Izivakashi ezibalelwa ezinkulungwaneni ezazize eMbukisweni Wamazwe Ngamazwe Ka-2014, eRouen enyakatho yeFrance zakhangwa yindlwana eyayibhalwe ukuthi “IBhayibheli—Izolo, Namuhla Nangomuso.”

Ama-TV ayengaphandle kwale ndlwana ayedlala i-video emfushane ekhuluma ngemiBhalo yesandla yeBhayibheli yasendulo, okwadonsa amehlo ezivakashi eziningi. Lapho sezingaphakathi kule ndawo, izivakashi zazifunda ngeseluleko esiwusizo esiseBhayibhelini, ukunemba kwalo ngokomlando nangokwesayensi kanye nokusakazwa kwalo kabanzi.

Lo mbukiso wawubonisa nokuthi iBhayibheli lisinde kanjani kuyo yonke le minyaka edlule nokuthi manje izigidigidi zabantu zingakwazi ukulithola liyincwadi enyathelisiwe noma ngemishini yobuchwepheshe. Izihambeli zathola isipho samahhala se-Nququlo Yezwe Elisha, okuyiBhayibheli elinyatheliswa oFakazi BakaJehova ngezilimi ezingaphezu kuka-120.

Izivakashi eziningi zababonga kakhulu oFakazi ngesinyathelo abasithathile sokwenza kube lula ngomphakathi ukuthola amaBhayibheli. Njengoba esinye isisebenzi sezenhlalakahle esinakekela intsha sasibuka le ndawo yokubukisa kanye neqembu lentsha, sathi: “IBhayibheli liyifa lethu sonke. Liyincwadi ephilayo. Njalo lapho ngilifunda, ngithola ikhambi lezinkinga zami.”

Ugogo oneminyaka engu-60 wamangala ukuzwa ukuthi angathola iBhayibheli mahhala. Wathi: “Sonke kufanele siqale ukulifunda futhi, ngoba sonke siyalidinga!”