Dlulela kokuphakathi

Umbiko Womhlangano Waminyaka Yonke

“Incwadi KaNkulunkulu—IGugu”

Umbiko Womhlangano Waminyaka Yonke

Ngempela-sonto ka-October 5 no-6, 2013, abantu abangu-1 413 676 basemazweni angu-31 bathamela isimiso somhlangano waminyaka yonke we-129 we-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, owawuqhutshelwa eHholo LoMhlangano LoFakazi BakaJehova eJersey City, eNew Jersey, e-U.S.A., futhi uboniswa nakwezinye izindawo.

UGuy Pierce, oyilungu leNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova, wayengusihlalo walo mhlangano. Wavusa ilukuluku lalabo ababekhona ngokubaqinisekisa ngokuthi lo mhlangano wawuzophendula imibuzo ebalulekile yeBhayibheli, ukhanyise iqiniso futhi ubanikeze “ukudla” okungokomoya “ngesikhathi esifanele.”—Mathewu 24:45; IzAga 4:18.

“Umbukiso Odumisa UJehova.”

UMark Sanderson weNdikimba Ebusayo wanikeza imininingwane ngombukiso omusha endlunkulu yomhlaba wonke yoFakazi eBrooklyn, eNew York, e-U.S.A., onesihloko esithi “IBhayibheli Negama LikaNkulunkulu.” Lo mbukiso uqokomisa ukubaluleka kokuba khona kwegama likaNkulunkulu emiBhalweni yesiHebheru nasemiBhalweni YamaKristu YesiGreki futhi unamaBhayibheli amaningi akudala, imiklamo yasendulo namakhasi eBhayibheli angeNkathi Ephakathi.

Okuphawulekayo kulo mbukiso amakhasi angekhulu le-16 enguqulo yeBhayibheli kaWilliam Tyndale, owayengumhumushi wokuqala weBhayibheli owabhala igama likaNkulunkulu ngesiNgisi, nekhasi lwenguqulo yeSpanishi yohlelo lwango-1602 eyaziwa ngokuthi i-Reina-Valera Bible, okuvela kuyo ngokuphindaphindiwe igama likaNkulunkulu elithi “Iehova.” Kukhona nenguqulo yesiNgisi ebizwa ngokuthi i-Great Bible (yango-1549), ikhophi yeBhayibheli lezilimi ezingu-12 ka-Elias Hutter (Uhlelo lwango-1599, ibizwa nangokuthi i-Nuremberg Polyglot) ne-Geneva Bible (yango-1603) futhi zonke zinegama likaNkulunkulu.

UMfoweth’ uSanderson wacela bonke ukuba beze bazobona umbukiso weBhayibheli, ethi: “Sithandazela ukuthi . . . uzosiza abanhliziyo-ziqotho babo bonke ubudala, bazo zonke izizinda zemfundo, ukuba bathande izinto ezimbili nathi ngokwethu esizithandayo—iZwi likaNkulunkulu eliyigugu, iBhayibheli negama lakhe elingcwele, elithi Jehova.”

Isihloko Sonyaka Ka-2014.

Ngemva kokuba uGerrit Lösch weNdikimba Ebusayo ebuyekeze INqabayokulinda yangalelo sonto, uMfoweth’ uPierce wamemezela isihloko sonyaka ka-2014, “Umbuso wakho mawuze.” (Mathewu 6:10) Nakuba lesi kuyisihloko sonyaka esiyohlale sifaneleka koFakazi BakaJehova, sifaneleka nakakhulu kulo nyaka ka-2014, njengoba sekuphele iminyaka eyikhulu kumiswe uMbuso ezulwini.

“Isipho Esiyigugu Esivela KuNkulunkulu.”

Ngemva kwalokho, izilaleli zabukela i-video yomlando we-Nguqulo Yezwe Elisha, iBhayibheli elinyatheliswa oFakazi BakaJehova futhi elibhekwa abanye njengelinye lamaBhayibheli angcono kunawo wonke ake anyatheliswa. Lapho uNathan Knorr ekhulula umqulu wokuqala wale nguqulo eMhlanganweni Wezizwe Wokwanda KoMbuso Wasezulwini ngo-1950, wanikeza izilaleli isikhuthazo esiseyiqiniso nanamuhla: Lifunde lonke leli Bhayibheli. Litadishe. Siza nabanye balitadishe, ukuze bakwazi ukubiza egameni likaJehova.

“Ukukhumbula Izinkathi Zakudala.”

