Dlulela kokuphakathi

Lapho Kugadla Inhlekelele, Uthando Lusishukumisela Esenzweni

Lapho Kugadla Inhlekelele, Uthando Lusishukumisela Esenzweni

Ngezikhathi zobunzima, oFakazi BakaJehova banikeza usizo kwabakholwa nabo nakwabanye. Ngokwenza lokho basuke bebonakalisa uthando oluwuphawu lwamaKristu eqiniso.​—Johane 13:35.

Okuzolandela kuwuhlu olufushane losizo olunikezwe kulezi zinyanga ezingu-12, inkathi ephela maphakathi no-2012. Kulolu hlu, alufakwanga usizo olungokomoya nolungokomzwelo oluhlale luhambisana nemizamo yethu. AmaKomiti Okusiza Ezinhlekeleleni amiswa amahhovisi ethu amagatsha enze amalungiselelo amaningi okusiza. Ngaphezu kwalokho, amabandla asendaweni, ahlanganyela njalo ekunikeni usizo.

EJapan

EJapane: Ngomhla ka-11 March, 2011, kwaba nokuzamazama komhlaba okwabangela i-tsunami futhi kwathinteka amakhulu ezinkulungwane zabantu enyakatho yeJapane. OFakazi BakaJehova kuwo wonke umhlaba ngokuzithandela banikela ngemali, ngamakhono nangezinto ezibonakalayo ukuze basize. Bukela i-video yethu emayelana nemizamo yokusiza enhlekeleleni eJapane ngemva kokuzamazama komhlaba.

EBrazil: Izikhukhula, ukudilika kwenhlabathi kanye nokukhukhuleka kodaka kwabulala amakhulu abantu. Lapho bezwa lokhu, oFakazi BakaJehova bathumela ukudla okungaboli okungamathani angu-42, amabhodlela amanzi angu-20 000, izimpahla zokugqoka ezingamathani ayishumi, amathani amahlanu ezinto zokuhlanza kanye nemithi nezinye izinto.

ECongo (eBrazzaville): Lapho indawo okulahlwa kuyo izikhali iqhuma, izindlu ezine zoFakazi BakaJehova zacekeleka phansi, kwathi ezinye ezingu-28 zoFakazi zalimala. Kwathunyelwa ukudla nezimpahla zokugqoka kulabo abathintekile futhi oFakazi bendawo bangenisa imindeni ethintwe yile nhlekelele.

ECongo (eKinshasa): Abantu abanekholera banikwa imithi. Kwanikelwa nangezimpahla zokugqoka kulabo abathintwe yizikhukhula ezibangelwe yimvula enamandla. Kuthunyelwe imithi, imbewu yokutshala kanye namathani ezimpahla zokugqoka kulabo abasemakamu ababaleki.

EVenezuela: Izimvula ezinamandla zabangela izikhukhula nokukhukhuleka kodaka. Amakomiti okusiza ezinhlekeleleni asiza oFakazi abangu-288 abathintekile. Kwakhiwa izindlu ezingaphezu kuka-50. Ngaphezu kwalokho, amakomiti okusiza asiza labo abahlala ezindlini ezingaphephile ngenxa yamanzi anyukayo eLake Valencia.

EPhilippines

EPhilippines: Izivunguvungu zabangela izikhukhula engxenyeni yalelo zwe. Ihhovisi legatsha lathumela ukudla nezimpahla zokugqoka kulabo abathintekile futhi oFakazi bendawo basiza ekuhlanzeni lapho amanzi esebohlile.

ECanada: Ngemva komlilo wequbula e-Alberta, iBandla laseSlave Lake lathola umnikelo omningana ovela koFakazi kuleso sifunda owawuzobasiza balungise izinto. Ngenxa yokuthi imali yayiningi kunaleyo eyayidingeka, ibandla lanikela ngemali engaphezu kwengxenye yaleyo minikelo ukuze kusizwe labo abathintwe izinhlekelele kwezinye izindawo emhlabeni.

ECôte d’Ivoire: Ngesikhathi kulwiwa kulelo zwe, ngaphambi kwempi, phakathi nayo nalapho isiphelile, abantu abaswele banikwa izimpahla, izindawo zokuhlala kanye nemithi.

