Akekho onesithombe sikaJesu. Akakaze ame ukuze adwetshwe noma kubazwe isithombe sakhe. Noma kunjalo, uyavela emidwebweni eminingi kusukela kudala.

Kuyiqiniso ukuthi labo badwebi babengazi ukuthi uJesu wayebukeka kanjani ngempela. Amasiko, izinkolelo nalokho okwakufunwa yilabo ababethenga izithombe, yikho okwakunquma ukuthi uJesu wayezobukeka kanjani kuzo. Noma kunjalo, lezo zithombe zikaJesu ababezidweba noma bezibaza, zazingabathonya abantu noma zishintshe indlela ababebheka ngayo uJesu nalokho ayekufundisa.

Abanye abadwebi babeveza uJesu engumuntu ontekenteke noma odabukisayo, onezinwele ezinde nentshebe ende. Kwezinye izithombe babeveza uJesu esemhlabeni eyingelosi, ekhanda lakhe kukhona umqhele okhanyayo noma ebukeka engenandaba nabanye. Ingabe lezo zithombe zibonisa indlela uJesu ayebukeka ngayo? Singazi kanjani? Okungasisiza ukuhlola lokho iBhayibheli elikushoyo ngendlela okungenzeka wayebukeka ngayo. Ukuhlola lokho kungasisiza sibe nombono ofanele ngoJesu.

“UNGILUNGISELELE UMZIMBA”

Lawo amazwi uJesu awasho emthandazweni ngesikhathi ezobhapathizwa. (Hebheru 10:5; Mathewu 3:13-17) Wawunjani lowo mzimba? Eminyakeni ecishe ibe ngu-30 ngaphambi kokuba uJesu abhapathizwe, ingelosi uGabriyeli yabonakala kuMariya yathi: “Uzokhulelwa, ubelethe indodana, . . . iNdodana kaNkulunkulu.” (Luka 1:31, 35) Ngakho, uJesu wayengenasici njengoba u-Adamu ayenjalo ngesikhathi edalwa. (Luka 3:38; 1 Korinte 15:45) Kufanele ukuba uJesu wayeyindoda eyakheke kahle futhi kungenzeka kukhona ayefana ngakho nonina uMariya, owayengumJuda.

UJesu wayenentshebe, njengoba kwakuyisiko lamaJuda, ngokungafani namaRoma. Ukuba nentshebe kwakwenza indoda ibe nesithunzi futhi ihlonipheke, kodwa yayingabi yinde futhi babeyinakekela. Asingabazi ukuthi uJesu wayeyinakekela intshebe yakhe futhi izinwele zakhe wayeziphungula kahle. Yilabo ababengamaNaziri kuphela, njengoSamsoni, ababengazigundi izinwele.​—Numeri 6:5; AbaHluleli 13:5.

UJesu wayengumbazi iminyaka eminingi, kodwa engenawo amathuluzi esimanje thina esesinawo. (Marku 6:3) Ngakho kufanele ukuba umzimba wakhe wawubonisa ukuthi wayeyindoda enamandla. Ekuqaleni kwenkonzo yakhe, engasizwa muntu, uJesu “wabaxosha ethempelini bonke ababenezimvu nezinkomo, wachitha izinhlamvu zemali zabashintshi bemali, wagumbuqela namatafula abo.” (Johane 2:14-17) Yindoda enamandla kuphela engenza lokho. UJesu wasebenzisa umzimba uNkulunkulu ayemlungiselele wona ukuze enze lokho uNkulunkulu ayemthume kona, wathi: “Nakweminye imizi kumelwe ngishumayele izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu, ngoba yilokhu engathunyelwa kona.” (Luka 4:43) Kwakudinga amandla ukuhamba ngezinyawo ushumayela kulo lonke elasePalestina.

“WOZANI KIMI, . . . NGIZONENZA NIQABULEKE”

Kufanele ukuba ubuntu bukaJesu nobuso bakhe obumomothekayo kwenza labo ‘ababekhandlekile nabasindwayo’ bafisa ukuya kuJesu. (Mathewu 11: 28-30) Imfudumalo nomusa ayenawo kwabaqinisekisa labo ababefuna ukufunda kuye ukuthi babeyoqabuleka. Ngisho nezingane zazikuthanda ukuya kuJesu, iBhayibheli lithi: “Wabasingatha [wabagona] abantwana.”​—Marku 10:13-16.