USamuel Herd weNdikimba Ebusayo wanikeza le nkulumo, eyayihlanganisa ingxoxo eqoshiwe yamalungu amane omkhaya waseBethel e-United States ayekhona lapho kukhululwa INguqulo Yezwe Elisha okokuqala ngemiqulu eyisithupha ngo-1950 kuya ku-1960.

U-Eunice Timm wathi ukhumbula esebenzisa INguqulo Yezwe Elisha emihlanganweni yobuKristu. Wayewathanda amathuluzi ayo okucwaninga, njengezikhombo. Njengoba kwakungaba nzima ukuphatha yonke le miqulu emihlanganweni, uthi wayethatha kuphela imiqulu ayezoyisebenzisa ne-King James Version engena ephaketheni ukuze asebenzise yona lapho kufundwa amavesi ayeyobe engalindele ukuba afundwe.

Le nguqulo entsha yathinta nezinye izici zokukhulekela kwethu. Ngokwesibonelo, uFred Rusk uthi ngaphambi kuka-1950, labo ababemelela umkhaya waseBethel ngomthandazo babesebenzisa amagama akuyi-King James Version. Nokho ngemva nje kokukhululwa kwe-Nguqulo Yezwe Elisha, bakuyeka ukusebenzisa ulimi oluyisidala futhi bathandaza ngendlela abakhuluma ngayo nsuku zonke.

UJohn Wischuk wahlabeka umxhwele izinga eliphakeme okuhunyushwe ngalo nokuthobeka kweKomiti Yezwe Elisha Yokuhumusha IBhayibheli. Uthi, “Abazange bafune ukuba amagama abo aziwe besaphila nalapho sebeshonile, ngoba babefuna lonke udumo luyiswe kuJehova uNkulunkulu.” UCharles Molohan washo indlela bonke abazizwa ngayo lapho ethi, “INguqulo Yezwe Elisha isisizile saqiniseka ngeqiniso ezinhliziyweni zethu futhi yaqinisa ukholo lwethu, ukuze sikwazi ukuphuma siyosiza abanye bazakhele ukholo.”

“Sibezwa Bekhuluma Ngezilimi Zethu Ngezinto Ezinhle Kakhulu ZikaNkulunkulu.”

(IzEnzo 2:11) UGeoffrey Jackson weNdikimba Ebusayo wanikeza inkulumo okwakhululwa kuyo INguqulo Yezwe Elisha ebukeziwe ngesiNgisi, uhlelo luka-2013. Ekuphetheni kwale nkulumo, ababekhona, kuhlanganise nalabo ababelalele isimiso bekwezinye izindawo, banikezwa ikhophi yaleli Bhayibheli.

UMfoweth’ uJackson waveza ukuthi sekudlule iminyaka engaphezu kuka-60 kwakhululwa umqulu wokuqala we-Nguqulo Yezwe Elisha. Phakathi naleso sikhathi, isiNgisi siye sashintsha, kodwa umgomo wokuhunyushwa kweBhayibheli lethu awushintshanga. Sifuna ukuba iZwi likaNkulunkulu lifundeke kalula ngangokunokwenzeka ngaphandle kokushintsha umqondo walokho elikushoyo.

Ngo-2005, iNdikimba Ebusayo yagxila nakakhulu esidingweni sokuhunyushwa kweBhayibheli ngezilimi eziningi. Kusukela ngaleso sikhathi, inani lezilimi okunyatheliswa ngazo INguqulo Yezwe Elisha liye landa lisuka kwezingu-52 liya kwezingu-121, futhi njengamanje ihunyushwa ngezilimi ezingu-45. Njengoba abahumushi behumusha INguqulo Yezwe Elisha ngezinye izilimi, baye bacela ukucaciselwa emagameni noma izisho ezithile. Kuze kube manje, sebethumele imibuzo engaphezu kuka-52 000 enjalo futhi yaphendulwa, futhi eminingi yayo iye yaveza izindawo lapho umbhalo wesiNgisi okungase kudingeke ubuyekezwe noma wenziwe lula khona.

Ngokwesibonelo, uMfoweth’ uJackson wachaza ukuthi izinhlelo zangaphambili ze-Nguqulo Yezwe Elisha zesiNgisi kweyoku-1 Samuweli 14:11 zazithi uJonathani nodibi lwakhe ‘“exposed themselves” to the outpost of the Philistines.’ Ukuze kugwenywe ukuba ufundeke kabi, inguqulo entsha ithi ‘they “revealed their presence.”’ UMika 2:6 wawuhunyushwe ngokwezwi nezwi ngale ndlela: “Do not you people let words drop. They let words drop.” Manje usufundeka kanje: “‘Stop preaching!’ they preach.”

