Dlulela kokuphakathi

Kungani OFakazi BakaJehova Begcina ISidlo SeNkosi Sakusihlwa Ngendlela Ehlukile Kweyezinye Izinkolo?

Kungani OFakazi BakaJehova Begcina ISidlo SeNkosi Sakusihlwa Ngendlela Ehlukile Kweyezinye Izinkolo?

Sinamathela ngokuphelele eBhayibhelini lapho sigcina iSidlo SeNkosi Sakusihlwa, esaziwa nangokuthi nje “isidlo seNkosi” noma iSikhumbuzo sokufa kukaJesu. (1 Korinte 11:20; IBhayibheli lesiZulu elivamile) Ngokuphambene nalokho, izinkolelo nemikhuba eminingi yezinye izinkolo akusekelwe eBhayibhelini uma kuziwa endabeni yokugcina lo mkhosi.

Injongo

Injongo yeSidlo SeNkosi Sakusihlwa ukukhumbula uJesu nokubonisa ukubonga ngomhlatshelo awenza ngenxa yethu. (Mathewu 20:28; 1 Korinte 11:24) Ukugcinwa kwalesi senzakalo akulona isakramente noma inkonzo yokuthola umusa noma ukuthethelelwa kwezono. * IBhayibheli lisifundisa ukuthi izono zethu zingathethelelwa, hhayi ngesiko lenkolo, kodwa kuphela ngokuba nokholo kuJesu.​—Roma 3:​25; 1 Johane 2:​1, 2.

Kufanele sigcinwe kangaki?

UJesu wayala abafundi bakhe ukuba bagcine iSidlo SeNkosi Sakusihlwa, kodwa akashongo ukuthi kangaki. (Luka 22:19) Abanye banomuzwa wokuthi kufanele sigcinwe nyanga zonke, kanti abanye basigcina masonto onke, nsuku zonke, kaningana usuku ngalunye noma izikhathi umuntu anomuzwa wokuthi ziyafaneleka. * Nokho, nazi izici okufanele zicatshangelwe.

UJesu wamisa iSidlo SeNkosi Sakusihlwa ngosuku lwePhasika lamaJuda, futhi wafa kamuva ngalo lolo suku. (Mathewu 26:​1, 2) Lokhu akumananga nje kwaqondana. ImiBhalo ifanisa umhlatshelo kaJesu nowewundlu lePhasika. (1 Korinte 5:​7, 8) IPhasika laligcinwa kanye unyaka ngamunye. (Eksodusi 12:​1-6; Levitikusi 23:5) Ngokufanayo, amaKristu okuqala * ayesigcina kanye ngonyaka iSikhumbuzo sokufa kukaJesu, futhi oFakazi BakaJehova balandela leso sibonelo esisekelwe eBhayibhelini.

Usuku nesikhathi

Isibonelo esabekwa uJesu sisisiza sibone hhayi nje kuphela ukuthi iSikhumbuzo kufanele sigcinwe kangaki kodwa nosuku nesikhathi okufanele sigcinwe ngaso. Wasungula ukuba sikhunjulwe ngemva kokushona kwelanga ngoNisani 14, 33 C.E., ngokwekhalenda leBhayibheli. (Mathewu 26:18-​20, 26) Siyaqhubeka sigcina iSikhumbuzo ngalolu suku minyaka yonke, silandela umkhuba owawenziwa amaKristu okuqala. *

Nakuba uNisani 14, 33 C.E. wawungoLwesihlanu, lolo suku lungaba nganoma yiluphi usuku lwesonto unyaka ngamunye. Ukuze sithole ukuthi usuku lukaNisani 14 lunini unyaka ngamunye, sisebenzisa indlela eyayisetshenziswa ngesikhathi sikaJesu, kunokusebenzisa indlela esetshenziswa ekhalendeni lamaJuda namuhla. *

Isinkwa newayini

Lapho eqala lesi senzakalo esisha, uJesu wasebenzisa isinkwa esingenamvubelo newayini elibomvu okwakusale ekudleni kwePhasika. (Mathewu 26:26-​28) Silandela isibonelo sakhe, sisebenzisa isinkwa esingenamvubelo noma ezinye izithako, newayini elibomvu, hhayi ujusi wamagilebhisi noma iwayini elifakwe izinandisi noma izinongo.

Ezinye izinkolo zisebenzisa isinkwa esinemvubelo noma i-yeast, kodwa ngokuvamile eBhayibhelini, imvubelo iwuphawu lwesono noma ukonakala. (Luka 12:1; 1 Korinte 5:​6-8; Galathiya 5:​7-9) Ngakho, yisinkwa esingenamvubelo noma ezinye izinto kuphela esiwufanekisela kahle umzimba kaKristu ongenasono. (1 Petru 2:​22) Omunye umkhuba ongasekelwe eBhayibhelini ukusebenzisa ujusi wamagilebhisi ongabilile esikhundleni sewayini. Amanye amasonto enza lokhu ngenxa yokwenqabela kwawo uphuzo oludakayo okungasekelwe eBhayibhelini.​—1 Thimothewu 5:​23.

Yizifanekiselo, hhayi inyama negazi okungokoqobo

Isinkwa esingenamvubelo newayini elibomvu okusetshenziswa eSikhumbuzweni kuyizifanekiselo zenyama negazi likaKristu. Akushintshi ngokuyisimangaliso kube inyama negazi lakhe langempela futhi akuxutshwa nakho, njengoba abanye benalowo muzwa. Cabanga ngezizathu ezisekelwe eBhayibhelini ezenza siphethe kanjalo.

