Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ukuthweswa Iziqu Kwekilasi Le-134—‘Lingisani Ukholo Lwabo’

Ukuthweswa Iziqu Kwekilasi Le-134—‘Lingisani Ukholo Lwabo’

Ikilasi le-134 le-Watchtower Bible School of Gilead lathweswa iziqu ngoMgqibelo, ngomhla ka-9 March, 2013, esikhungweni semfundo soFakazi BakaJehova ePatterson, eNew York. Lesi sikole siqeqesha izikhonzi ezingoFakazi BakaJehova abangomakad’ ebona ukuze ziphumelele nakakhulu enkonzweni yazo. Sebebonke ababekhona—abangane, imindeni, izivakashi kuhlanganise nabafundi ababethweswa iziqu—babengu-9 912.

UMark Sanderson, ilungu leNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova, wayengusihlalo wesimiso. Wakhumbuza izilaleli ngesikhathi okwasungulwa ngaso iSikole SaseGileyadi eminyakeni engu-70 edlule, ngo-February 1, 1943. Ngaleso sikhathi, umongameli walesi sikole, uNathan Knorr, waveza injongo yaso ngala mazwi: “Kumelwe ukuba kunamakhulu nezinkulungwane zabantu ababengashunyayezwa [izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu] ukube bekunezisebenzi ezengeziwe ensimini. Ngomusa weNkosi, kuzoba nezengeziwe.” Ingabe uMfoweth’ uKnorr wayeqinisile?

Cabangela lesi sibonelo. Ngokushesha ngemva kokusungulwa kwalesi sikole, uMfoweth’ uKnorr waya eMexico eyofuna izindawo okwakungabelwa kuzo izithunywa zevangeli eziqeqeshwe eGileyadi. Ngesikhathi elapho, wonke amabandla aqhele ngamakhilomitha angu-240 eMexico City amenyelwa emhlanganweni, kwaba khona abangu-400. Manje, ngemva kweminyaka engaba ngu-70 kufike izithunywa zevangeli zokuqala zaseGileyadi eMexico, kulindeleke ukuba kube khona abantu abangaphezu kuka-200 000 uma abantu bakuleyo ndawo bengamenyelwa emhlanganweni namhlanje!

“Yini Leyo Esesandleni Sakho?” U-Anthony Griffin, ilungu leKomiti Yegatsha Yase-United States, wanikeza inkulumo eyayisekelwe ku-Eksodusi 4:2. Kulowo mBhalo, uNkulunkulu wabuza uMose: “Yini leyo esesandleni sakho?” UMose wathi: “Yinduku.” UJehova wasebenzisa leyo nduku njengophawu lwegunya nesabelo asinikeza uMose. (Eksodusi 4:5) UMose walisebenzisa kahle igunya lakhe ekudumiseni uNkulunkulu, kodwa wadumaza uNkulunkulu lapho elisebenzisela ukuzidumisa yena nokuthethisa abafowabo “eMeriba.”—Numeri 20:9-13.

UMfoweth’ uGriffin wafanisa induku kaMose nokuqeqeshwa okungokomoya abafundi baseGileyadi ababekutholile, ebanxusa ukuba bangakusebenziseli ukuzenza amakhosi phezu kwabanye. Kunalokho, wabayala: “Sebenzisani lokho enikunikeziwe ekudumiseni nasekukhazimuliseni uJehova, kanjalo nizoqhubeka niyisibusiso kulabo enibakhonzayo.”

“Khumbulani Imana.” UStephen Lett weNdikimba Ebusayo waveza la maphuzu amane alandelayo esingawafunda ekudleni okuyimana uNkulunkulu akunikeza ama-Israyeli ngokuyisimangaliso ehlane.

  • Qhubeka uzikhandla. (Numeri 11:8) Ukuze ama-Israyeli azuze kulelo mana, kwakudingeka ayolicosha masinyane, asebenze ukuze alungiselele ukulidla.—Eksodusi 16:21.

  • Ungalokothi ukhononde ngamalungiselelo kaJehova. (Numeri 11:5, 6) Ama-Israyeli akhononda ngemana, kodwa uNkulunkulu wakuthatha ngokuthi abubula ngaye. Njengemana, ukudla okungokomoya esikutholayo akumnandi njalo, kodwa ngaso sonke isikhathi kunomsoco. Kufanele simbonge kakhulu uJehova ngelungiselelo ngalinye asinika lona.

  • Yiba nethemba eliphelele lokuthi uJehova uzokunakekela. UNkulunkulu wathembeka ekulungiseleleni imana usuku nosuku, kuhlanganise nesilinganiso esiphindwe kabili ngosuku olungaphambi kolweSabatha. (Eksodusi 16:22-26) Ngokufanayo, sinethemba lokuthi uNkulunkulu uzozinakekela izidingo zethu.—Mathewu 6:11.

