Ngemva kokuphothula ekilasini elathatha izinyanga ezinhlanu zemfundo ejiyile yeBhayibheli, ikilasi le-136 laseGileyadi lathweswa iziqu ngoMgqibelo, ngo-March 8, 2014. Kulesi sikole, izikhonzi ezingomakadebona ezingoFakazi BakaJehova zifunda izindlela zokuphumelela kakhudlwana enkonzweni yazo nokuqinisa ukholo lwabanye oFakazi. Kwaba khona abangu-11 548 kulo mbuthano wokuthweswa iziqu, ababewuthamele besesikhungweni semfundo soFakazi BakaJehova ePatterson, eNew York, abanye besibukele kuyi-video beseCanada, eJamaica, ePuerto Rico nase-United States.

“Yibani Nalesi Simo Sengqondo.” UDavid Splane, oyilungu leNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova nowayengusihlalo walo mhlangano, wavula ngamazwi asekelwe kweyabaseFilipi 2:5-7: “Yibani nalesi simo sengqondo esasikhona nakuKristu Jesu.” Lapho esemhlabeni, uJesu wayengakhathazekanga ngesikhundla sakhe, kodwa ngokuthobeka wazikhandla emsebenzini kaNkulunkulu.

Ngokwesibonelo, wamelana nesilingo ngasinye sikaDeveli ngamazwi athi “Kulotshiwe,” ecaphuna enkulumweni uMose ayeyinikeze isizwe sama-Israyeli. (Mathewu 4:4, 7, 10; Duteronomi 6:13, 16; 8:3) Nakuba uJesu ayengakhuluma ngegunya lakhe njengeNdodana kaNkulunkulu egcotshiwe, ngokuthobeka wabonisa ukwazisa ngomsebenzi kaMose. Nathi kufanele siwazise amakhono abanye futhi sibancome ngokukhululekile.

UMfoweth’ uSplane wagcizelela nendlela uJesu abonisa ngayo isimo sengqondo esihle ekupheleni kokuqeqeshwa kwakhe emhlabeni. Lapho ethandaza, uJesu wathi: “Ngikukhazimulisile emhlabeni, njengoba ngiwuqedile umsebenzi onginike wona ukuba ngiwenze. Ngakho manje wena, Baba, ngikhazimulise eceleni kwakho ngenkazimulo enganginayo eceleni kwakho ngaphambi kokuba izwe libe khona.” (Johane 17:4, 5) UJesu akazange afune amalungelo engeziwe. Into ayicela nje kwakuwukuba abuyiselwe esikhundleni sakhe sangaphambili, noma ‘anikezwe umsebenzi ayewenza ngaphambili,’ lapho ebuyela ezulwini. Ngokufanayo, labo ababethweswa iziqu eGileyadi kufanele balingise uJesu ngokugxila emsebenzini kunasezikhundleni, ngokwaneliswa ngisho noma bengawatholi amalungelo akhethekile uma bephindela ezabelweni zabo.

“Ukuzidela Ngaphandle Kokuzisola.” UWilliam Malenfant, ongumsizi weKomiti Yokufundisa yeNdikimba Ebusayo, wakhuthaza abafundi ukuba balingise isibonelo sokuzidela sikamphostoli uPawulu. Kunokuba abheke emuva kulokho ayekudelile ngenxa yenkonzo kaNkulunkulu, uPawulu wathi: “Ngikhohlwa izinto ezingemuva futhi ngilulekela phambili ezintweni ezingaphambili, ngiphishekela emgomweni.”—Filipi 3:13, 14.

Ngokuzidela ngaphandle kokuzisola, abafundi bayobe belingisa izinceku zikaNkulunkulu ezithembekile zasendulo nezanamuhla. UMfoweth’ uMalenfant wacaphuna amazwi kaClara Gerber Moyer, owaqala ukukhonza uJehova esemncane. Wabhala: “Yeka ilungelo okuyilo ukubheka emuva eminyakeni engaphezu kuka-80 yokuzinikela enkonzweni kaNkulunkulu—ngaphandle kokuzisola! Uma nginganikwa elinye ithuba, ngingaphinde ngikhethe ngendlela efanayo.”

“Ukushumayela NgoMbuso Nezingelosi Nanjengezingelosi.” UGerrit Lösch, oyilungu leNdikimba Ebusayo, wasiza abafundi ukuba baqaphele amalungelo amabili akhethekile ajatshulelwa yilabo abashumayelayo. Elokuqala, bakhonza njengezingelosi zikaNkulunkulu lapho bememezela isigijimi sezindaba ezinhle zoMbuso, ngoba amagama esiHebheru nesiGreki asetshenziswe eBhayibhelini asho “ingelosi” angahunyushwa nangokuthi “isithunywa.” Elesibili, abafundi bashumayela izindaba ezinhle ngaphansi kwesiqondiso sezidalwa zomoya eziyizingelosi, njengoba nje kwenza umfundi onguFiliphu.—IzEnzo 8:26-35.

