Dlulela kokuphakathi

Imithandazo Yowesifazane Oyimpumputhe Iyaphendulwa

Imithandazo Yowesifazane Oyimpumputhe Iyaphendulwa

 UYanmei, uFakazi wase-Asia, wacela ukusiza uMingjie, owesifazane oyimpumputhe, ukuba eqe umgwaqo. a UMingjie waphendula wathi: “Ngiyabonga. Kwangathi uNkulunkulu angakubusisa!” Ngemva kwalokho, uYanmei wabuza uMingjie ukuthi angathanda yini ukuthi bahlangane ukuze baxoxe ngeBhayibheli. Kamuva uMingjie wathi nsuku zonke ubelokhu ethandazela ukuthola ibandla likaNkulunkulu leqiniso. Kungani ayenza leso sicelo?

 UMingjie wachaza ukuthi ngo-2008 wamukela isimemo sikamngane wakhe oyimpumputhe sokuya esontweni labakhubazekile. Ngemva kokulalela intshumayelo, uMingjie wabuza umpristi ukuthi ubecaphuna kuyiphi incwadi. Umpristi wamtshela ukuthi ubecaphuna eBhayibhelini, iZwi likaNkulunkulu eliyiqiniso. UMingjie waba nesifiso esinamandla sokufunda iBhayibheli. Ngakho wazitholela iBhayibheli le-braille yesiShayina, wafunda imiqulu yalo engu-32 ngezinyanga eziyisithupha. Njengoba uMingjie ayethuthuka ekufundeni iBhayibheli, waphetha ngokuthi imfundiso kaZiqu-zintathu eyayifundiswa esontweni ayeye kulo yayingamanga futhi uNkulunkulu unegama, uJehova.

 Njengoba isikhathi sihamba, uMingjie wadunyazwa indlela amalungu esonto ayeziphatha ngayo. Waqaphela ukuthi indlela ayeziphatha ngayo yayingahambisani nalokho ayekufunda eBhayibhelini. Ngokwesibonelo, abantu abayizimpumputhe babenikwa ukudla okusele, kuyilapho abanye bethola ukudla okukahle okungakadliwa muntu. UMingjie kwamphatha kabi ukungabi nabulungisa okunjalo, ngakho waqala ukucinga amanye amasonto endaweni yangakubo. Yingakho uMingjie ayethandazela ukuthola ibandla lamaKristu eqiniso.

 Ethintwe umusa awuboniswa uYanmei, uMingjie wavuma ukutadisha naye iBhayibheli. Kamuva, uMingjie waya emhlanganweni woFakazi BakaJehova okokuqala ngqa. UMingjie uyalandisa: “Angisoze ngalukhohlwa usuku engaya ngalo emhlanganweni okokuqala. Bonke abazalwane nodade bangibingelela ngemfudumalo. Ngathinteka ngaphakathi. Nakuba ngiyimpumputhe, ngaluzwa uthando olungakhethi laphaya.”

 UMingjie wathuthuka kahle, waqala ukuba khona njalo emihlanganweni. Into ayithanda ngokukhethekile ukucula izingoma zoMbuso, kodwa wayephazanyiswa ukuthi yayingekho incwadi yamaculo nge-braille ayeyifundile. Ngakho, esizwa yibandla, uMingjie wazenzela eyakhe encwadi yamaculo. Kwamthatha amahora angu-22 ukwenza amaculo angu-151! Ngo-Ephreli 2018, uMingjie waqala ukushumayela obala, ngemva kwalokho wachitha amahora angu-30 emsebenzini wokushumayela inyanga ngayinye.

Ukubhala incwadi nge-braille kuwumsebenzi okhathazayo

 Ukuze asize uMingjie alungiselele ukubhapathizwa, uYanmei waqopha imibuzo namavesi eBhayibheli okusencwadini ethi Ukuhlelelwa Ukwenza Intando KaJehova. NgoJulayi 2018, uMingjie wabhapathizwa. Uthi: “Ngathintwa uthando engaluboniswa abafowethu nodadewethu emhlanganweni omkhulu. Ngavele ngakhala ngoba ekugcineni ngase ngiyingxenye yebandla likaNkulunkulu leqiniso.” (Johane 13:34, 35) Manje uMingjie, njengoba ezimisele ukubonisa abanye uthando naye aboniswa lona, usengumshumayeli wesikhathi esigcwele.

a Amagama ashintshiwe.