  • Ukungalaleli akusoze kwasilethela izibusiso. (Eksodusi 16:19, 20, 25-28) Ama-Israyeli ayezama ukuyocosha imana ngeSabatha ayengamjabulisi uJehova, futhi lawo ayelibekela usuku olulandelayo kulezi ezinye izinsuku ezinhlanu ayethola ukuthi lizalela izibungu futhi liyanuka.

UMfoweth’ uLett wabe esenxusa abafundi ukuba bakhumbule izifundo esizithola endabeni yemana, ukuze uJehova ‘abavulele amasango ezikhukhula asemazulwini empeleni athululele phezu kwabo isibusiso kuze kungabikho ukuswela.’—Malaki 3:10.

“Kulungele Ukuphila Ezweni Elisha.” UWilliam Samuelson, ongumqondisi woMnyango Wezikole Ezingokwasezulwini, wachaza ukuthi nakuba simagange ukuphila ezweni elisha, kubaluleke ngisho nakakhulu ukuba sibe abakulungele. Lokhu kudinga ukuba sibe “abahluzekile engqondweni.”—1 Petru 4:7.

Sibonisa ukuhluzeka kwengqondo ngendlela esikusingatha ngayo ukungapheleli kwethu. Akufanele sisole uSathane noma izwe alibusayo ngawo wonke amaphutha ethu, mhlawumbe size sicabange nokuthi ubuthaka bethu siyobulungisa ezweni elisha ngemva kokuba uNkulunkulu esewasusile lawo mathonya amabi. Singalwa kwamanje nemikhuba emibi, enjengobugovu, ‘ngokugqoka ubuntu obusha.’—Efesu 4:24.

“Beka Phansi Ipeni Lakho.” UMark Noumair, umfundisi waseGileyadi, wasebenzisa umfanekiso wepeni ukuze afanekise “isifiso sokuzibhalela eyethu indaba ekuphileni.” ‘Sibeka phansi ipeni lethu’ ngokuvumela uJehova ukuba abhale.

INkosi uSawule iyisibonelo esiyisixwayiso kulokhu. Lapho iqala ukubusa yayingumuntu ophansi, ithobekile, inesizotha. (1 Samuweli 10:22, 27; 11:13) Nokho, masinyane ‘yazibhalela eyayo indaba,’ yenza lokho eyayicabanga ukuthi kulungile futhi yaziphakamisa. UNkulunkulu wayilahla ngenxa yokungalaleli kwayo.—1 Samuweli 14:24; 15:10, 11.

Nakuba abafundi beye bathembeka kuze kube manje, uMfoweth’ uNoumair wabakhumbuza ukuthi kudingeka baqhubeke benza umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela kaNkulunkulu. Wabeluleka: “Qaphani ukuba ningacabangi ukuthi ukusetshenziswa uNkulunkulu kusho ukuthi uyajabula ngathi.” Ngokwesibonelo, uMose wehluleka ukulandela iziqondiso zikaNkulunkulu lapho ekhipha amanzi edwaleni ngokuyisimangaliso. Amanzi aphuma, kodwa akasitholanga isibusiso sikaJehova.—Numeri 20:7-12.

“Ukwenanela Ezwini Elikhulu Lengelosi Endiza Emkhathini.” Umfundisi waseGileyadi uSam Roberson wanikeza inkulumo esekelwe kuyisAmbulo 14:​6, 7. Ngemva kwalokho wethula imiboniso yabafundi eyayibonisa izinto ezazisanda kwenzeka emsebenzini wabo wokushumayela ngoMbuso. Ngokwesibonelo, ngesikhathi omunye umfundi esesesibhedlela ngemva kokuhlinzwa, washumayeza umhlengikazi. Lo mhlengikazi wayengowasePeru, ngakho umfundi waqala ingxoxo ngokumbonisa isithombe somsebenzi wokushumayela owenziwa eChachapoyas, ePeru, engosini ye-Internet ethi jw.org. Lokhu kwaholela ekutheni yena nomyeni wakhe baqhutshelwe isifundo seBhayibheli.

“Ungikhohlisile, ngakhohliseka.” (Jeremiya 20:7) U-Allen Shuster oyilungu leKomiti Yegatsha Yase-United States waxoxa nemibhangqwana emibili eyayisesikoleni. Yayinomuzwa wokuthi ‘ikhohliswe’ uJehova. Ngayiphi indlela? Ekuqaleni yayicabanga ukuthi lesi sikole sizoba nzima kakhulu. Kodwa lapho isikole siqhubeka, laba bashadikazi baluthola usizo ababeludinga, bakwazi ukuphumelela. Nanka amazwi kaDade Marianne Aronsson abonisa ukwazisa ngokuqeqeshwa akuthola eGileyadi: “Ngeke ngiphinde ngibe nenkinga yokuthi ngizotadishani—manje sekuyangicacela ukuthi wonke amavesi eBhayibheli anjengomcebo.”

