“Lapho isigwebo sobubi singakhishwa, abantu bazizwa bekhululekile ukwenza okubi.” Lokhu okushiwo yilesi saga kuyenzeka e-Ukraine, lapho oFakazi BakaJehova abaningi beyizisulu zobugebengu obunenzondo. OFakazi BakaJehova bayakwazisa ukuthi uhulumeni wase-Ukraine ubanikeze inkululeko yokukhulekela, nokho bakhathazwa ukuthi ukuhlaselwa kwabo okunenzondo kuyabhebhetheka futhi iziphathimandla azibajezisi abenzi bokubi.

Udlame Luyabhebhetheka

Kusukela ngo-2008, oFakazi BakaJehova baye bahlaselwa izikhathi ezingu-64 e-Ukraine besemsebenzini ongokwenkolo noma besanda kuqeda. Izenzakalo ezingu-16 zalokhu kuhlaselwa ziye zenziwa abapristi besonto lobu-Orthodox.

Kusukela ngo-2008 kuya ku-2013 kuye kwacekelwa phansi amaHholo OMbuso izikhathi ezingu-190 futhi abahlaseli bazama nokuwashisa izikhathi ezingu-13. Phakathi kuka-2012 no-2013, ukucekelwa phansi kwamaHholo OMbuso kuphindeke kabili uma kuqhathaniswa naseminyakeni emine edlule.

Lokhu kuhlasela kuya kuba kubi nakakhulu. Ngo-2012, amaHholo OMbuso amabili aseSifundeni SaseDonetsk aqothulwa ngomlilo. Ngo-2013, izigameko ezimbili zokushaywa koFakazi zaholela ekulimaleni okubi kakhulu kangangokuthi izisulu kwadingeka zihlale isikhathi eside esibhedlela.

OFakazi baye bacela ukuba iziphathimandla zibavikele kodwa abazange baluthole usizo ngoba iziphathimandla azizange zenze uphenyo olufanele ngokushesha futhi azisithathanga isinyathelo esifanele sokujezisa abenzi bokubi.

Ukungathathi Sinyathelo Kweziphathimandla

Ukushiswa nokucekelwa phansi kweHholo LoMbuso laseHorlivka, eSifundeni SaseDonetsk, ngo-June 5, 2014

Ukucekelwa phansi kwamaHholo OMbuso. Amaphoyisa awathathi sinyathelo noma ayephuza ukwenza okuthile lapho kubikwa isenzakalo sobugebengu. Uma kubikwa ubugebengu, ngokuvamile iziphathimandla ziyenqaba ukwenza uphenyo noma zizindele ekulwenzeni. Ngisho noma sithathwa isinyathelo, laba abenza uphenyo abasikhiphi isigwebo, noma izinkantolo zikhipha isigwebo esingalingani nobubi obenziwe. Kusukela ngo-2008 kuya ku-2012, iziphathimandla azizange zibagwebe abenzi bokubi ezehlakalweni ezingu-111 zokucekelwa phansi kwamaHholo OMbuso.

Ukushaywa koFakazi. Amaphoyisa avame ukungalwenzi uphenyo olufanele noma imizamo yokuthola izigilamkhuba. Lapho uphenyo lwenziwa, kuyethukela ukuba iziphathimandla zikhiphe isigwebo ngokumelene nabenzi bokubi. Uma izinkantolo zisikhipha isigwebo, lezo zigwebo zisuke zingalingani nobubi obenziwe ngoba lobo bubi abubhekwa njengobugebengu obuqhutshwa inzondo.

Lesi sehlakalo sokungajeziswa kwabenzi bokubi sibenza babe nesibindi sokuqhubeka nalolu dlame

Ukushaywa Kuka-Oleksandr Tretiak

U-Oleksandr Tretiak

Ukuhlasela okubi kakhulu kwenzeka ngo-November 26, 2013, lapho kushaywa u-Oleksandr Tretiak, uFakazi oneminyaka engu-41 owayephindela ekhaya ngemva kokushayisa enkonzweni. Amadoda amathathu ashaya uMnumzane uTretiak ngonya imizuzu engaphezu kuka-20. Uthi washaywa uRuslan Ivanov; u-Anatoliy Dovhan, isikhulu samaphoyisa esesathatha umhlalaphansi no-Evheniy Ihlinskiy, ongumkhwenyana kaDovhan noyiphoyisa lomgwaqo. UMnumzane uTretiak wakwazi ukubaleka, waphuthunyiswa esibhedlela elimele kabi, enamanxeba futhi evuvukele, elimele ebuchosheni nasekhaleni.

Naphezu kwesimo ayekuso, umphenyi wachaza lokhu okwenziwe kuye njengento “encane” eyenziwe abantu abathathu “abangaziwa.” Ngemva kwamasonto amabili esesibhedlela, uMnumzane uTretiak wakhishwa esibhedlela ngaphambi kwesikhathi. Ukuhlala kwakhe isikhathi eside esibhedlela kwakuzophoqa iziphathimandla ukuba zivume ukuthi ukushaywa kwakhe kwakungeyona nje into “encane.” Amanxeba akhe amabi abangela ukuba aphindele esibhedlela ngosuku olulandelayo. Sezizonke izinsuku azihlala esibhedlela zaba ngu-23.

Muva nje, omunye walabo abamshaya, uRuslan Ivanov, umangalelwe, kodwa umangalelwe ngemva kokuba esebalekile. UMnumzane uTretiak wesaba ukuthi abahlaseli bangaphinde bamhlasele. Uthi, “Ngiyaqiniseka ukuthi labo abangishaya babeqhutshwa inzondo ngoFakazi BakaJehova futhi babefuna ukungibulala.”

Ingabe Kukhona Okuzokwenziwa Iziphathimandla?

I-Ukraine inoFakazi BakaJehova abangaphezu kuka-150 000 asebeneminyaka bejabulela inkululeko yokukhulekela futhi iziphathimandla zakhona ziye zabasiza ebunzimeni abake babhekana nabo. OFakazi banethemba lokuthi iziphathimandla zizolwenza uphenyo ngezenzo zobugebengu futhi zijezise abenzi bokubi ukuze bangaphinde benze ububi ngoba becabanga ukuthi ngeke bathathelwe isinyathelo.