Eminyakeni engamashumi amabili edlule, iziphathimandla zase-Eritrea zabopha izinsizwa ezintathu futhi zazivalela ekamu eliyijele laseSawa ngaphansi kwezimo ezimbi, kanti azikakhululwa kuze kube manje. Azikaze zibekwe icala noma zinikezwe ithuba lokuziphendulela enkantolo. Kungani ziye zagqunywa ejele ngokungenabulungisa?

UPaulos Eyassu, uNegede Teklemariam no-Isaac Mogos bangoFakazi BakaJehova futhi bayenqaba ukuya ebusosheni ngezizathu zikanembeza ezisekelwe ezinkolelweni zabo ababambelele ngokuqinile kuzo. Ukube babemangalelwe “ngecala” lokwenqaba ubusosha, ngabe bathola isigwebo esiqondile ejele. UPaulos oneminyaka engu-41, uNegede no-Isaac abaneminyaka engu-38 bachithe sonke isikhathi sobusha babo besejele. Baye bancishwa ithuba lokushada nokuba nezingane, elokunakekela abazali babo asebekhulile noma lokuphila impilo abayithandayo. Baye bancishwa nethuba lokukhulekela kanye namakholwa abakanye nawo.

Ngemva kokuboshwa kwabo ngo-September 24, 1994, uPaulos, uNegede no-Isaac baphathwa ngendlela enonya, futhi baze ngisho bahlukunyezwa yiziphathimandla ekamu eliyijele laseSawa. Nokho, muva nje, abasaphathwa ngendlela enonya futhi ukuzimisela kwabo ngokuqinile ukuhlala beqotho ezinkolelweni zabo kuye kwenza onogada basejele babahlonipha kakhulu.

Abanye oFakazi ababoshwe ngaphansi kwezimo ezimbi

E-Eritrea oFakazi BakaJehova babhekana nokushushiswa okunzima ukwedlula noma iyiphi enye indawo emhlabeni. Ngesikhathi kubhalwa lesi sihloko, bebengu-73 oFakazi abasejele, okuhlanganisa abesifazane, izingane nasebekhulile. Abaningi baye bakhuthazelela izimo ezinzima zasogwadule, bengakutholi ukudla okunempilo namanzi anele futhi behlukunyezwa yizikhulu zasejele. Amanye amadoda angoFakazi aseboshwe iminyaka engaphezu kweyishumi ekamu laseSawa, kodwa uPaulos, uNegede no-Isaac yibona asebedonse isikhathi eside kunabo bonke oFakazi ejele lase-Eritrea.

Umhlaba wonke uthi i-Eritrea ayiyeke ukushushisa abantu ngenxa yezinkolelo zabo

Umhlaba wonke uyazi kahle impatho engeyinhle i-Eritrea ephatha ngayo oFakazi BakaJehova nezinye izinkolo ezincane.

  • Minyaka yonke kusukela ngo-2004, uMnyango Kahulumeni Wase-U. S. onakekela izindaba zakwamanye amazwe uye waphawula i-Eritrea “njengezwe elibangela ukukhathazeka,” okusho “noma yiliphi izwe elihulumeni walo uhileleke noma uvumela ukwephulwa okukhulu kwenkululeko yokukhulekela, futhi lokhu akwenze ngendlela ehleliwe, enganqamuki futhi enonya.”

  • IKomiti Yamalungelo Abantu Yezizwe Ezihlangene iye yazwakalisa ukukhathazeka okukhulu ngenxa “yokwephulwa okukhulu kwamalungelo abantu okwenziwa yiziphathimandla zase-Eritrea ezakhamuzini zakhona.” Itshela uhulumeni wase-Eritrea “ukuba ahloniphe ilungelo lawo wonke umuntu . . . lenkululeko yokucabanga, ekanembeza neyenkolo noma eyokukholelwa kokuthile.”

  • IThimba Lase-United States elibhekelela inkululeko engokwenkolo emhlabeni wonke lasho lokhu embikweni walo wonyaka ka-2014: “Isimo endabeni yenkululeko engokwenkolo sibi kakhulu . . . koFakazi BakaJehova.”

  • EMbikweni wayo womhlaba wonke ka-2013, iNhlangano Ebhekelela Amalungelo Abantu yaphawula ukuthi uhulumeni wase-Eritrea uyaqhubeka ubopha, uvalela ejele futhi uhlukumeza amalungu ezinkolo “ezingaqashelwa uhulumeni” nokuthi “oFakazi BakaJehova bayizisulu ngokukhethekile.”

  • Ngo-December 2005 iKhomishana yase-Afrika yamalungelo abantu yamukela Izwi Lesinqumo Ngesimo Samalungelo Abantu E-Eritrea, elalithi i-Eritrea “kufanele iqinisekise ukuthi ngazo zonke izikhathi, abantu banelungelo lokuquliswa icala ngendlela enobulungisa, banenkululeko yokuba nemibono yabo nokukhuluma kanye nelungelo lokuhlangana ngokuthula.”

UPhilip Brumley, ummeli ongumeluleki woFakazi BakaJehova, wakhulumela oFakazi emhlabeni wonke lapho ethi: “Sinethemba elikhulu lokuthi uhulumeni wase-Eritrea uzozikhulula zonke iziboshwa ezingoFakazi, kuhlanganise nala madoda amathathu osekuphele iminyaka engamashumi amabili esejele, futhi ayeke ukushushisa amakholwa esikanye nawo.”