Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

Ukuthweswa Iziqu Kwekilasi le-137 Le-Watchtower Bible School of Gilead

Ukuthweswa Iziqu Kwekilasi le-137 Le-Watchtower Bible School of Gilead

NgoSeptember 13, 2014, ikilasi le-137 le-Watchtower Bible School of Gilead lathweswa iziqu esikhungweni semfundo soFakazi BakaJehova ePatterson, eNew Yok. Lesi sikole siqeqesha izikhonzi ezingoFakazi BakaJehova ezinesikhathi eside enkonzweni ukuba ziphumelele ngokwengeziwe ekuqiniseni amabandla namahhovisi egatsha ezabelwe kuwo. Izethameli ezingu-12 333 zabukela lesi simiso zilapho ePatterson noma zixhunywe nge-video ziseCanada, eJamaica, ePuerto Rico nase-United States.

USamuel Herd, ilungu leNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova, wayengusihlalo kulowo mhlangano. Esethulweni sakhe, wagxila endleleni imicabango kaJehova ephakeme ngayo kuneyethu. (Isaya 55:8, 9) Wathi ngisho nangemva kwezinyanga ezinhlanu zokuzondla ngemicabango kaNkulunkulu, abafundi baseGileyadi babesenokuncane kakhulu ababekwazi, babesathole ‘amaphethelo ezindlela zikaNkulunkulu.’ (Jobe 26:14) UMfoweth’ uHerd wabuye wathi siyazuza isikhathi ngasinye lapho sihlangana ukuze sixoxe ngemicabango kaNkulunkulu futhi kwakuzoba okufanayo nangalo mhlangano.

“Izithelo Zomoya . . . Ukubekezela.” (Galathiya 5:22) UJohn Larson, ilungu leKomiti Yegatsha lase-United States, waqokomisa izindlela ezimbili esingabonisa ngazo ukubekezela, okuyimfanelo yezithelo zomoya kaNkulunkulu. Okokuqala, kudingeka sibekezele njengoba uJehova esifundisa futhi esisiza ukuba sigxile okholweni. (1 Petru 5:10) U-Abrahama wabeka isibonelo esihle sokubekezela njengoba ayeqeqeshwa uJehova futhi ekugcineni uJehova wasigcwalisa isithembiso ayesenze kuye.Hebheru 6:15.

Okwesibili, kudingeka sibe nesineke. Ngemva kokuba abafundi beqeqeshwe eGileyadi, bangase balindele ukwenza izinto ezinkulu kakhulu. Lapho izinto zingahambi kahle ngokushesha lapho befika ezabelweni zabo, bangase bazibuze, ‘Iyini inkinga yami?’ Ngokusekelwe kulokho yena aye abhekana nakho ekuphileni, uMfoweth’ uLarson wabaqinisekisa ngokuthi bangazinqoba izinselele ngokuba nesineke nangokuhlale bekhuthele njengoba uNkulunkulu eqedela ukuqeqeshwa kwabo.Hebheru 6:11, 12.

“Kwangathi Izinhliziyo Zenu Zingaqhubeka Zithobekile Niphile Phakade!” U-Anthony Morris weNdikimba Ebusayo wasekela inkulumo yakhe kuyiHubo 22:26, elingxenye yalo yokugcina ithi “kwangathi izinhliziyo zenu zingaphila kuze kube phakade.” Kumelwe sithobeke ukuze sithole lesi sibusiso. UMfoweth’ uMorris wagcizelela ukuthi asibe sisasebenziseka kuJehova uma singathobekile. Noma ubani kithi, ngisho nalabo osekuyisikhathi eside bengamaKristu, angalahlekelwa umbono wendlela okubaluleke ngayo ukuba njengoKristu Jesu.2 Petru 1:9.

ImiBhalo inikeza izibonelo zalabo ababonisa ukuthobeka nabangazange. UHerode Agripha wakwamukela ngokuqhosha ukuthopha kwabantu ababemnika udumo okwakungolukaNkulunkulu kuphela, wabe eseshaywa ingelosi kaNkulunkulu futhi “wadliwa izibungu.” (IzEnzo 12:21-23) Ngokuphambene nalokho, ngemva kokuba uPetru ekhuzwe uJesu ‘ngokungacabangi imicabango kaNkulunkulu, kodwa eyabantu,’ akazange aqudule noma athukuthele. (Mathewu 16:21-23) Wakwamukela ukuqondiswa futhi waba isibonelo sokuthobeka.1 Petru 5:5.

