Izinkantolo eziphakeme zaseSri Lanka zivumile ukubukeza izenzo eziningana zodlame ezenziwa abashisekeli benkolo koFakazi BakaJehova. Kusukela ngo-2013, oFakazi baye babekezelela ukwanda kwezenzakalo zokuhlaselwa izixuku, ukusongelwa nokuthukwa izindela ezingamaBuddha eziyizishoshovu. Into eyenza ezinye izinkolo zizondwe futhi kube kwampunzi idla emini ukuthi amaphoyisa awasithathi isinyathelo sokuvikela oFakazi noma ezinye izinkolo ezincane, okwenza izishoshovu zibe nesibindi sokuqhubeka nalo mkhuba wazo.

Izigameko Eziholela Ekulalelweni Kwecala Yinkantolo Ephakeme

Ngo-March 1, 2014, eTalawa (isiFundazwe Esisenyakatho Emaphakathi), abesifazane ababili abangoFakazi BakaJehova babekhuluma nabanye ngezinkolelo zabo—isenzo esivunyelwa umthetho eSri Lanka. Izindela ezimbili ezingamaBuddha namaphoyisa amabili babaqambela amanga bathi “bakhipha abantu ezinkolweni zabo ngenkani.” Amaphoyisa ababopha laba besifazane futhi abayisa esiteshini. Belapho, bathukwa amaphoyisa nezindela amahora amaningi. Amaphoyisa awababekanga icala laba besifazane kodwa abagquma esitokisini ubusuku bonke.

Kwesinye isigameko esenzeka ngo-October 29, 2014, eWalasmulla (esiFundazweni Esiseningizimu), amaphoyisa abopha abesifazane abane (abasesithombeni) futhi abagquma esitokisini ubusuku bonke nemigulukudu. Nakuba bengalinyazwanga emzimbeni, babelokhu bethukwe njalo.

Kuzo zombili lezi zigameko, oFakazi bafaka isikhalo ngala maphoyisa futhi bacela ukuba kuhlonishwe amalungelo abo ayisisekelo eNkantolo Ephakeme yaseSri Lanka. INkantolo Ephakeme iye yathola la macala ekufanelekela ukulalelwa futhi yavuma ukuwalalela. Abesifazane ababehilelekile esigamekweni saseTalawa bathi: “Siyajabula ngoba iNkantolo Ephakeme ivumile ukulalela lolu daba. Kusenze saphinde sazethemba ezobulungisa zaseSri Lanka.” Ngosuku lokubingelela imantshi olwalungo-May 29, 2015, iJaji uSisira de Abrew lathi oFakazi “bangabantu abanomusa kakhulu” futhi izincwadi ezingokwenkolo abazisakazayo “azimelene nenkolo yobuBuddha.” Womabili la macala azolalelwa ekupheleni kwalo nyaka.

Inkantolo Yezikhalo Izobukeza Ukuzithela Ngabandayo Kwamaphoyisa

EColombo, inhloko-dolobha, oFakazi BakaJehova bafaka isicelo eNkantolo Yezikhalo sokuhlolisisa izigameko ezingu-11 zokuzithela ngabandayo kwamaphoyisa. Kwesinye isigameko, indela engumBuddha yashaya yalimaza uNiroshan Silva yabe isimyisa ngenkani esiteshini samaphoyisa iyommangalela. Nokho, esikhundleni sokuvikela uMnu. Silva, amaphoyisa ambhambabula ngenduku amhlukumeza emzimbeni.

UMnu. Silva wathi: “Asiceli ukuphathwa ngokukhethekile eSri Lanka, kodwa ukuthi nje sengathi kungaba nobulungisa ekwamukeleni amalungelo angokwenkolo ayisisekelo.” Inkantolo yavuma ukulalela icala.

Intuthuko Yamuva

ISri Lanka iye yayivuma inkinga yokuzondwa kwezinye izinkolo futhi ithembise ukuthi “izonyusa amasokisi ekuvikeleni amalungelo enkolo.” OFakazi BakaJehova babheka lokhu njengentuthuko.

UMnu. J. C. Weliamuna, ummeli ophezulu wamalungelo ayisisekelo ommelela icala loFakazi, wathi: “ISri Lanka ibilokhu iyizwe elinezinkolo ezihlukahlukene iminyaka eminingi, futhi zonke bezihlalisene ngobunye nangokuthula kwaze kwaba muva. Abanye baye bakuqeda lokho ngokusabisa nangokuphatha ngobudlova oFakazi BakaJehova nezinye izinkolo ezincane, behlukumeza amalungelo angokomthetho oFakazi. Iziphathimandla akufanele zivumelane nalezi zinsolo ezingamanga kodwa kufanele zenze ucwaningo olunzulu.”

OFakazi bahlalele ethembeni lokuthi izinkantolo zizowavikela amalungelo abo ayisisekelo okwenza izinto ezenziwa inkolo yabo ngokuthula. Bathemba ukuthi uhulumeni uzoqinisekisa ukuthi umthetho uyagcinwa futhi usekele amalungelo ayisisekelo enkululeko njengoba kulotshwe emthethweni-sisekelo.