Inkantolo Yomthetho-sisekelo YaseNingizimu Korea izophinda ihlole ukuthi ingabe ukwenqaba kukahulumeni ukuvumela abantu abenqaba ubusosha ngenxa kanembeza kuyahambisana yini nomthetho-sisekelo. * Ngo-2011, eminyakeni emine nje edlule, le Nkantolo yakhipha isinqumo esithi ukujezisa labo abenqaba ubusosha ngenxa kanembeza ngaphansi koMthetho Wokubuthelwa Ebusosheni WaseNingizimu Korea akungqubuzani nomthetho-sisekelo. Nango-2004 yayisami kuleso sinqumo.

Manje le Nkantolo izothatha isinyathelo esingavamile sokuphinde ilucabangele lolu daba ngo-July 9, 2015, ngokulalela amacala amathathu ahlangene abantu abathathu abenqaba ubusosha ngenxa kanembeza. Izinhlangano ezihlukahlukene seziye zethula izimvo zazo eNkantolo zisekela leli lungelo. Njengoba ukwenqaba ubusosha ngenxa kanembeza manje kubhekwa njengento evamile emithethweni yamazwe omhlaba, ukwenqaba kweNingizimu Korea ukushintsha kudonsa amehlo omhlaba wonke.

Umhlaba Wonke Uya Uyifakela Izibuko

IKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezihlangene isicele iNingizimu Korea ukuba ishintshe. Kusukela ngo-2006, sezinhlanu izinqumo ezikhishwe yile komiti emacaleni angu-500 abantu abenqaba ubusosha ngenxa kanembeza * futhi isikhiphe isinqumo sokuthi iNingizimu Korea kumelwe ibeke umthetho oqinisekisa ilungelo lokwenqaba ubusosha ngenxa kanembeza.

I-Amnesty International, inhlangano yamalungelo abantu eseLondon, yakhumbula uSuku Lomhlaba Wonke Labenqaba Ubusosha Ngenxa Kanembeza ngokubhala ngendlela iNingizimu Korea ephatha ngayo abenqaba ubusosha ngenxa kanembeza esihlokweni esavela ngo-May 13, 2015. Ngokuyinhloko, lesi sihloko sasigxile koFakazi abasebasha, abaseminyakeni yokubuthelwa ebusosheni nesimo esibucayi abakuso ngaphansi komthetho waseNingizimu Korea. Ngalo lelo sonto, abezindaba abahlukahlukene emhlabeni wonke njenge-CNN ne-Washington Post, bakhipha izihloko ezikhuluma ngokwenqaba ukuya ebusosheni ngenxa kanembeza nangoFakazi abasebasha abakwenqabayo.

Inselele Ebhekene Namajaji

Lapho uFakazi KaJehova enqaba ubusosha eNingizimu Korea, amajaji avele amthole enecala lokubalekela ukubuthwa. Nokho, amajaji alokhu ezizwa kabi ngokugweba izinsizwa ezingenabudlova ezingenzanga lutho; “icala” lazo nje ukunamathela ezinkolelweni zazo ngobuqotho. * Kwelinye icala, ijaji elengamele iNkantolo Yesifunda lakhala mí ngesikhathi ligweba uFakazi ngoba lingakwazi ukwenza ngenye indlela ngaphandle kokumthola enecala.

Ngo-May 12, 2015, ijaji leNkantolo Yesifunda yaseGwangju lathola abanye “bengenacala.” Leli jaji laphambana nomthetho ngenxa yomuzwa walo wobulungisa ecaleni loFakazi BakaJehova abathathu. Linezinhloso zokugqugquzela izinguquko, labatshela: “Enginganenzela kona nje ukunokhelela umentshisi nginethemba lokuthi nizokwenza ilangabi ngalowo mlidlwana.” Umshushisi ulidlulisile icala.