Abanye babafundi bazokhonza eBethel kwelinye lamahhovisi egatsha oFakazi BakaJehova, futhi uMfoweth’ uMorris waxwayisa ngokuthi uma bengathobekile, ngeke bajabule esabelweni sabo. Nokho, kungaba nzima ukuzibona uma ungathobekile. Ukuze agcizelele lelo phuzu, wathi eminyakeni eminingi eyedlule lapho umdala othile elulekwa ngokuntula kwakhe ukuthobeka, wabhalela ihhovisi legatsha, ethi, “Akekho umuntu engimaziyo othobeke njengami.” UMfoweth’ uMorris wakhuthaza abafundi ukuba basigweme lesi simo sengqondo. Bazohlale bethobekile uma begwema umbono oweqisayo ngegunya labo, kunalokho baqaphele ukuthi nguJehova noKristu Jesu abanegunya langempela.

“Umoya Akawunikezi Ngesilinganiso.” (Johane 3:34) UMichael Burnett, ofundisayo eGileyadi, wakhumbuza abafundi ukuthi umoya ongcwele uzosiza abafundi ukuba banqobe ubunzima noma ukungabaza abazoba nakho ezabelweni zabo. Umoya kaNkulunkulu wenza uBhezaleli wakwazi ukubhekana nezinselele zesabelo sakhe sokwakha itabernakele. (Eksodusi 35:30-35) Umoya ongcwele awuzange ulole amakhono kaBhezaleli angokwemvelo okwenza imisebenzi yobuciko kuphela kodwa wamenza wakwazi nokufundisa abanye. Umoya ongcwele ungabenzela okufanayo nalaba abathweswe iziqu eGileyadi, ikakhulukazi njengoba belandela indlela yokufundisa ngemiBhalo, abayifunde ekilasini.

Ezinsukwini zikaBhezaleli, abesifazane abangama-Israyeli nabo babenendima ebalulekile ekwakhiweni kwetabernakele. (Eksodusi 35:25, 26) Ngokufanayo, odade ababesekilasini bazibonakalisa ‘bengabesifazane abanekhono’ njengoba besekela abayeni babo. UMfoweth’ uBurnett waphetha ngokweluleka abafundi: “Yenzani amakhono enu emvelo ahambisane nokuthobeka nokulalela. Uma nenza kanjalo, uJehova uzoninika umoya wakhe ngokugcwele.”

“Ungathanda Yini Ukudansa Nami?”

UMark Noumair, umsizi weKomiti Lokufundisa, wasekela inkulumo yakhe esibonelweni seNkosi uDavide lapho iletha umphongolo wesivumelwano eJerusalema. (2 Samuweli 6:12-14) Ngokuthobeka uDavide wadansa ngenjabulo ‘nezincekukazi zezinceku zakhe’ njengoba uMphongolo ufika. (2 Samuweli 6:20-22) Lezo zincekukazi zazingeke zilukhohlwe lolo suku ezadansa ngalo neNkosi uDavide. UMfoweth’ uNoumair wabe esekhuthaza abafundi ukuba ‘badanse nezincekukazi.’ Wababuza: “Ingabe niyokwaziwa njengabawusizo kulabo abanemithwalo embalwa enhlanganweni noma abangenayo nhlobo? . .  Ingabe uyobazisa abanye ngenxa yezimfanelo zabo ezingokomoya?”

Abathweswa iziqu bazobe belingisa uJehova uma beqhubeka bebonisa uthando oluqotho ngaleyo ndlela. Ngisho noma abathile behluleka ukubonisa ukuthobeka, abafundi kufanele bangavumeli ukungapheleli okunjalo kwabanye kubathonye. UMfoweth’ Noumair wathi: “Zibheke njengongemuntu walutho.” Wanezela: “Phatha izimvu zikaJehova ngendlela abengaziphatha ngayo.”

“Shumayela Ngawo Wonke Amathuba.” UWilliam Samuelson, owengamela uMnyango Wesikole Esingokwasezulwini, wabalula umphostoli uPawulu njengomunye wabasebenzisa wonke amathuba okushumayela izindaba ezinhle. (IzEnzo 17:17) UMfoweth’ uSamuelson wabe eseqondisa abafundi ukuba bakwenze ngokoqobo lokho abaye bakujabulela lapho beshumayela njengoba beseGileyadi. Ngokwesibonelo, abanye abashadikazi bahlangana nowesifazane othile emakethe yokudla. Balinda kwaze kwaba yilapho engasematasa kakhulu, babe sebembonisa i-video ethi Kungani Kufanele Utadishe IBhayibheli? Bamtshela nange-jw.org, lapho ayengathola khona ukwaziswa ngolimi lwesiLao, okuwulimi lwakhe lomdabu. Laba bashadikazi bakwazi ukubuyela ukuze bakhuthaze lona wesifazane.