  • Ukube uJesu wayeyala abafundi bakhe ukuba baphuze igazi lakhe, wayeyobe ubatshela ukuba baphule umyalo kaNkulunkulu omelene nokudliwa kwegazi. (Genesise 9:4; IzEnzo 15:28, 29) Lokhu kwakungeke kwenzeke ngoba uJesu wayengeke alokothe ayale abanye ukuba baphule umyalo kaNkulunkulu ngokuphathelene nobungcwele begazi.—Johane 8:​28, 29.

  • Ukube abaphostoli babephuza igazi likaJesu elingokoqobo, wayengeke athi igazi lakhe “lizothululwa,” okwakubhekisela ekutheni wayesazowenza umhlatshelo.​—Mathewu 26:28.

  • Umhlatshelo kaJesu wenzeka “kwaba kanye kuphela.” (Hebheru 9:​25, 26) Ngakho, uma isinkwa newayini kushintsha kube umzimba negazi lakhe phakathi neSidlo SeNkosi Sakusihlwa, labo abadlayo ngabe bayawuphinda lowo mhlatshelo.

  • UJesu wathi: “Qhubekani nikwenza lokhu ningikhumbula.” Akashongo ukuthi: “Qhubekani nikwenza lokhu ningenza umhlatshelo.”​1 Korinte 11:24.

Labo abakholelwa ekuguqukeni kwesinkwa newayini kube umzimba negazi likaJesu okungokoqobo, basekela le mfundiso endleleni amanye amavesi eBhayibheli abeke ngayo. Ngokwesibonelo, ezinguqulweni zeBhayibheli eziningi, kubhalwe ukuthi uJesu wathi ngewayini: “Leli yigazi lami.” (Mathewu 26:28) Nokho, amazwi kaJesu angabuye ahunyushwe ngokuthi: “Lokhu kusho igazi lami,” “Lokhu kufanekisela igazi lami,” noma “Lokhu kumelela igazi lami.” * Njengoba ayevame ukwenza, uJesu wayefundisa ngokusebenzisa isingathekiso.​—Mathewu 13:34, 35.

Obani abadlayo?

Lapho oFakazi BakaJehova begcina iSidlo SeNkosi Sakusihlwa, bambalwa kakhulu phakathi kwabo abadla isinkwa baphuze newayini. Kungani kunjalo?

Igazi likaJesu elachitheka lasungula “isivumelwano esisha” esangena esikhundleni sesivumelwano esasiphakathi kukaJehova uNkulunkulu nesizwe sakwa-Israyeli wasendulo. (Hebheru 8:​10-​13) Yilabo abakuleso sivumelwano esisha abadla izifanekiselo zeSikhumbuzo. Akuwona wonke amaKristu akuso, kodwa yilabo kuphela “ababiziwe,” bebizwa uNkulunkulu ngendlela ekhethekile. (Hebheru 9:​15; Luka 22:20) Laba bayobusa noKristu ezulwini, futhi iBhayibheli lithi bangu-144000 kuphela abantu abathola lelo lungelo.​—Luka 22:28-​30; IsAmbulo 5:​9, 10; 14:​1, 3.

Ngokungafani ‘nomhlambi omncane’ walabo ababizelwe ukubusa noKristu, iningi lethu linethemba lokuba ingxenye ‘yesixuku esikhulu’ esiyothola ukuphila okuphakade emhlabeni. (Luka 12:32; IsAmbulo 7:​9, 10) Nakuba labo phakathi kwethu abanethemba lokuphila emhlabeni bengazidli izifanekiselo zeSikhumbuzo, sonke siyahlanganyela ekuboniseni ukubonga ngomhlatshelo esawenzelwa uJesu.​—1 Johane 2:2.

^ par. 4 I-Cyclopedia kaMcClintock noStrong, UMqulu IX, ikhasi 212, ithi: “Igama elithi isakramente alitholakali [eTestamenteni Elisha]; futhi igama lesiGreki elithi μυστήριον [my·steʹri·on] alibhekiseli nhlobo obhapathizweni noma esidlweni seNkosi sakusihlwa noma esenzakalweni esigcinwayo.”

^ par. 6 Ezinye izinguqulo zeBhayibheli zisebenzisa amagama athi “njalo uma” lapho zibhekisela eSidlweni SeNkosi Sakusihlwa, futhi leyo nkulumo iye yabhekwa njengechaza ukuthi isidlo kufanele senziwe kangaki. Nokho, umqondo onembile wegama lolimi lokuqala kule ndaba uthi “noma nini” noma “ngaso sonke isikhathi.”​—1 Korinte 11:25, 26; I-New International Version; Good News Translation.

^ par. 7 Bheka i-New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, UMqulu IV, amakhasi 43-​44, ne-Cyclopedia kaMcClintock noStrong, UMqulu VIII, ikhasi 836.

^ par. 9 Bheka i-New Cambridge History of the Bible, UMqulu 1, ikhasi 841.

^ par. 10 Ngokwekhalenda lamaJuda lesimanje ukuqala kwenyanga kaNisani kuqondana nokugcwala okungokoqobo kwenyanga esemkhathini, kodwa lena akuyona indlela eyayisetshenziswa ngekhulu lokuqala. Kunalokho, inyanga yayiqala lapho kuqala ukubonakala kwenyanga entsha eJerusalema, okungaba usuku noma izinsuku ngemva kokugcwala kwayo okungokoqobo. Lo mehluko ungesinye sezizathu ezenza usuku oFakazi BakaJehova abagcina ngalo iSikhumbuzo lungaqondani ngaso sonke isikhathi nosuku lwePhasika lwamaJuda esimanje.

^ par. 20 Bheka i-New Translation of the Bible, kaJames Moffatt; i-New Testament​—A Translation in the Language of the People, kaCharles B. Williams; ne-Original New Testament, kaHugh J. Schonfield.