Eminyakeni emihlanu edlule, iNdikimba Ebusayo yamisa ikomiti ezobuyekeza INguqulo Yezwe Elisha, futhi manje isiqedile ukwenza lowo msebenzi. IBhayibheli elibuyekeziwe lihle, lifundeka kalula futhi alisheshi ukuguga. UMfoweth’ uJackson wamemezela ukuthi uhlelo lwesiNgisi olubhalwe ngokugqamile nolungena ephaketheni luzonyatheliswa maduze.

“Ukuphatha Izwi Leqiniso Ngokufanele.”

UStephen Lett weNdikimba Ebusayo wakhuluma ngezici eziwusizo zeBhayibheli elisha elibuyekeziwe, isihloko senkulumo yakhe sisekelwe kweyesi-2 Thimothewu 2:15. Amazwi athi ‘ukuphatha ngokufanele’ kuleli vesi ngokwezwi nezwi asho “ukusika uqonde.” Sifuna ukusebenzisa ‘inkemba yomoya’ ngendlela eqondile, ngokunembe ngokuphelele. (Efesu 6:17) UMfoweth’ uLett wabe esebonisa indlela izici ezintsha eziwusizo ezikuleli Bhayibheli ezingasisiza ngayo ukuba senze kanjalo.

  1. Ingxenye esekuqaleni, enesihloko esithi “An Introduction to God’s Word,” inamavesi eBhayibheli aphendula imibuzo engu-20 yezimfundiso zeBhayibheli eziyisisekelo.

  2. ISithasiselo A sichaza izici zale nguqulo entsha ebuyekeziwe, njengoshintsho endleleni yokubhala nasemagameni kanye nezindawo okuvela kuzo igama likaNkulunkulu.

  3. ISithasiselo B, esinezingxenye ezingu-15 ezinemibalabala, sinamabalazwe namashadi awusizo lapho wenza isifundo somuntu siqu nalapho ufundisa abanye.

  4. Ekuqaleni kwencwadi ngayinye yeBhayibheli, kukhona i-“Outline of Contents” lunikeza ukwaziswa okufingqiwe kwaleyo ncwadi, ukuze umfundi asheshe ayithole ingxenye ayifunayo. Lesi sici singene esikhundleni sezihlokwana ebezivela phezulu ekhasini ngalinye lezinguqulo zangaphambili.

  5. I-Glossary of Bible Termsinikeza izincazelo ezimfushane zamagama amaningi aseBhayibhelini.

  6. I-Bible Words Indexincishisiwe nje impela. Manje isinamagama namavesi awusizo kakhulu kuphela lapho sishumayela nalapho sifundisa.

  7. Izikhombo, ezimaphakathi nekhasi ngalinye, nazo zincishisiwe. Kodwa manje sezinamagama ayoba usizo ikakhulu enkonzweni kuphela.

  8. Imibhalo yaphansi ziveza izindlela ezihlukile okubekwa ngazo amagama, izinguqulo ezihunyushwe ngokwezwi nezwi nokwaziswa okuveza umongo wendaba.

I-JW Library.

UJohn Ekrann, oyilungu leKomiti Yegatsha Yase-United States, wabonisa i-application entsha ethi JW Library esebenza emishinini yobuchwepheshe, njengomakhalekhukhwini nama-tablet. Le application ine-Nguqulo Yezwe Elisha ebuyekeziwe kanye nezinye izinguqulo zeBhayibheli ezinhlanu. Ikhululwe mahhala kuma-app store amakhulu ngo-October 7, 2013.

“Ukuhumusha IZwi LikaNkulunkulu Ngendlela Yokudlulisela Umqondo Ofanele.”

U-Anthony Morris weNdikimba Ebusayo wachaza kabanzi izimiso ezaba isiqondiso eKomitini Yezwe Elisha Yokuhumusha IBhayibheli lapho ilungiselela ukulibuyekeza. Isebenzisa okushiwo kweyoku-1 Korinte 14:8, 9, le komiti yafuna ukuqinisekisa ukuthi iBhayibheli elibuyekeziwe lizoqondwa kalula. Lapho kubonakala ukuthi ukuhumusha ngokwezwi nezwi kuzowulahla umqondo, kwakugwenywa.