UMfoweth’ uLösch wabe eselandisa ngezenzakalo ezimbalwa oFakazi BakaJehova abaye bahlangabezana nazo emsebenzini wokushumayela ngoMbuso. Ngokwesibonelo, uFakazi waseMexico onguGabino, ovame ukungqongqoza kanye noma kabili emnyango, wangqongqoza komunye umuzi izikhathi ezine. Indoda eyavula umnyango yamtshela ukuthi ibisithi iyazibulala. “Ngesikhathi ungqongqoza okwesine,” kusho le ndoda, “intambo ibisisentanyeni. Kodwa ngiyisusile ukuze ngizovula umnyango. Ngiyabonga ngokuphikelela kwakho. Ukube awuphikelelanga, ngabe ngizilengisile.”

Nakuba ngezinye izikhathi kusuke kuvele kwaqondana uma kwenzeka izenzakalo ezinjengalesi, siyazi ukuthi akunjalo ngaso sonke isikhathi. Kunalokho, zinikeza ubufakazi bokuthi izingelosi zikaNkulunkulu ziqondisa umsebenzi wokushumayela emhlabeni wonke.—IsAmbulo 14:6.

“Onodumo Uyobusiswa.” UMichael Burnett, onguthisha waseGileyadi, wanikeza le nkulumo esebenzisa isibonelo sikaJabezi, ongowozalo lakwaJuda, ‘owayenodumo kakhulu kunabafowabo.” UJabezi wathandaza kuNkulunkulu: “Uma nakanjani uyongibusisa empeleni wandise indawo yami futhi isandla sakho sibe nami ngempela, futhi ngempela ungilonde enhlekeleleni.”—1 IziKronike 4:9, 10.

Abafundi bangalingisa isibonelo esifanelwe udumo sikaJabezi ngokucela ngokuqondile lokho abakudingayo emithandazweni yabo, ikakhulukazi ukucela uNkulunkulu ukuba abasize bafeze injongo yokuqeqeshwa kwabo eGileyadi. Bangacela kufanele nokuba uNkulunkulu abalonde ezinhlekeleleni, hhayi ngokuba abavikele ngokuphelele emiphumeleni yazo, kodwa ngokubasiza bagweme ukugajwa usizi ngokweqile noma imiphumela yobubi. UNkulunkulu wawuphendula umthandazo kaJabezi, futhi uyoyiphendula neyabafundi baseGileyadi.

“Gcinani Umlilo Uvutha.” UMark Noumair, onguthisha waseGileyadi nongumsizi weKomiti Yokufundisa, wabeka inkulumo esekelwe kweyoku-1 Thesalonika 5:16-19. Njengoba nje umlilo ongokoqobo udinga amalahle, umoya nokushisa ukuze uqhubeke uvutha, abafundi bangasebenzisa lezi zici ezintathu ukuze bagcine intshiseko yabo ngenkonzo ivutha.

Okokuqala, “jabulani ngaso sonke isikhathi.” (1 Thesalonika 5:16) Abafundi bangathola injabulo—ezovuthela intshiseko yabo—ngokuzindla ngesibusiso sokwamukelwa uJehova. Okwesibili, “thandazani ningaphezi.” (1 Thesalonika 5:17) Umthandazo unjengomoya ogcina umlilo uvutha. Kufanele siyelule imithandazo yethu, sithululele izinhliziyo zethu kuNkulunkulu. Okwesithathu, “nibonge ngakho konke.” (1 Thesalonika 5:18) Inhliziyo enokubonga ifudumeza ubuhlobo bethu noJehova nabafowethu. UMfoweth’ uNoumair wathi, “Londolozani umuzwa ofudumele wokwazisa, ngokungafani nomoya obandayo wokugxeka.”

“Dumisani UJehova Nikanye Nomkhathi.” USam Roberson, onguthisha ezikoleni ezingokwasezulwini, wavula ngamazwi aseBhayibhelini abonisa ukuthi ilanga, inyanga nezinkanyezi zidumisa uJehova. (IHubo 19:1; 89:37; 148:3) Wathi abafundi nabo babe nelungelo lokudumisa uJehova, kwabe sekuba nemiboniso yalokho okwakwenzekile lapho beshumayela kubantu. Ngokwesibonelo, umfundi wabonga indoda ehamba ngesihlalo sabakhubazekile ngokubonisa ukwazisa ngemva kokuba lo mfundi emise imoto ukuze le ndoda yeqe umgwaqo. Ngemva kwalokho baba nengxoxo, futhi le ndoda yavuma ukuqhutshelwa isifundo seBhayibheli. Njengoba lo mfundi waseGileyadi ayeqhuba lesi sifundo emasontweni alandela, wakwazi ukufakaza kubantu abambalwa ababevakashela lo mlisa. Ekugcineni, kwaqalwa ezinye izifundo zeBhayibheli eziyisikhombisa ngenxa yaleya ngxoxo nalowaya mlisa.

