Dlulela kokuphakathi

Ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla, ngenhla: UMfoweth’ u-Aleksey Budenchuk, uDennis Christensen, uGennadiy German noRoman Gridasov. Ngezansi: UMfoweth’ uVadim Kutsenko, uFeliks Makhammadiyev no-Aleksey Miretskiy

NOVEMBA 6, 2020
ERUSSIA

Iziphathimandla Zomhlaba Ziyakhalaza Ngesenzo SeRussia Sokushushisa OFakazi BakaJehova

Iziphathimandla Zomhlaba Ziyakhalaza Ngesenzo SeRussia Sokushushisa OFakazi BakaJehova

“Lokhu ukuhlanekezelwa okushaqisayo kobulungisa.”—Usihlalo we-USCIRF uGayle Manchin

Iziphathimandla zaseYurophu nase-United States ziyaqhubeka nokukugxeka obala ukushushiswa koFakazi BakaJehova okwenzeka eRussia.

IKhomishana Yase-United States Ebhekelele Inkululeko Engokwenkolo Emhlabeni Wonke (USCIRF)

“I-USCIRF ikhathazekile ngendlela iRussia emphethe ngayo uDennis Christensen,” kusho uSihlalo uGayle Manchin, embikweni owakhishwa ngo-Okthoba 27, 2020. “Ngokusobala kunegqubu elibi iziphathimandla ezilibambele lo mlisa ongenacala ngaphandle kokuthi uzikhonzela uNkulunkulu ngokuvumelana nokholo lwakhe. Kunokuba uhulumeni ambonise isihe, umphathisa okwesigebengu esiyingozi. Lokhu ukuhlanekezelwa okushaqisayo kobulungisa.”

USihlalo uManchin ukhulumela uMfoweth’ Christensen emsebenzini we-USCIRF Wokulwela Iziboshwa Zenkolo Endabeni Kanembeza. I-USCIRF ikugxeke kakhulu ukugwetshwa kukaMfoweth’ uChristensen iminyaka eyisithupha ejele futhi lokhu isikwenze izikhathi eziningana.

Esitatimendeni sayo, i-USCIRF ikugxekile nokwenqaba kweRussia ukusheshe imkhulule uMfoweth’ uChristensen. I-USCIRF ibike ukuthi “wathanjiselwa isigwebo ukuze akhululwe ngoJuni 23, [2020,] kodwa ngokushesha umshushisi kahulumeni wasiphikisa leso sinqumo. Kunokuba akhululwe, uChristensen wavalelwa egunjini lokujezisa elisesimweni esibi kakhulu ngenxa yalokho abakubiza ngokuthi ukwephula umthetho wasejele.”

Isitatimende se-USCIRF siphetha ngokubhekisela eMbikweni Wonyaka Ka-2020 wayo le nhlangano. Lo mbiko ugxeka uhulumeni waseRussia “ngezenzo zawo ezihleliwe, eziqhubekayo nezishaqisayo zokwephula amalungelo angokwenkolo” futhi wenza izincomo zokuba uhulumeni wase-U.S. ujezise iRussia ngokuyiphawula “njengezwe eliyinkinga.”

UMkhandlu Wamalungelo Abantu Wezizwe Ezihlangene (UN)

Ngokufanayo, izikhulu ezingu-8 eziphakeme ezakhethwa uMkhandlu Wamalungelo Abantu Wezizwe Ezihlangene zabhala incwadi zibhalela iPermanent Mission of the Russian Federation to the United Nations Office, ziveza ukushaqeka kwazo “ngokushushiswa koFakazi BakaJehova okuqhubekayo eRussia, ukuvalwa kweHhovisi Legatsha Eliqondisayo loFakazi BakaJehova eliseSt. Petersburg, nokuvinjelwa kwemisebenzi yezinhlangano zendawo ezingu-395 ezweni laseRussia.” Lezi zikhulu zaphinde zagxeka iRussia ngokuzishaya indiva ngokuphindaphindiwe izicelo zezinhlangano zomhlaba zokuba iyeke ukushushisa oFakazi.

Izikhulu ze-UN zithi imithetho yaseRussia engacacile yokulwa nezinhlangano eziyingozi “ibekelwe ukwenqabela imisebenzi yoFakazi BakaJehova, ukubesabisa, ukuphazamisa ilungelo labo lokuba nezimfihlo ngokuthumela amaphoyisa ukuba angene emizini yabo azosesha, ukuthatha amanye amalungu abo ayowaphenya ngemibuzo, kanti kwezinye izimo ukulahla abanye ngecala nokubavalela ejele.”