Ngokwesibonelo, ivesi elihunyushwe ngokwezwi nezwi elikuGenesise 31:20 lalizothi: ‘Jacob “stole the heart” of Laban.’ Nokho, isisho sesiHebheru esisetshenziswe lapha sinencazelo ehlukile kweyesesiNgisi, ngakho INguqulo Yezwe Elisha manje iwabeka kanje la mazwi: “Jacob outwitted Laban.” Ngendlela efanayo, ukuhumusha eyoku-1 Korinte 7:39 ngokwezwi nezwi kwakunganika umqondo wokuthi inkosikazi ingashada nenye indoda uma umyeni wayo “elele.” Nokho, njengoba iBhayibheli ngezinye izikhathi lisebenzisa “ukulala” ukuze libhekisele ekufeni, INguqulo Yezwe Elisha isiza umfundi ukuba angadideki ngokusebenzisa amazwi athi “eselele ekufeni.”

“IBhayibheli lalotshwa ngolimi oluvamile, olusetshenziswa nsuku zonke lwabantu abavamile—abalimi, abelusi nabadobi,” kusho uMfoweth’ uMorris. “Inguqulo enhle yeBhayibheli yenza isigijimi elisiqukethe siqondakale kubantu abaqotho, kungakhathaliseki ukuthi bavela kusiphi isizinda.”

“Ukusebenzisa ‘Amazwi Ajabulisayo Namazwi Eqiniso Okuyiwonawona.’”

UDavid Splane weNdikimba Ebusayo waxoxa ngalesi sihloko esithathelwe emazwini akumShumayeli 12:10. Abalobi beBhayibheli bacophelela lapho beloba imicabango kaNkulunkulu, futhi iKomiti Yezwe Elisha Yokuhumusha IBhayibheli yokuqala nayo yenza umsebenzi wayo ngokucophelela. Kwenziwe okufanayo kule Nguqulo Yezwe Elisha entsha: “Bhala amazwi eqiniso okuyiwonawona” futhi wenze isigijimi sikaNkulunkulu sikhanye bha.

UMfoweth’ uSplane wathi: “Amagama amaningi esiNgisi anikeza umqondo ongaphezu kowodwa.” Ngokwesibonelo, izinhlelo zangaphambili ze-Nguqulo Yezwe Elisha zazisebenzisa amazwi athi “pattern of healthful words” kweyesi-2 Thimothewu 1:13. Igama elithi “pattern” linezincazelo eziningana, enye yawo esho “umklamo owubuciko.” Ngokwale ncazelo, abanye baye bacabanga ukuthi la mazwi abhekisela emklamweni omuhle umuntu angawuthola ezimfundisweni zeBhayibheli. Nokho, incazelo evumelana negama lolimi lokuqala isho “isibonelo okufanele silingiswe.” Ngakho, inguqulo entsha isebenzisa amazwi athi “isibonelo samazwi amahle.”

UMfoweth’ uSplane wachaza nezinguquko ezenziwe ngenxa yokushintsha kolimi lwesiNgisi. Ngokwesibonelo, igama elithi “bethela,” elalisetshenziswa ezinhlelweni zangaphambili ze-Nguqulo Yezwe Elisha ukuze kuchazwe indlela uJesu abulawa ngayo, ngokuvamile isho ukubhokoda umzimba ngesigxobo esicijile, uwulengise kuso. Njengoba uJesu engazange abethelwe ngaso isigxobo sokuhlushwa, inguqulo entsha isebenzisa amazwi athi “washayelelwa ngezipikili esigxotsheni” ukuze kuchazwe indlela uJesu abulawa ngayo.—Mathewu 27:22, 23, 31.

UMfoweth’ uSplane waphetha ngala mazwi: “Sithandazela ukuthi ukufunda nokutadisha kwenu INguqulo Yezwe Elisha kuzonisondeza nakakhulu kuJehova. Futhi kwangathi angaqhubeka enguYise, uNkulunkulu noMngane wenu.”

Isiphetho.

UMfoweth’ uPierce waqhathanisa inguqulo yeBhayibheli entsha nokudla ‘kwedili’ likaJehova “lezidlo ezinamafutha akahle.” (Isaya 25:6) Ngakho wawuphetha kahle umhlangano ngokucela izilaleli ukuba zicule ingoma 114 kwethi Hubelani UJehova, enesihloko esithi “Incwadi KaNkulunkulu—IGugu.”