Uhulumeni waseNingizimu Korea uthambise isigwebo soFakazi BakaJehova abaningi ababoshelwe ukwenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza. Kanjani? Ngokwehlukanisa oFakazi nezinye iziboshwa.

Lesi sinyathelo siwumphumela omuhle womhlangano ka-December 2012 owawuphakathi kwabameleli boFakazi BakaJehova eKorea nesiphathimandla esikhulu soMnyango wezamaJele eKorea. Ithimba loFakazi, kuhlanganise nobaba okhathazekile onendodana esaboshiwe, laveza ukukhathazeka kwalo ngokuvalelwa kwezinsizwa ezingoFakazi nezaphula-mthetho eziyingozi. Zingakapheli izinyanga ezinhlanu ngemva kwalowo mhlangano, amaphesenti angaphezu kuka-70 oFakazi ahlukaniswa nezinye iziboshwa avalelwa nabanye oFakazi.

Umlando omude wokuboshwa kwalabo abenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza. INingizimu Korea inomlando omude wokubopha koFakazi BakaJehova abenqaba ukuphatha izikhali ngenxa yezinkolelo zabo zeBhayibheli. Njengamanje, oFakazi abangaba ngu-600 baboshiwe ngenxa yalesi sizathu. Eminyakeni engu-60 edlule, oFakazi abangaphezu kuka-17 000 bathole izigwebo zasejele ngenxa yokwenqaba ukwenza imisebenzi yasempini ephoqelelwe—okuyimfuneko kwabesilisa abaphakathi neminyaka engu-19 kuya ku-35.

Akuyona into engavamile ngezizukulwane ezimbalwa zomndeni woFakazi ukuxoxelana ngezenzakalo ezifanayo zokubekwa icala enkantolo, ukugwetshwa nokuboshwa njengezigelekeqe. “Ngaboshwa ejele elifanayo nalelo ubaba aboshelwa kulo lapho eseyinsizwa—futhi izimo zalo zisafana nezangesikhathi yena eboshwa,” kusho uSeungkuk Noh, uFakazi wesizukulwane sesibili owaphuma ejele ngo-2000 ngemva kokudonsa iminyaka emithathu. Namuhla isilinganiso seminyaka yesigwebo sasejele somuntu owenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza siyizinyanga ezingu-18, futhi iNingizimu Korea ayivumeli muntu ukuba enze inkonzo ehlukile.

UHo Gyu Kang wayeneminyaka engu-21 lapho ethola isigwebo sasejele. Wayeqala ngqa ukuhlukaniswa nomndeni wakubo. “Ngangesaba futhi ngithukile,” kukhumbula uMnumzane uKang. Yena nenye insizwa enguFakazi bathathwa neqembu labesilisa abadala kunabo, ijele elibabheka njengabangasoze bashintsha. Abanye babo babengababulali namalungu ezigilamkhuba.

Kusukela ekuboshweni kuya ekudedelweni kwabo, oFakazi—ngokuvamile abasha kuneningi leziboshwa—bayahlukunyezwa emzimbeni nangokomzwelo. Iziboshwa zivame ukuphatha kabi ezinye iziboshwa ezingoFakazi ngokukhethekile, zikwenze kube nzima ngazo ukuba zikhulekele ngokukhululekile, njengalapho zifuna ukuthandaza nokuba nesifundo seBhayibheli somuntu siqu. Sekuphele amashumi eminyaka intsha engoFakazi ihlukunyezwa impatho yasejele neziboshwa eziyizeqamthetho.

Ukuhlukanisa iziboshwa kuyindlela evamile emazweni amaningi. Ngokuhlukanisa iziboshwa ezingoFakazi nezigilamkhuba emajele, iNingizimu Korea yenza lokho okushiwo imithetho yamazwe ahlukahlukene ephathelene nokuphathwa kweziboshwa njengaleyo ekuSiphakamiso 8 se-UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. INingizimu Korea ilandela indlela eyamiswa ilungu le-European Union, iGreece, eminyakeni engaphezu kuka-20 edlule lapho iMinistries of National Defense and Justice yakuleli igunyaza izindlela zokuhlukanisa ngokuphelele oFakazi abenqabe ngenxa kanembeza ukuya empini nezinye iziboshwa. Ngo-1992, iMinistry of National Defense yaguqula ikamu lamabutho eSindos, eThessalonica, laba ijele loFakazi BakaJehova. Umbiko othile waveza ukuthi “ukucabangela okuboniswe iMinistry of National Defense ngenxa yesimo esingavamile seziboshwa [ezingoFakazi BakaJehova],” kwaholela esinqumweni sokuba iziboshwa ezingoFakazi zihlukaniswe nezinye futhi zivalelwe ejele elilodwa. Ngo-1998, iGreece yayeka ukubavalela ejele oFakazi abenqaba ukuya empini ngenxa kanembeza.

Ngokuqondene nokuhlukaniswa kweziboshwa ezingoFakazi nezinye, iNingizimu Korea nayo iyibonise ukucabangela okufanayo intsha eboshelwe ukunamathela ezinkolelweni zayo. * Izikhungo eziningana zeziboshwa namajele anoFakazi abaningi kunawo wonke avumile ukukwenza lokhu, ukuze iziboshwa eziboshelwe ukulalela unembeza wazo zihlale ngokuphepha. Mayelana nezinzuzo zalokhu, uFakazi oboshiwe eJele LaseGunsan uthi: “Sikhululiwe emathonyeni amabi anjengokuziphatha okubi nenhlamba. Sijabulela izingxoxo ezimnandi ngeBhayibheli nabafowethu abangoFakazi.”

Indaba engaxazululiwe yokuhlonipha isinqumo sokwenqaba ngenxa kanembeza. Nakuba isinyathelo esisanda kuthathwa iNingizimu Korea sokuhlukanisa iziboshwa ezingoFakazi kwezinye sisihle, ayisilingisi isibonelo samanye amazwe asenesikhathi eside ayixazulula le nkinga. Ngokwesibonelo, ngo-1997 iGreece yanikeza imvume yokwenza umsebenzi ohlukile womphakathi kulabo abenqaba ngenxa kanembeza ukuya empini. IJalimane yona yabanikeza imvume yokwenza umsebenzi ohlukile wokukhonza umphakathi kodwa manje sebekhululwa ngokuphelele kusukela ukubuthelwa empini kwaphela ngo-2011. Ngo-2000 iTaiwan yamisa umthetho wokwenza umsebenzi ohlukile wabenqaba ngenxa kanembeza ukuya empini.

Izinsizwa ezingoFakazi nemindeni yakubo eNingizimu Korea zinethemba lokuthi leli zwe nalo lizoyilandela imithetho esetshenziswa kwamanye amazwe ngokuqondene nelungelo lomuntu eliyisisekelo lenkululeko kanembeza.

^ isig. 9 Umthetho osebenza emazweni amaningi, lowo iNingizimu Korea ebophekile ukuba iwulalele, uthi kuyilungelo lomuntu ukwenqaba ngenxa kanembeza. Bheka isihloko esithi “Amazwe Omhlaba Amelana Nokungabi Nabulungisa ENingizimu Korea.”

‘Sikhululiwe emathonyeni amabi futhi sijabulela izingxoxo ezimnandi’