Lezi zikhulu zagcizelela zathi, “Ilungelo loFakazi BakaJehova lokuqhubeka nenkonzo yabo liqinisekiswe yisigaba 18 (1) se-ICCPR.” * Ngakho, zinxusa uhulumeni waseRussia ukuba “enze isiqiniseko sokuthi uMthetho Wezwe ka-2002 Wokulwa Nezenzo Ezeqisayo awuphazamisi ngokungadingekile amalungelo abantu aqinisekiswa umthetho-sisekelo okuba nenkululeko yokucabanga, kanembeza, yokukhetha inkolo noma izinkolelo umuntu azithandayo.”

Le ncwadi idalula nenye impatho enonya abafowethu ababhekene nayo. Ngokwesibonelo, ikhuluma ngoFakazi abahlanu baseSaratov abashaywa kabuhlungu ngoFebhuwari 6, 2020. Le ncwadi iyachaza: “OFakazi BakaJehova ababoshiwe ngokuvamile bavalelwa ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu, baphathwa kabi futhi bahlukunyezwe ngokomzimba nangokomqondo ngezindlela ezinonya, ngenxa nje yezinkolelo zabo.”

Le ncwadi yalezi zikhulu ikhuluma nangesinye isigameko esibuhlungu soshushiso esenzeka—amaphoyisa aseRussia ahlukumeza ngonya uMfoweth’ uVadim Kutsenko ngoFebhuwari 10, 2020. Iziphathimandla zaseRussia ziyaphika ukuthi zamhlukumeza uMfoweth’ uKutsenko. Izikhulu ze-UN azikukholwa lokho okushiwo yiziphathimandla zaseRussia, ngakho “zikhathazeke kakhulu ngalokhu okubonakala kuyinqubo ehleliwe yokucindezela oFakazi BakaJehova ngokubiza imisebenzi yabo yenkolo eyenziwa ngokuthula ngokuthi iwubugebengu.”

IKomiti Yongqongqoshe YoMkhandlu WaseYurophu

Ukuvalwa komsebenzi nehhovisi okwenzeka ngo-2017 nokushushiswa koFakazi okwaqubuka ngemva kwalokho kubangele ukuba iKomiti Yongqongqoshe YoMkhandlu WaseYurophu * iyifakele izibuko indaba yokuthi iRussia iyazihlonipha yini izinqumo ezakhishwa yiNkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu eyathola iRussia inecala lokungawahloniphi amalungelo oFakazi BakaJehova. * Ngakho, le Komiti yakhipha isinqumo sango-Okthoba 1, 2020, lapho yaveza khona “ukukhathazeka kwayo okukhulu ngokuvalwa kwango-2017 nemibiko eyethusayo evela emithonjeni ehlukahlukene. Le mithombo ibonisa ukuthi ngenxa yalokhu kuvinjelwa, oFakazi BakaJehova baqhubeka beboshwa, beshushiswa futhi bevalelwa emajele ngenxa nje yokubonisa kwabo ukholo ngendlela enokuthula.”

Ukuze kugwenywe ukungahlonishwa kwalezi zinqumo okufanayo, le Komiti itusa ukuba iRussia ibheke izindlela engathuthukisa ngazo “umthetho-sisekelo wayo wamanje wokulwa nezenzo ezeqisayo osetshenziswe njengesisekelo sokuvinjelwa okusha, okwathi ngemva kwalokho oFakazi BakaJehova baquliswa amacala obugebengu.” Ngaphezu kwalokho, iRussia kufanele icabangele “ukususa imingcele nokwesula amacala ewabeke oFakazi BakaJehova ababewavulelwe ngenxa nje yokwenza imisebenzi yabo yenkolo ngokuthula.” Ngo-2021, kuzophinde kuhlolwe ukuthi iRussia yenza ngokuvumelana nazo yini lezi zinqumo.

Kusukela ngo-2017, abafowethu nodadewethu abangaphezu kuka-400 eRussia naseCrimea baye bamangalelwa ngokweqisa. Bangaphezu kuka-210 oFakazi abaye baboshwa emadolobheni angaphezu kuka-70 kulo lonke elaseRussia.

“Sibiza igama likaJehova uNkulunkulu wethu” ukuba aqhubeke esiza abafowethu nodadewethu ukuba baqhubeke bekhuthazela ngesineke.—IHubo 20:2, 7.