Nakuba uJesu ahlupheka ngaphambi kokuba afe, wayengeyena umuntu ohlala edabukile. Ngokwesibonelo, wenza idili lomshado elaliseKhana laba mnandi nakakhulu lapho eshintsha amanzi eba iwayini. (Johane 2:1-11) Nangezinye izikhathi lapho enabantu, wafundisa izifundo esingasoze sazikhohlwa.​—Mathewu 9:9-13; Johane 12:1-8.

Ngaphezu kwakho konke, umsebenzi kaJesu wokushumayela wenza ababemlalela baba nethemba elijabulisayo lokuphila phakade. (Johane 11:25, 26; 17:3) Lapho abafundi bakhe abangu-70 bemtshela izinto ezijabulisayo abazithole lapho beshumayela, ‘wachichima injabulo’ wathi: “Jabulani ngenxa yokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini.”​—Luka 10:20, 21.

“NINA AKUMELWE NIBE NJALO”

Abaholi benkolo bangosuku lukaJesu babenza izinto ukuze kunakwe bona kakhulu futhi bagqamise izikhundla ababenazo. (Numeri 15:38-40; Mathewu 23:5-7) Ngokungafani nabo, uJesu wafundisa abaphostoli bakhe ukuthi ‘bangazenzi izingqongqo phezu’ kwabanye. (Luka 22:25, 26) Empeleni, uJesu waxwayisa: “Xwayani ababhali abathanda ukuhambahamba begqoke izivatho futhi abathanda ukubingelelwa ezigcawini.”​—Marku 12:38.

UJesu wayengahluki uma esesixukwini, ngezinye izikhathi kwakuba nzima nokumbona uma ephakathi kwabanye. (Johane 7:10, 11) Ngisho noma enabaphostoli bakhe abangu-11, uJesu wayengahluki kubo. UJuda kwadingeka amcabuze ‘njengesibonakaliso ababevumelene ngaso,’ ukuze labo ababefuna ukubamba uJesu bakwazi ukumbona.​—Marku 14:44, 45.

Nakuba kunezinye izinto esingazazi ngoJesu, kusobala ukuthi wayengabukeki ngendlela izithombe ezivame ukumveza ngayo namuhla. Okubalulekile akukhona ukuthi wayebukeka kanjani ngempela, kodwa yindlela esimbheka ngayo manje.

“KUSEYISIKHASHANA IZWE LINGABE LISANGIBONA”

Lungakapheli usuku esho lawo mazwi, uJesu wafa wangcwatshwa. (Johane 14:19) Wanikela ngokuphila kwakhe kwaba “yisihlengo sabaningi.” (Mathewu 20:28) Ngosuku lwesithathu, uNkulunkulu wamvusa ‘esewumoya’ futhi ‘wamvumela ukuba abonwe’ abanye babafundi bakhe. (1 Petru 3:18; IzEnzo 10:40) Wayebukeka kanjani uJesu lapho abafundi bakhe bembona esevusiwe? Kubonakala sengathi wayengabukeki ngendlela ayebukeka ngayo ekuqaleni, ngoba ngisho nabafundi bakhe abaseduze abasheshanga ukubona ukuthi kwakunguye. UMariya Magdalena wayezitshela ukuthi umuntu osebenza engadini, kanti abafundi bakhe ababili abafica endleleni eya e-Emawuse, babezitshela ukuthi umuntu abangamazi.​—Luka 24:13-18; Johane 20:1, 14, 15.

Kumelwe simcabange enjani uJesu namuhla? Ngemva kweminyaka engu-60 uJesu afa, umphostoli othandekayo uJohane wambona emibonweni. UJohane akabonanga umuntu owayefa esiphambanweni, kunalokho wabona “iNkosi yamakhosi noMbusi wababusi.” Maduze le Nkosi yoMbuso kaNkulunkulu izonqoba izitha zikaNkulunkulu ezingamademoni nezingabantu, futhi ilethele abantu izibusiso ezihlala phakade.​—IsAmbulo 19:16; 21:3, 4.