EFiji: Ngenxa yezikhukhula ezibangelwe izimvula ezinamandla, iningi lemindeni yoFakazi engu-192 eyathinteka yalahlekelwa amasimu eyayithola kuwo ukudla futhi eziphilisa ngawo. Leyo mindeni yathunyelelwa ukudla.

EGhana: Izisulu zesikhukhula esagadla esifundeni esisempumalanga kuleli zathunyelelwa ukudla, imbewu namathende.

E-United States: Iziphepho zalimaza izindlu ezingu-66 zoFakazi ezifundeni ezintathu futhi zacekela phansi izindlu ezingu-12 zoFakazi. Nakuba iningi labanikazi bezindlu babenomshwalense, kwathunyelwa iminikelo ukuze banikezwe usizo.

E-Argentina: Amabandla oFakazi BakaJehova asiza abantu baseningizimu yalelo zwe abalahlekelwa izindlu zabo ezazishiswe udaka lwentaba-mlilo.

EMozambique: Kwathunyelwa ukudla kubantu abangaphezu kwenkulungwane abahlaselwe isomiso.

ENigeria: AmaKristu angu-24 alimala engozini embi yebhasi anikwa usizo lwezimali. Kwasizwa nabaningi enyakatho yalelo zwe abalahlekelwa imizi yabo ngenxa yezimpi zobuhlanga nenkolo.

EBenin: Abantu abathintwe izikhukhula ezinamandla banikwa imithi, izimpahla zokugqoka, amanetha okuvimbela omiyane, amanzi ahlanzekile nezindawo zokuhlala.

EDominican Republic

EDominican Republic: Ngemva kweSiphepho u-Irene, amabandla endawo asiza ngokulungiswa kwezindlu nangezinto eziyisidingo.

E-Ethiopia: Ezindaweni ezimbili ezazinesomiso nakweyodwa eyayinesikhukhula, kwathunyelwa izimali ukuze kunakekelwe izidingo zababethintekile.

EKenya: Kwathunyelwa izimali ukuze kusizwe labo abayizisulu zesomiso.

EMalawi: Kwasizwa labo abahlala ekamu lababaleki eDzaleka.

ENepal: Ukudilika kwenhlabathi kwalimaza kakhulu indlu kaFakazi. Wanikwa indlu yesikhashana futhi ibandla lamsekela.

EPapua New Guinea: Kwashiswa izindlu ezingu-8 zoFakazi. Kwenziwa amalungiselelo okuba zakhiwe kabusha.

ERomania: Abanye oFakazi balahlekelwa izindlu zabo ngenxa yesikhukhula. Basizwa ukuze izindlu zabo zakhiwe kabusha.

EMali: ISenegal engumakhelwane yathumela imali ukuze kusizwe ababeswele ukudla ngenxa yesivuno esibi esibangelwe isomiso.

ESierra Leone: Odokotela abangoFakazi abavela eFrance banikeza usizo lwezokwelapha koFakazi BakaJehova abahlala ezindaweni ezazikhungethwe izimpi.

EThailand: Izikhukhula ezinamandla zadala umonakalo omkhulu ezifundeni eziningana. Amaqembu asiza ezinhlekeleleni alungisa futhi ahlanza izindlu eziyikhulu namaHholo OMbuso ayisithupha.

ECzech Republic: Ngemva kokuba izikhukhula zilimaze izindlu eziningana eCzech Republic, oFakazi baseSlovakia engumakhelwane bafaka isandla emizamweni yokunikeza usizo.

ESri Lanka: Ingxenye enkulu yomsebenzi wokusiza enhlekeleleni eyabangelwa i-tsunami isiqediwe.

ESudan: Kwathunyelwa ukudla, izingubo zokugqoka, izicathulo noseyili bepulasitiki koFakazi BakaJehova abalahlekelwe imizi yabo ngenxa yezimpi kulelo zwe.

ETanzania: Ngesikhathi kunezikhukhula ezinamandla, imindeni engu-14 yalahlekelwa izimpahla zayo. Amabandla akuleyo ndawo anikela ngezingubo zokugqoka kanye nezinto zasendlini. Enye indlu yakhiwa kabusha.

EZimbabwe: Isomiso sibangele indlala kwenye ingxenye yezwe. Kuthunyelwe ukudla nemali kulabo abathintekile.

EBurundi: Ababaleki banikezwa usizo futhi bayelashwa.