Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 ISIHLOKO ESIYINHLOKO | LAPHO UMUNTU EFA—INGABE ANGAPHINDE APHILE?

Ingabe Likhona Ithemba Ngabafileyo?

Ingabe Likhona Ithemba Ngabafileyo?

Ingabe abafileyo bangaphinde baphile?

IMPENDULO YEBHAYIBHELI: “Ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni beyokhunjulwa futhi bayolizwa izwi [likaJesu] baphume.”Johane 5:28, 29.

UJesu wabikezela ukuthi ngaphansi kokubusa kwakhe, abasemathuneni bayovuswa. UFernando okukhulunywe ngaye esihlokweni esandulele, uyakhumbula: “Ngamangala lapho ngiqala ukufunda uJohane 5:28, 29. Lo mBhalo wanginika ithemba langempela futhi ngaqala ukubheka ikusasa ngethemba.”

Endulo, indoda ethembekile uJobe yayinethemba lokuthi lapho ifa uNkulunkulu wayeyoyivusa iphinde iphile. UJobe wabuza: “Uma indoda enamandla ifa ingabuye iphile futhi?” Wabe esephendula ngokuqiniseka: “Ngiyolinda zonke izinsuku zomsebenzi wami oyimpoqo [ethuneni], kuze kufike impumuzo yami. Uyobiza, futhi mina ngiyokuphendula.”—Jobe 14:14, 15.

Ukuvuswa kukaLazaru kusinika ithemba ngekusasa

UMarta udadewabo kaLazaru wayengaqali ukuzwa ngovuko. Ngemva kokufa kukaLazaru, uJesu wathi kuMarta: “Umfowenu uzovuka.” Emphendula wathi: “Ngiyazi ukuthi uyovuka ovukweni ngosuku lokugcina.” UJesu wathi kuye: “Mina ngingukuvuka nokuphila. Lowo obonisa ukholo kimi, ngisho noma efa, uyophila.” (Johane 11:23-25) Ngokushesha ngemva kwalokho uJesu wavusa uLazaru! Leso senzakalo esijabulisayo sisinika amazwibela ezinto ezinhle ezizokwenzeka esikhathini esizayo. Cabanga nje sekuvuswa abantu emhlabeni wonke!

Ingabe bakhona abayovuselwa ezulwini?

IMPENDULO YEBHAYIBHELI: IZwi likaNkulunkulu libonisa ukuthi ukuvuswa kukaJesu kwakuhlukile ekuvusweni kwabangu-8 okukhulunywa ngabo eBhayibhelini. Labo bantu bavuselwa lapha emhlabeni. Kodwa sifunda lokhu ngokuvuswa kukaJesu: ‘UJesu Kristu ungakwesokunene sikaNkulunkulu, ngoba waya ezulwini.’ (1 Petru 3:21, 22) Ingabe uJesu kuphela oyovuselwa ezulwini? UJesu wayethe kubaphostoli bakhe: “Uma ngihamba nginilungisela indawo, ngiyobuye ngize futhi ngizonamukela ekhaya kimi, ukuze kuthi lapho ngikhona nani nibe khona.”—Johane 14:3.

UJesu waya ezulwini futhi walungiselela ukufika kwabafundi bakhe. Labo abavuselwa ezulwini bayogcina bengu-144 000. (IsAmbulo 14:1, 3) Kodwa bayokwenzani ezulwini labo balandeli bakaJesu?

 Bayoba matasa kakhulu! ImiBhalo ithi: “Uyajabula futhi ungcwele noma ubani onesabelo ovukweni lokuqala; ukufa kwesibili akunalo igunya phezu kwabo, kodwa bayoba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse njengamakhosi kanye naye iminyaka eyinkulungwane.” (IsAmbulo 20:6) Labo abayovuselwa ezulwini bayobusa noKristu njengamakhosi nabapristi phezu komhlaba.

Obani abayovuswa kamuva?

IMPENDULO YEBHAYIBHELI: ImiBhalo ephefumulelwe inala mazwi ashiwo umphostoli uPawulu: “Nginethemba kuNkulunkulu, okuyithemba nalaba bantu ngokwabo abanalo, lokuthi kuyoba khona uvuko lwabalungile nabangalungile.”IzEnzo 24:15.

IZwi likaNkulunkulu lisiqinisekisa ngokuthi izigidigidi eziye zafa ziyophinde ziphile

Obani abayoba phakathi kwalabo uPawulu ababiza ngokuthi “abalungile”? Cabanga nganasi isibonelo. Indoda ethembekile uDaniyeli yatshelwa lokhu ngasekupheleni kokuphila kwayo: “Uyophumula, kodwa uyosukuma umele isabelo sakho ekupheleni kwezinsuku.” (Daniyeli 12:13) Uyovuselwa kuphi uDaniyeli? “Abalungile bayokudla ifa lomhlaba, futhi bayohlala kuwo kuze kube phakade.” (IHubo 37:29) UJesu wabikezela: “Bayajabula abanomoya omnene, ngoba bayokudla ifa lomhlaba.” (Mathewu 5:5) UDaniyeli namanye amadoda nabesifazane abathembekile bayovuselwa lapha emhlabeni, baphile phakade.

Obani abayoba phakathi kwalabo uPawulu ababiza ngokuthi “abangalungile”? Izigidigidi eziye zaphila futhi zafa; iningi lazo elingazange lithole ithuba lokuqonda nokusebenzisa iqiniso leBhayibheli. Ngemva kokuvuswa kwazo ziyokwazi ukufunda ngoJehova * nangoJesu futhi zibazise. (Johane 17:3) Bonke abakhetha ukukhonza uNkulunkulu bayoba nethemba lokuphila phakade njengoba nje noJehova ephila phakade.

Bonke labo abakhetha ukukhonza uNkulunkulu bayoba nethemba lokuphila phakade beyimiqemane futhi bejabulile

Kuyoba njani ukuphila emhlabeni?

IMPENDULO YEBHAYIBHELI: UNkulunkulu “uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ubuhlungu ngeke kusaba khona.” (IsAmbulo 21:4) “Bayokwakha izindlu bahlale kuzo; nakanjani bayotshala izivini badle izithelo zazo.”—Isaya 65:21.

Zibone uhlala endaweni enjalo nabathandekayo bakho! Kodwa umbuzo uyaphakama, Ungaqiniseka kanjani ukuthi abantu bayovuswa ngempela?

^ isig. 15 IBhayibheli lithi igama likaNkulunkulu uJehova.