya emsebenzini ngathola kuthathwe yonke impahla endlini, nayo ingasabonwa. Ngaphumela ngaphandle ngadinda isililo. Ngathandaza nakuNkulunkulu, ngimncenga ukuba angisize. Ngangiqala ngqa ukusebenzisa igama likaNkulunkulu elithi Jehova emthandazweni ngalolo suku.—IHubo 83:18.

 Ezinsukwini ezimbili kamuva, ngaba nesifundo seBhayibheli okokuqala nabashadikazi abangoFakazi. Ngemva kokuba behambile ngasala ngiyifunda incwadi ethi Ungaphila Phakade Epharadesi Emhlabeni, ngayiqeda ngabo lobo busuku. a Engakufunda ngoJehova uNkulunkulu neNdodana yakhe, uJesu Kristu, kwangithinta inhliziyo. Ngabona ukuthi uJehova unozwela nokuthi uzwa ubuhlungu lapho sihlupheka. (Isaya 63:9) Lwangithinta kakhulu uthando uNkulunkulu analo ngami kanye nomhlatshelo weNdodana yakhe ngenxa yami. (1 Johane 4:10) Ngafinyelela isiphetho sokuthi uNkulunkulu ubelokhu engibekezelele “ngoba akafisi ukuba kubhubhe ngisho noyedwa, kodwa ufisa ukuba bonke baphenduke.” (2 Petru 3:9) Ngezwa ukuthi uJehova wayengidonsa.—Johane 6:44.

 Ngaqala ngalo kanye lelo sonto ukuya emihlanganweni yebandla. Nganginezinwele ezinde, ngifake namacici futhi ngibukeka ngendlela eyethusayo, kodwa oFakazi bangiphathisa okwesihlobo okukade basigcina. Benza ngendlela amaKristu eqiniso okufanele enze ngayo. Kwaba sengathi ngangibuyele kwagogo nomkhulu, ukuthi nje manje kwase kukuhle nakakhulu.

 Ngokushesha izinto engangizifunda eBhayibhelini zaqala ukukuguqula ukuphila kwami. Ngagunda izinwele, ngayeka yonke imikhuba yokuziphatha kabi ngokocansi, ngayeka nokuphuza utshwala nokudla izidakamizwa. (1 Korinte 6:9, 10; 11:14) Ngangifuna ukujabulisa uJehova. Ngakho lapho ngifunda ukuthi akakuthandi okuthile engangikwenza, angizange ngibeke zaba zokuqhubeka ngikwenza. Kunalokho, ngangivame ukuhlabeka enhliziyweni. Ngangithi: ‘Ngeke ngisakwazi ukuqhubeka ngiziphatha ngale ndlela.’ Ngaphandle kokupholisa amaseko, ngangizama ukushintsha indlela engicabanga ngayo nezenzo zami. Ngenxa yalokho, ngokushesha ngaqala ukubona izinzuzo zokwenza izinto ngendlela kaJehova. Ngo-Julayi 29, 1989—ezinyangeni eziyisithupha ngiqale ukufunda iBhayibheli—ngabhapathizwa njengomunye woFakazi BakaJehova.

INDLELA ENGIZUZE NGAYO

 IBhayibheli lingisizile ngashintsha ubuntu bami. Ngaphambili ngangivame ukuba nodlame lapho ngibhekene nomuntu onjengesitha. Kodwa manje ngiyazikhandla ukuze ngibe “nokuthula nabo bonke abantu.” (Roma 12:18) Angeke ngithi ngikwenze ngamandla ami lokhu, kunalokho ngibonga uNkulunkulu ngamandla aguqulayo eZwi lakhe nangomoya ongcwele.—Galathiya 5:22, 23; Hebheru 4:12.

 Kunokugqilazwa yizidakamizwa, udlame nezifiso zocansi ezingalungile, manje ngizabalazela ukujabulisa uJehova uNkulunkulu nokumnikeza okungcono. Lokhu kuhlanganisa nokusiza abanye ukuba bamazi. Ngemva kweminyaka embalwa ngibhapathiziwe, ngathuthela kwenye ingxenye yomhlaba ukuze ngisize ekushumayeleni lapho kunesidingo esikhulu khona sabashumayeli bevangeli. Phakathi neminyaka eminingi, ngiye ngajabulela ukufundisa abantu abaningi nokubona indlela iBhayibheli elikuthuthukise ngayo nokwabo ukuphila. Kuyangijabulisa nokuthi umama waba ngomunye woFakazi BakaJehova—phakathi kokunye nangenxa yoshintsho oluhle alubona endleleni engicabanga nengiziphatha ngayo.

 Ngo-1999 ngise-El Salvador, ngathweswa iziqu kulokho manje okubizwa ngeSikole Sabashumayeli Bevangeli LoMbuso. Leso sikole sangiqeqesha futhi sangihlomisela ukuhola emsebenzini wobuvangeli, ukufundisa nokwalusa ebandleni. Kamuva ngalowo nyaka, ngashada umkami engimthandayo u-Eugenia. Sobabili sikhonza njengabashumayeli besikhathi esigcwele eGuatemala.

 Manje, kunokuba ngidumazeke ngokuphila, ngijabule ngokwedlulele. Ukusebenzisa izimiso zeBhayibheli kungikhululile ekuziphatheni okubi ngokocansi nasodlameni, kwanginikeza nokuphila okugcwele uthando lweqiniso nokuthula.

a OFakazi BakaJehova manje bafundisa abantu besebenzisa incwadi ethi Lingasifundisani IBhayibheli?