Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INqabayokulinda  |  No. 6 2017

 ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI | YISIPHI ISIPHO ESIZEDLULA ZONKE?

Ukufuna Isipho Esizedlula Zonke

Ukufuna Isipho Esizedlula Zonke

Ukuthola isipho abanye abasibheka njengesipho esikahle, akulula neze. Ekugcineni, ngumuntu ophiwa isipho ongasho ukuthi sibaluleke kangakanani. Kanti isipho singaba esibalulekile koyedwa, kodwa singabaluleki kangako komunye.

Ngokwesibonelo, noma yini yezobuchwepheshe yamuva, ingaba isipho esizedlula zonke kosemusha. Nokho, umuntu omdala angajatshuliswa isipho esinomlando othile, njengento ebilokhu iyigugu emndenini kusukela esizukulwaneni kuya kwesinye. Kanti kwamanye amasiko, imali iyisipho esithandwa abantu abadala nabancane ngoba lowo oyiphiwayo angakwazi ukwenza noma yini ayifunayo ngayo.

Nakuba kuyinto engelula, abaningi bayaqhubeka bezikhandla bezama ukuthola isipho esifanele abangasipha umuntu abamthandayo. Nakuba ngezinye izikhathi ungagcina ungasitholanga isipho esinjalo, ukucabanga ngamaphuzu athile kungakusiza. Ake sihlole izinto ezine okufanele uzikhumbule, ezingakusiza ukwazi ukuthola isipho esiyomjabulisa lowo omuphayo.

Izinto azithandayo. Indoda yaseBelfast, eNyakatho ye-Ireland, yathi ibhayisikili lomjaho eyaliphiwa lapho ineminyaka engaba ngu-11, laliyisipho esizedlula zonke eyake yaphiwa zona. Kungani? Yachaza: “Ngoba kwase kuyisikhathi eside ngilifuna.” Amazwi ayo abonisa ukuthi, ukubaluleka kwesipho kuncike kakhulu ekutheni lowo osiphiwayo usifuna kangakanani. Ngakho, cabanga ngomuntu ofuna ukumupha isipho. Thola ukuthi iziphi izinto azibheka njengezibalulekile, lokho kungakusiza uthole ukuthi yini ayithandayo. Ngokwesibonelo, ukuchitha isikhathi ndawonye nomndeni kubalulekile kogogo nomkhulu. Bangase bakuthande ukuzibona njalo izingane zabo nabazukulu. Ukuba nabo lapho umndeni useholidini, kungaba isipho esibajabulisa kakhulu.

Ukuze uthole ukuthi iziphi izinto ezibalulekile kulowo ofuna ukumupha isipho, kubalulekile ukuba ube umuntu olalelisisayo. IBhayibheli lisikhuthaza ukuba ‘sisheshe ukuzwa, sephuze ukukhuluma.’ (Jakobe 1:19) Njengoba nisuke nixoxa nabangane noma nezihlobo, lalelisisa lapho bekhuluma ukuze uthole ukuthi yini abayithandayo nabangayithandi. Lokho kuyokwenza kube lula ukukhetha isipho esiyobajabulisa.

 Izinto azidingayo. Umuntu ophiwayo angajatshuliswa ngisho nayisipho esibonakala sisincane, uma nje leso sipho siyinto ayidingayo. Kodwa ungazi kanjani ukuthi yini ayidinga ngempela?

Kungase kubonakale sengathi indlela elula yokuthola impendulo, ukuthi uvele umbuze ngokuqondile. Nokho, abantu abaningi kuyabajabulisa ukubona ubuso balowo abamupha isipho lapho emangala futhi ejabula njengoba esivula. Ngakho ukumbuza ukuthi yini ayidingayo noma ayifunayo, kungayiqeda leyo njabulo. Kanti abanye nakuba bengaxoxa ngokukhululekile ngezinto abazithandayo nabangazithandi, bangase bangakhululeki ukuxoxa ngezidingo zabo.

Ngakho nakisisa futhi uqaphelisise izimo zakhe. Ingabe lo muntu ofuna ukumupha isipho usemusha noma usekhulile, ushadile noma akashadile, udivosile, ungumfelwa noma umfelokazi, uyasebenza noma uhola impesheni? Uma usukwazi lokhu, cabanga ngokuthi yini ongamupha yona okungenzeka ukuthi uyayidinga.

