Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ubuzenzisi! Ingabe Buyoke Buphele?

Ubuzenzisi! Ingabe Buyoke Buphele?

UPANAYIOTA wakhulela esiqhingini saseMedithera. Ngesikhathi esemusha waqala ukuthanda ezombusazwe. Kamuva waba unobhala eqenjini lezombusazwe endaweni ayehlala kuyo. Waze wangena umuzi nomuzi efuna abalandeli ukuze iqembu lithole imali. Nokho, njengoba isikhathi siqhubeka, uPanayiota wadikibala. Ukusebenzisa kabi igunya nokukhetha, ukufuna isikhundla, ukungezwani nomhawu kwakuqhubeka yize amalungu eqembu ayebizana ngokuthi comrade.

UDaniel wakhulela emndenini oshisekela inkolo e-Ireland. Nokho ngokudabukisayo, ukhumbula ubuzenzisi babapristi ababephuza ngokweqile, begembula futhi beba imali yomnikelo kuyilapho bemtshela ukuthi uzosha esihogweni uma ona.

UJeffery wachitha isikhathi sakhe esiningi engumthengisi esebenzela abanikazi bemikhumbi abahlala e-United Kingdom nase-United States. Ukhumbula izikhathi eziningi amakhasimende abo nabanye abathengisi ababekhwabanisa ngazo lapho besebenzelana nezikhulu zikahulumeni. Ngobuzenzisi babezimisele ukusho noma yini ukuze bathole umsebenzi.

Ngokudabukisayo izinto ezifana nalezi zivamile. Namuhla ubuzenzisi buyinsakavukela cishe kuzo zonke izici zokuphila—kwezombusazwe, kwezenkolo nakwezentengiselwano. Igama elithi “umzenzisi” lisuka egameni lesiGreki elichaza umuntu noma umlingiswa waseshashalazini ngokuvamile owayefaka isifihla-buso. Ngokuhamba kwesikhathi lelo gama lasetshenziselwa ukuchaza umuntu owayezenzisa ukuze akhohlise abanye noma afeze izinhloso zakhe zobugovu.

Ubuzenzisi bungabangela ukudabuka, ukucasuka nenzondo kulabo abaye baphatheka kabi. Becasukile, abahlukumezekile bangase bazibuze: “Ubuzenzisi! Ingabe buyoke buphele?” Ngokujabulisayo iZwi likaNkulunkulu lisinika izizathu ezisenza sikholelwe ukuthi buyophela.

INDLELA UNKULUNKULU NENDODANA YAKHE ABABHEKA NGAYO UBUZENZISI

IBhayibheli libonisa ukuthi ubuzenzisi baqalwa isidalwa somoya esingabonakali, hhayi abantu. Ekuqaleni komlando wabantu, uSathane uDeveli wakhohlisa owesifazane wokuqala u-Eva esebenzisa inyoka, wenza kwabonakala sengathi ufuna ukumsiza. (Genesise 3:1-5) Kusukela ngaleso sikhathi, abantu baningi baye bazenza lokho abangeyikho ukuze bakhohlise abanye futhi banelise izifiso zabo zobugovu.

Lapho isizwe sakwa-Israyeli wasendulo siwela ogibeni lokukhulekela onkulunkulu bamanga nobuzenzisi, ngokuphindaphindiwe uNkulunkulu wasixwayisa  ngemiphumela yalokho. Ngomprofethi u-Isaya, uJehova uNkulunkulu wathi: “Laba bantu basondelé ngomlomo wabo, futhi baye bangidumisa ngezindebe zabo nje kuphela, inhliziyo yabo bayidedisele kude nami.” (Isaya 29:13) Lapho u-Israyeli ehluleka ukuphenduka, uNkulunkulu wavumela ezinye izizwe ukuba zibhubhise iJerusalema nethempeli lalo; okokuqala u-Israyeli wahlaselwa iBhabhiloni ngo-607 B.C.E. kamuva wahlaselwa ibutho lamaRoma ngo-70 C.E. Kusobala ukuthi uNkulunkulu akabubekezeleli phakade ubuzenzisi.

