Izithulu zavayizisa izandla zihalalisela isimemezelo esivusa amadlingozi: “Kuzonijabulisa ukwazi ukuthi ukuhunyushwa kwezincwadi zeBhayibheli ezikhethiwe ezithathwe emiBhalweni yesiHebheru [iTestamente Elidala] kuyaqhubeka. Ukuqoshwa kwe-video yencwadi kaGenesise sekuqediwe!

Leso simemezelo senziwa enkulumweni yokugcina emihlanganweni yamuva yoFakazi BakaJehova eyaqhutshwa nangoLimi Lwezandla LwaseMelika.

Ngo-2005, oFakazi BakaJehova baqala ukuhumusha INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele ngoLimi Lwezandla LwaseMelika, baqala ngencwadi kaMathewu. Ngo-2010, zase zihunyushwe zonke izincwadi ezingu-27 ezivame ukubizwa ngokuthi iTestamente Elisha.

Ngaphezu kwalokho, oFakazi BakaJehova baye bahumusha izingxenye zeBhayibheli ngezinye izilimi zezandla ezinhlanu.

Kungani kwenziwa umsebenzi ongaka? OFakazi BakaJehova bayaqaphela ukuthi into ebhaliwe isebenza olimini olukhulunywayo, izithulu eziningi ezingakaze ziluzwe. Inguqulo yeBhayibheli yolimi lwezandla enembile, ecacile nengokwemvelo, yenza ukuba inani elikhulu lezithulu liqonde okushiwo iBhayibheli futhi lakhe ubuhlobo obuseduze noNkulunkulu. Iye yamukelwa kanjani le nguqulo yeBhayibheli?

Insizwa eyisithulu yathi: “Lapho kukhululwa incwadi kaMathewu eminyakeni embalwa edlule, ngaba nomuzwa wokuthi kuwubufakazi bokuthi uJehova uNkulunkulu uqinisekisa uthando analo ngami futhi ukukhululwa kwencwadi kaGenesise kuye kwenezela kuleyo mizwa. Uyaqikelela ukuthi ngiyafunda ngaye.

Omunye owesifazane wezwakalisa imizwa yakhe ngale ndlela: “Izandla zinyakaziswa ngendlela ecacile nenomfutho! Sengivele ngalithanda iBhayibheli. Sengiyabona ukuthi uJehova ufuna ngilifunde iZwi lakhe, ivesi nevesi, ngithole nomongo ukuze ngimazi ngokugcwele. Indlela elicace ngayo ingithinta inhliziyo futhi ingenza ngikwazi ukuveza indlela ezingizizwa ngayo lapho ngithandaza.