Ukuze uqonde izidingo zalowo ofuna ukumupha isipho, xoxa nabanye abake baba sesimweni esifana nesakhe. Bangase bakutshele ngezidingo ezibalulekile, okungenzeka abanye abantu abazazi. Uma usunolwazi olunjalo, uyokwazi ukuthola isipho esifanele abanye abebengeke basicabange.

Isikhathi opha ngaso. IBhayibheli lithi: “Yeka ukuthi lihle kanjani nezwi ngesikhathi salo esifanele!” (IzAga 15:23) Lo mBhalo ubonisa ukuthi, kubalulekile ukukhetha isikhathi esikahle sokusho okuthile. Kunjalo nangezenzo zethu. Njengoba amazwi ashiwo ngesikhathi esifanele engamjabulisa owezwayo, kanjalo nesipho esifike ngesikhathi esifanele noma ngosuku olubalulekile kulowo ophiwayo, singanezela enkulu injabulo kuye.

Umngane uyashada. Osemusha uyaqeda esikoleni. Indoda nomkayo sebezothola umntwana. Lezi kumane kungezinye zezizathu ezisenza sifise ukupha abanye izipho. Abanye bakuthola kuzuzisa ukubhala kumakhalenda abo izinsuku ezinjalo, ukuze bangazikhohlwa. Kuyabasiza bakwazi ukuqala kusenesikhathi ukufuna isipho esifanele isenzakalo ngasinye. *

Nokho, akufanele siphe kuphela ngoba kuwusuku olukhethekile. Ukupha kuyinto esingayijabulela noma yinini. Kodwa kukhona okufanele sikuqaphele. Ngokwesibonelo, uma owesilisa ebengavele aphe owesifazane isipho ngaphandle kwesizathu esizwakalayo, lowo wesifazane angase aphethe ngokuthi owesilisa ufisa bathandane. Uma lokho kungeyona inhloso yalowo wesilisa, isipho sakhe singabangela ukudideka noma izinkinga. Lokhu kusiletha kwelinye iphuzu elibalulekile​—isizathu sokupha.

Isizathu sokupha. Njengoba isibonelo esingenhla sibonisa, kuhle ukucabanga ngokuthi lowo omuphayo uzosibheka kanjani isipho sakho. Ngendlela efanayo, nomuphi kumelwe ahlolisise izizathu zakhe zokupha. Nakuba abanye becabanga ukuthi bapha ngezizathu ezinhle, abaningi bapha ngezikhathi ezithile zonyaka ngoba bezizwa bephoqelekile. Kanti abanye bapha ngoba benethemba lokuzuza okuthile kulowo abamuphayo.

Yini ongayenza ukuze uqinisekise ukuthi izizathu zakho zokupha zinhle? IBhayibheli lithi: “Zonke izindaba zenu mazenzeke ngothando.” (1 Korinte 16:14) Uma upha ngoba kusuka enhliziyweni nasothandweni, isipho sakho siyokwamukelwa ngenjabulo nawe uyoba nenjabulo enkulu. Lapho isipho sakho sisuka enhliziyweni, siyamjabulisa noBaba wethu osezulwini. Umphostoli uPawulu wawancoma amaKristu aseKorinte lasendulo ngokuvula  isandla asekela amaKristu aseJudiya ayeswele. Wathi kuwo: “UNkulunkulu uthanda umuphi onamileyo.”​—2 Korinte 9:7.

Uma ukhumbula la maphuzu esesikhulume ngawo lapho upha othile, isipho sakho siyoba esijabulisa kakhulu. La maphuzu namanye, asebenza lapho uNkulunkulu ehlela ukupha abantu isipho esizedlula zonke. Sikumema ukuba ufunde isihloko esilandelayo ukuze uthole ukuthi yisiphi leso sipho.

^ isig. 13 Abantu abaningi baphana izipho nangezinsuku zokuzalwa noma ngamaholide athile. Nokho, lezi zinsuku zivame ukuhlobana namasiko aphambene nezimfundiso zeBhayibheli. Bheka isihloko esithi, “Ingabe AmaKristu Kufanele Awugubhe UKhisimusi?”esikulo magazini.