Ngokuphambene nalokho, uNkulunkulu neNdodana Yakhe, uJesu, babazisa kakhulu abantu abathembekile nabaqotho. Ngokwesibonelo, ekuqaleni kwenkonzo kaJesu, indoda ebizwa ngokuthi uNathaniyeli yaya kuye. Lapho eyibona, uJesu wababaza: “Bheka, umIsrayeli ngempela, okungekho nkohliso kuye.” (Johane 1:47) UNathaniyeli, obuye abizwe ngokuthi uBartolomewu, waba omunye wabaphostoli bakaJesu abangu-12.Luka 6:13-16.

UJesu wachitha isikhathi nabafundi bakhe futhi wabafundisa indlela kaNkulunkulu yokucabanga. Kwakungamelwe kube nobuzenzisi phakathi kwabo. Ukuze abaxwayise, uJesu wabulahla ngokuphelele ubuzenzisi babaholi benkolo bangaleso sikhathi. Cabanga ngezinye zezinto ababezenza.

Babebukisa ngokuba “abalungile.” UJesu watshela izilaleli zakhe: “Nakekelani ukuba ukulunga kwenu ningakwenzi phambi kwabantu . . . njengoba nje nabazenzisi benza.” Wazitshela nokuthi “zibe sekusithekeni” lapho zenza izipho zesihe. Kwakufanele zithandaze ekusithekeni, zingathandazeli ukubukwa abanye. Uma zenza kanjalo ukukhulekela kwazo kwakuyoba okusuka enhliziyweni futhi uNkulunkulu wayeyokwamukela.Mathewu 6:1-6.

Babeshesha ukugxeka abanye. UJesu wathi: “Mzenzisi! Khipha kuqala ugongolo kwelakho iso, khona-ke uyobona ngokucacile ukuthi ungawukhipha kanjani umucwana esweni lomfowenu.” (Mathewu 7:5) Ngokugxila emaphutheni abanye kuyilapho naye enamaphutha, umuntu uzenza into angeyona. Ngoba iqiniso liwukuthi, ‘sonke sonile futhi siyasilela enkazimulweni kaNkulunkulu.’Roma 3:23.

Babenezinhloso ezimbi. Ngesinye isikhathi, abafundi babaFarisi kanye nabantu ababeze emcimbini kaHerode babuza uJesu umbuzo omayelana nentela. Bembhuqa, bathi kuye: “Mfundisi, siyazi ukuthi uneqiniso futhi ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso.” Base bembuza lo mbuzo ukuze bamvivinye: “Ingabe kungokomthetho ukukhokha intela yekhanda kuKhesari noma cha?” UJesu waphendula: “Kungani ningivivinya, bazenzisi?” UJesu wababiza kufanele ngokuthi abazenzisi ngoba babengambuzi ngoba bengazi kodwa babezama ‘ukumcupha ngenkulumo yakhe.’Mathewu 22:15-22.

AmaKristu eqiniso anothando “oluvela enhliziyweni ehlanzekile nakunembeza omuhle nasokholweni olungenabuzenzisi.”1 THIMOTHEWU 1:5

Ibandla lobuKristu elasungulwa ngePhentekoste lika-33 C.E., laba yindawo ekhuthaza ukuba neqiniso nokwethembeka. AmaKristu eqiniso azikhandla ukuze asuse ukuthambekela ekubeni abazenzisi. Ngokwesibonelo, uPetru, omunye wabaphostoli abangu-12, wakhuthaza amaKristu akanye nawo ukuba ‘abe nothando lobuzalwane lokungazenzisi.’ (1 Petru 1:22) Umphostoli uPawulu wanxusa izisebenzi ayekanye nazo ukuba zibe ‘nothando oluvela enhliziyweni ehlanzekile nakunembeza omuhle nasokholweni olungenabuzenzisi.’1 Thimothewu 1:5.

AMANDLA EZWI LIKANKULUNKULU

Izimfundiso zikaJesu nabaphostoli ezitholakala eBhayibhelini, zisenamandla namuhla njengoba zazinjalo ngekhulu lokuqala. Mayelana nalokhu umphostoli uPawulu wabhala: “IZwi likaNkulunkulu liyaphila, linamandla futhi libukhali kunanoma iyiphi inkemba esika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kuhlukane umphefumulo nomoya, amalunga nomnkantsha wawo, futhi liyakwazi ukuqonda imicabango nezinhloso zenhliziyo.” (Hebheru 4:12) Ukwazi izimfundiso zeBhayibheli nokuzimisela ukuphila ngokuvumelana nazo kuye kwasiza abaningi ukuba bayeke ubuzenzisi futhi baphishekele ubuqotho  nokwethembeka. Cabanga ngezibonelo zabantu abathathu okukhulunywe ngabo ekuqaleni.