Kunokulahla ngecala abenqaba ubusosha ngenxa kanembeza, amajaji angu-7 ezinkantolo zesifunda aye adlulisela amacala eNkantolo Yomthetho-sisekelo, naphezu kwezinqumo eyazenza ngokuphathelene nale ndaba ngo-2004 nango 2011. La majaji ayenqaba ukugweba izinsizwa ngenxa nje yokuthi zilalela unembeza wazo. Kwelinye lalawo macala, iJaji uYoung-hoon Kang weNkantolo YeSifunda SaseNyakatho Seoul, wathi ukujezisa abenqaba ubusosha ngenxa kanembeza “kusho ukuthi bathathelwa amalungelo abo nalokho abayikho. Kuwukungabahloniphi ngempela.”

Amajaji Anxuswa Ukuba “Agqugquzele Ushintsho”

Ngo-December 2014, i-Korean Bar Association yaba nengqungquthela ngodaba lokwenqaba ubusosha ngenxa kanembeza. Enkulumweni yakhe eyisihluthulelo, iJaji LeNkantolo Ephakeme, uSu-an Cheon lathi isinqumo seKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezihlangene nezinqumo zoMkhandlu Wamalungelo Abantu Wezizwe Ezihlangene ezilahla iNingizimu Korea “zithela isizwe ngehlazo.” Wathi, “ukubopha izinkulungwane zezinsizwa akunakubhekwa njengokulungile” futhi wanxusa amajaji nabameli ababelapho ukuba “bagqugquzele ushintsho ezinkantolo” ukuze zikhiphe izinqumo ezivumelana nemithetho yamazwe omhlaba.

UNksz. Cheon waphetha ngokuthi: “Kufanele sithole omunye umsebenzi abangawenza ngokushesha ngangokunokwenzeka. . . . Ukutholakala kweminye imisebenzi engenziwa kungaqopha umlando eKorea, futhi kungaba impumelelo enkulu ekuhlonishweni kwamalungelo abantu kuhulumeni kamongameli wokuqala ongowesifazane. Ukwenza kanjalo kuphela okungasusa ihlazo lokusalela emuva kwezwe ezindabeni eziphathelene namalungelo abantu.”

Ingabe Inkantolo Yomthetho-sisekelo Izoyamukela Imithetho Yamazwe Omhlaba?

Sekungamashumi eminyaka izinkulungwane zoFakazi BakaJehova eNingizimu Korea zibekezelela ukuboshelwa ukunamathela ezinkolelweni zazo. Lapho zicabanga ngesinqumo senkantolo ezisibheke ngabomvu, ziyabuza: Ingabe amajaji eNkantolo Yomthetho-sisekelo akulungele ukusiza abenqaba ubusosha ngenxa kanembeza? Ingabe iNingizimu Korea izokwenza ngokuvumelana nemithetho yamalungelo abantu egcinwa amazwe omhlaba?

^ isig. 2 INingizimu Korea ayiliqapheli ilungelo lokwenqaba ubusosha ngenxa kanembeza. Phakathi neminyaka engu-60 edlule, isibophe oFakazi BakaJehova abangaphezu kuka-18000 abenqaba ubusosha ngenxa yokunamathela ngobuqotho ezinkolelweni zabo ezingokwenkolo. Ukuze ubone uhlu loFakazi ababoshiwe eKorea bheka isihloko esithi “Baboshelwe Ukholo Lwabo—ENingizimu Korea.”

^ isig. 5 Communications Nos. 1321/2004 and 1322/2004, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1321-1322/2004, 3 November 2006; Communications Nos. 1593 to 1603/2007, U.N. Doc. CCPR/C/98/D/1593-1603/2007, 23 March 2010; Communications No. 1642-1741/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1642-1741/2007, 24 March 2011; Communication No. 1786/2008, U.N. Doc. CCPR/C/106/D/1786/2008, 25 October 2012; Communication No. 2179/2012, U.N. Doc. CCPR/C/112/D/2179/2012, 15 October 2014.

^ isig. 8 Bheka esithi “Amajaji Ahlushwa Unembeza Lapho Kudingeka Anqume Ngokumelene Nonembeza Babanye.”