“Yibani Namandla Nakakhulu Ngemfundo Yaphezulu.” UDonald Gordon, ongumsizi weKomiti Yokunyathelisa, waxoxa nemibhangqwana emibili ebisekilasini. Omunye wabazalwane okwaxoxwa naye wakhumbula ukuthi eyabase-Efesu 3:16-20 kwakukhulunywe ngayo kaningana phakathi nesikole. Lokhu kwasiza abafundi ukuba ‘babe namandla’ ngokuba bathobeke, bangeneke futhi baqaphele ukuthi uJehova usenomsebenzi omningi okumelwe wenziwe uFakazi ngamunye. Omunye wodade wathi uyayazisa indlela omunye uthisha waseGileyadi akhuthaza ngayo abafundi ukuba bangafani nenhlanzi enkulu esesitsheni esincane samanzi engakwazi ukukhula, kodwa bafane nenhlanzi encane esolwandle olukhulu. Lo dade wathi: “Ngifunde ukuthi uma ngiziphatha njengomncane enhlanganweni kaJehova, uyongisiza ngikhule ngokomoya.”

“Kwangathi UJehova Anganikhumbula Kube Kuhle Kini.” UMark Sanderson, oyilungu leNdikimba Ebusayo, wanikeza inkulumo eyisihluthulelo yesimiso sokuthweswa iziqu, esekelwe emthandazweni kaNehemiya: “O Nkulunkulu wami, ngikhumbule kube kuhle kimi.” (Nehemiya 5:19; 13:31) UNehemiya wayengesabi ukuthi uJehova wayeyomkhohlwa ngandlela thile yena nomsebenzi wakhe enkonzweni kaNkulunkulu. Kunalokho, wayecela uNkulunkulu ukuba amkhumbule ngomusa futhi ambusise.

Ngokufanayo, nabafundi bangaqiniseka ngokuthi uJehova uyobakhumbula ngomusa uma besebenzisa imfundo eyisisekelo abayithole eGileyadi. Ngokwesibonelo, kufanele bavumele uthando lwabo olusuka enhliziyweni ngoJehova lube isisusa esiyinhloko sokukhulekela kwabo. (Marku 12:30) U-Abrahama wayethanda uJehova ngenhliziyo yakhe yonke futhi uNkulunkulu wamkhumbula ngomusa. Ngisho nangemva kweminyaka eyinkulungwane u-Abrahama efile, uNkulunkulu wambiza ngokuthi “umngane wami.”—Isaya 41:8.

UMfoweth’ uSanderson wabe esekhumbuza abafundi ukuba bathande omakhelwane babo, ikakhulukazi abafowabo nodadewabo abangamaKristu. (Marku 12:31) NjengomSamariya olungileyo, ‘owazenza umakhelwane walo muntu owazithela kubaphangi,’ kufanele bathathe isinyathelo kuqala sokusiza labo abadinga usizo. (Luka 10:36) Ukuze acacise leli phuzu, wasebenzisa isibonelo sikaNicholas Kovalak, owathweswa iziqu eGileyadi futhi wakhonza njengombonisi wesifunda. UMfoweth’ uKovalak wayaziwa ngomusa nangothando ayenalo. Wake weluleka umbonisi ojikelezayo nomkakhe ukuba bakhuthale enkonzweni ngala mazwi, “Qala inkonzo yakho ekuqaleni kosuku, ekuqaleni kwesonto, ekuqaleni kwenyanga, ekuqaleni konyaka.” Nokho, ngemva kokubona lokho okwakwenziwa udade ezinsukwini ezimbalwa, wathi kuye: “Khohlwa yilokho enginitshele kona. Kakade usebenza kanzima. Yehlisa umoya, ukuze ukhonze isikhathi eside.” Iseluleko sakhe esinomusa nesothando samsiza lowo dade ukuba aqhubeke esenkonzweni yesikhathi esigcwele amashumi eminyaka.

Ekugcineni, uMfoweth’ uSanderson wakhuthaza abafundi ukuba bafeze injongo yokuqeqeshwa kwabo kulesi sikole ngokufundisa nangokuqeqesha abanye. (2 Thimothewu 2:2) Njengoba besebenza ezabelweni zabo, bangaqinisa futhi basimamise abafowabo, beqiniseka ngokuthi uJehova uyobakhumbula ngomusa.—IHubo 20:1-5.

Isiphetho. Lapho abafundi sebethole ama-diploma abo, omunye wabo wafunda incwadi yokubonga eyayibhalwe ikilasi. Amalungu angu-15 ekilasi aphetha umhlangano ngengoma 123 enesihloko esithi “Abelusi—Izipho Ezingabantu” kwethi Hubelani UJehova, beyicula ngaphandle kwezinsimbi.