“Qhubeka Utholakala Ukuze Ufeze Inkonzo YoMbuso.” UWilliam Nonkes, osebenza eMnyango Wenkonzo wegatsha lase-United States, waxoxa nabane babafundi ababethweswa iziqu. Bebonisa umoya oku-Isaya 6:8, base bezenze batholakalela inkonzo yoMbuso kakade, kodwa isikole sabalungiselela ukuba benze okwengeziwe. UDade Snolia Maseko wachaza ukuthi iGileyadi yembula izingxenye ayengazithuthukisa, ikakhulukazi ekusisebenziseni ngokuhlakanipha isikhathi ngisho nangemva kokusebenza usuku lonke enkonzweni. Wathi: “Lokhu kuqeqeshwa kungisize ngakwazi ukwenza okungaphezu kwalokho engangikucabanga.” UMfoweth’ uDennis Nielsen, wafunda indlela umBhalo kaZefaniya 3:17 ongamsiza ngayo ukuba agweme ukudumazeka enkonzweni yakhe.” Wathi: “Lapho ngisenkonzweni futhi ngingayitholi imiphumela emihle, kufanele ngikhumbule ukuthi uJehova uyajabula, ngakho kumelwe nami ngijabule.”

“Qaphelisisani Izinyoni Zezulu.” (Mathewu 6:26) UStephen Lett weNdikimba Ebusayo wanikeza inkulumo eyisihluthulelo yalo mhlangano. Esekela inkulumo yakhe emfundisweni kaJesu yokuthi kufanele ‘siqaphelisise’ noma sinakisise izinyoni, uMfoweth’ uLett wabalula izifundo eziningana izinyoni ezingasifundisa zona.—Jobe 12:7.

Ngokwesibonelo, uJehova uzosondla njengoba nje ezondla nezinyoni. Singamalungu ‘endlu’ kaNkulunkulu, futhi uyasiqinisekisa ukuthi uzobondla “labo abangamalungu endlu yakhe.” (1 Thimothewu 3:15; 5:8) Yiqiniso, kumelwe siyifeze ingxenye yethu. Njengoba nje izinyoni kumelwe zifune ukudla okulungiselelwa uNkulunkulu, kumelwe siqhubeke ‘sifuna kuqala umbuso’ ukuze asibusise.—Mathewu 6:33.

UMfoweth’ uLett waveza nokuthi izinyoni eziningi ziwuhlaba ziwulawule lapho ziba nomuzwa wokuthi kunengozi. Nathi siyabaxwayisa abanye lapho kufaneleka, ngokwesibonelo siyamxwayisa umfowethu “uma ethatha isinyathelo okungesona ngaphambi kokuba aqaphele.” (Galathiya 6:1) Ngokushumayela, sixwayisa abantu ‘ngosuku lukaJehova’ olusondela ngokushesha. (Zefaniya 1:14) Kwesinye isibonelo, uMfoweth’ uLett wachaza ukuthi njengoba nje izinyoni ezifudukayo zindiza zidlule phezu kwezintaba eziphakeme, ngosizo lukaJehova nathi sinqoba izikhubekiso ezibonakala zingenakunqotshwa.—Mathewu 17:20.

Esiphethweni. Abafundi bamukela ama-diploma abo, okwathi ngemva kwalokho omunye wababethweswa iziqu wafunda incwadi yokwazisa yekilasi. Emazwini akhe okuphetha, uMfoweth’ uHerd waqhathanisa inqubo yokufaka imicabango kaJehova ezinhliziyweni zethu nomsebenzi wokubethelela izipikili kujantshi wesitimela. Kudingeka ushaye kaningi ngesando ukuze izipikili zibetheleleke kahle. Ngokufanayo, abathweswe iziqu kufanele baqhubeke becabanga ngezinto abazifundile. UMfoweth’ uHerd wathi: “Zinike isikhathi ukuze uzishayelele enhliziyweni yakho.” Wabe esenezela, “Landela imicabango kaNkulunkulu, futhi uyoba isibusiso.”