“Ngabona abantu abanothando lweqiniso nabakhathalela abanye ngempela.”—UPANAYIOTA

Ukuphila kukaPanayiota kwashintsha lapho amukela isimemo sokuya emihlanganweni, eHholo LoMbuso LoFakazi BakaJehova. Lapho, babengekho abantu abazishaya abalungile ukuze babukwe abanye abantu. Uthi: “Ngabona abantu abanothando lweqiniso nabakhathalela abanye ngempela, into engingazange ngiyibone kuyo yonke iminyaka engayichitha kwezombusazwe.”

UPanayiota waqala ukufunda iBhayibheli futhi wathuthuka waze wabhapathizwa. Lokho kwenzeka eminyakeni engu-30 edlule. Manje uthi: “Ngathola injongo yangempela ekuphileni lapho ngiqala ukushumayela ngoMbuso kaNkulunkulu, oyoletha ubulungisa emhlabeni, hhayi ngesikhathi ngisangena umuzi nomuzi ngikhankasela iqembu lezombusazwe.”

“Ngahluleka ukukhohlisa amaKristu enganginawo, ngokuzenza into engingeyona.”—UDANIEL

UDaniel wathuthuka ebandleni lobuKristu futhi wanikwa amalungelo athile. Ngemva kweminyaka embalwa wenza iphutha futhi unembeza wakhe waqala ukumhlupha. Uthi: “Ngikhumbula ubuzenzisi engabubona esontweni esikhathini esidlule, nganquma ukuhoxa emalungelweni engangiwanikiwe. Ngahluleka ukukhohlisa amaKristu enganginawo, ngokuzenza into engingeyona.”

Ngokujabulisayo, ngemva kokulungisa isimo sakhe, uDaniel wabona ukuthi angakwazi ukuphinde enze isabelo sakhe ngonembeza omsulwa futhi waphinde wawamukela ngokukhululekile amalungelo ebandleni. Lokhu kwethembeka kuvamile kubantu abakhonza uNkulunkulu ngaphandle kobuzenzisi. Bafunda ‘ukukhipha ugongolo’ emehlweni abo ngaphambi kokucela ‘ukukhipha umucwana’ emehlweni abafowabo.

“Ngabona ukuthi ngeke ngisakwazi ukuba umthengisi onolimi olubushelelezi. . . . Unembeza wami wawusuthonywe amavesi eBhayibheli.”—UJEFFERY

UJeffery, owachitha ukuphila kwakhe kwezentengiselwano wathi: “Njengoba ulwazi lwami ngeBhayibheli lwaluqhubeka lukhula, ngabona ukuthi ngeke ngisakwazi ukuba umthengisi onolimi olubushelelezi owayezimisele ukusho noma yini ukuze athole umsebenzi. Unembeza wami wawusuthonywe amavesi eBhayibheli afana nezAga 11:1 ezisitshela ukuthi ‘isikali esikhohlisayo siyinto enengekayo kuJehova.’” Yebo, ngokungafani nalabo ababuza uJesu ngentela, uJeffery wafunda ukwethembeka lapho esebenzelana namakholwa akanye nawo nalabo abangakholwa.

Izigidi zoFakazi BakaJehova emhlabeni wonke zizama ukukusebenzisa lokho eziye zakufunda eBhayibhelini. Zenza imizamo eqotho ukuze ‘zigqoke ubuntu obusha obadalwa ngokwentando kaNkulunkulu ngokulunga kweqiniso nokwethembeka.’ (Efesu 4:24) Sikukhuthaza ukuba uthole ukuthi bangobani oFakazi BakaJehova, yini abayikholelwayo nokuthi bangakusiza kanjani ukuba ufunde ngomhlaba omusha othenjiswe uNkulunkulu. Lapho “kuyohlala ukulunga” futhi ubuzenzisi buyobe bungasekho.2 Petru 3:13.