“Lingisani Ukholo Lwabo.” UDavid Splane weNdikimba Ebusayo wanikeza inkulumo ewumgogodla kulesi simiso, eyayisekelwe kweyamaHebheru 13:7, ethi: “Khumbulani abaholayo phakathi kwenu, abaye bakhuluma izwi likaNkulunkulu kini, futhi njengoba nicabangisisa ngomphumela wokuziphatha kwabo nilingise ukholo lwabo.” Labo ‘ababehola’ emsebenzini woFakazi BakaJehova eminyakeni engu-70 edlule balubonisa kanjani ukholo?

Ngo-September 24, 1942, uNathan Knorr wahlela ukuba kube nomhlangano wabaqondisi bezinhlangano ezimbili zoFakazi BakaJehova futhi wasikisela ukuba kumiswe isikole esisha—isikole saseGileyadi—sokuqeqesha izithunywa zevangeli ukuze ziqhubekisele phambili umsebenzi wokushumayela emasimini amasha. Nokho, izimo azivumanga ukuba kube naleso sikole. IMpi Yezwe II yayiviva futhi kwakungenakwenzeka ukuba izithunywa zevangeli zithunyelwe emazweni amaningi. Ngaphezu kwalokho, isimo sezwe sezomnotho sasisibi phakathi nawo-1930, futhi inhlangano yayinemali yokuqhuba lesi sikole iminyaka emihlanu kuphela. Noma kunjalo, bonke labo bazalwane babonisa ukholo ngokuvumelana ngokuthi isikole asiqhutshwe.

Abathweswa iziqu emakilasini okuqala aseGileyadi nabo babonisa ukholo olufanele ukulingiswa. Bahlakulela ukwaneliswa futhi bagwema uthando lwemali. (Hebheru 13:5, 6) Abaningi babecabanga ukuthi ngeke baphinde bayibone imindeni yabo ngoba yayingenamali yokusiza izithunywa zevangeli ukuba zivakashe emakhaya. Empeleni, kwaphela iminyaka eyishumi kuya kwengu-15 izithunywa zevangeli eziningi zingayiboni imindeni yazo ngemva kokuthunyelwa ezabelweni. Nokho, zaziqiniseka ngokuthi uJesu wayeyoqhubeka ezinakekela zona nemindeni yazo njengoba nje ayelokhu enza.—Hebheru 13:8.

First class of Gilead, 1943

Ngemva kokulandisa lokho okwenzeka kwabathile ababekhonza ezabelweni ezinzima kwamanye amazwe ngaphambi kokuba beze esikoleni saseGileyadi, uMfoweth’ uSplane wathi kubafundi: “Nina madoda nabesifazane nihamba ezinyathelweni ezinhle zamadoda nabesifazane abaye baqeqeshwa kulesi Sikole SaseGileyadi phakathi neminyaka engu-70 edlule. . . . Kujabuleleni ukukhonza uJehova nomaphi.”

UMfoweth’ uSplane waphetha ingxenye yakhe ngokwethula i-video yezithombe zabangu-77 abathweswa iziqu zaseGileyadi, manje asebekhonza ehhovisi legatsha loFakazi BakaJehova lase-United States, kuhlanganise nababili ababesekilasini lokuqala ngo-1943. Lezi zithombe zazihambisana nezingoma eziculwa ngamagama ebezilokhu zisetshenziswa oFakazi BakaJehova ekukhulekeleni kwabo phakathi neminyaka engu-70 edlule.

Lapho abafundi sebenikezwe izitifiketi zabo, omunye wabo wafunda incwadi yokubonga evela kuleli kilasi. UMfoweth’ uSanderson wabe esephetha lo mhlangano ngokugcizelela ukuthi nakuba sekudlule iminyaka engu-70, amazwi uMfoweth’ uKnorr awasho ekilasini lokuqala asasebenza namanje: “Nomaphi lapho uthunyelwa khona, khumbula ukuthi . . . ungummemezeli woMbuso; futhi ukuba ummemezeli ohlabelela izindumiso kuyilungelo eliyingqayizivele elinganikezwa isidalwa esisemhlabeni manje, ngaphambi kokuba kufike i-Armagedoni. . . . Uma nje usenelungelo lokushumayela, shumayela.”