Izifundiswa eziphezulu zamalungelo abantu zixoxa ngendlela ilungelo lokwenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza elamiswa ngayo njengelungelo labantu eYurophu.

  • UMnumzan’ uNils Muiznieks unguKhomishane Wamalungelo Abantu woMkhandlu WaseYurophu, okhiphe umyalo wokuba kuhlonishwe amalungelo abantu emazweni angamalungu alo mkhandlu.

  • UMnumzan’ uRichard Clayton QC ungummeleli we-United Kingdom kuyiKhomishane YaseVenice. IKhomishane YaseVenice iyindikimba eqondisa uMkhandlu waseYurophu ngokuqondene nomthetho-sisekelo.

Bukela amabal’ engwe alezi zingxoxo ezishukumisayo.