Abantu bathi ngifana nsé nobaba. Ngimfuze ngendlela engakheke ngayo, amehlo kanye nobuntu bami. Kodwa kukhona nokunye akudlulisela kimi—ifa eliyigugu eliye lashiyelwa izizukulwane eziyisikhombisa. Ake ngichaze.

Mina nobaba sifunda ngefa lomndeni wakithi

Ukhokho wami uThomas (1) * Williams wazalelwa eHorncastle, eNgilandi, ngo-January 20, 1815. Umama wakhe washona ngemva kweminyaka emibili, ngakho yena nezingane zakubo ezintathu bakhuliswa ubaba wabo uJohn Williams. UJohn waqeqesha uThomas ukuba abe umbazi, kodwa uThomas wayefuna ukwenza okuhlukile.

Ngaleso sikhathi kwakuvuselelwa inkolo eNgilandi. Umfundisi uJohn Wesley washiya eSontweni laseSheshi waziqalela iqembu lamaWeseli elalikhuthaza ukuba umuntu afunde iBhayibheli futhi ashumayele. Izimfundiso zikaWesley zasakazeka ngokushesha futhi umndeni wakwaWilliams wazamukela. UThomas waba umshumayeli wezimfundiso zikaWesley futhi ngokushesha wavolontiyela ukwenza umsebenzi wezithunywa zevangeli eNingizimu yePacific. Ngo-July 1840, yena nomkakhe uMary, (2) baya esiqhingini saseLakeba, * eFiji, isiqhingi esinentabamlilo esasiyindawo yamazimuzimu ngaleso sikhathi.

UKUHLALA ENDAWENI ENAMAZIMUZIMU

Phakathi neminyaka yabo yokuqala eFiji, uThomas noMary babekezelela izinselele ezinkulu. Babesebenza amahora amaningi ngaphansi kwezimo ezingezinhle beshiswa ilanga elivutha bhé. Baphinde babhekana nezimo ezithusa kakhulu—impi yobuhlanga, ukuklinywa kwabafelokazi, ukubulawa kwezinsana nokudliwa kwenyama yabantu—futhi abantu bendawo ngokuvamile babewenqaba umyalezo wabo. UMary nezibulo lakhe, uJohn, bagula baze bacishe bafa. Ngo-1843, uThomas wabhala: “Ngangicindezelekile.  . . Ngase ngiphelelwa yithemba.” Nokho yena noMary bakhuthazela, ukholo lwabo kuJehova uNkulunkulu lwabanika amandla lwabaqinisa.

Belapho, uThomas wasebenzisa ikhono lakhe lokubaza wakha indlu eFiji yohlobo lwase-Yurophu. Le ndlu yayinezindawo zokungenisa umoya kanye neminye imihlobiso eyayimangaza ebantwini bendawo baseFiji. Ngaphambi nje kokuba kuphele ukwakhiwa kwale ndlu, uMary wabeletha indondana yakhe yesibili, uThomas Whitton (3) Williams, ongukhokho wami.

Ngo-1843, uThomas omdala wasiza ekuhumusheni iVangeli likaJohane ngesiFiji, okuwumsebenzi awuthola unzima. * Nokho, wayeyisazi esinekhono semvelaphi nenhlalo yabantu futhi enakisisa. Ngokucophelela wabhala lonke ucwaningo lwakhe encwadini yakhe ethi: Fiji and the Fijians (1858), incwadi enomlando wendlela yokuphila yabantu baseFiji ngekhulu leminyaka le-19.

Ngenxa yokuhlukumezeka iminyaka engu-13 eFiji enza umsebenzi onzima, impilo kaThomas yawohloka  futhi yena nomndeni wakhe bathuthela e-Australia. Ngo-1891, ngemva kokuba esebe umfundisi isikhathi eside, uThomas washonela eBallarat, eVictoria.

“IGOLIDE” ENTSHONALANGA

Ngo-1883, uThomas Whitton Williams nomkakhe, uPhoebe, (4) bathuthela ePerth, eNtshonalanga ye-Australia. Ingane yabo yesibili u-Arthur Bakewell (5) Williams, ongukhokho wami wesibili, wayeneminyaka engu-9 ngaleso sikhathi.

Lapho u-Arthur eseneminyaka engu-22, wasebenza eKalgoorlie, idolobha elichumayo elalinemayini yegolide, eliqhele ngamakhilomitha angamakhulu ayisithupha empumalanga yePerth. Elapho wafunda izincwadi ezazinyatheliswe yi-International Bible Students, njengoba oFakazi BakaJehova babaziwa kanjalo ngaleso sikhathi. Waphinde wenza nesikhokhelo se-Zion’s Watch Tower wahlela ukuba athole lo magazini njalo ngenyanga. Emangazwe ayekufunda, u-Arthur waqala ukuxoxela abanye ngalolu lwazi ayesanda kuluthola futhi waqhuba imihlangano yokufunda iBhayibheli. Waqala kanjalo umsebenzi woFakazi BakaJehova eNtshonalanga ye-Australia.

U-Arthur waphinde waxoxela umndeni wakhe ngalokho ayekufunda. Uyise, uThomas Whitton, wakusekela ukuzihlanganisa kuka-Arthur nabaFundi beBhayibheli kodwa washona ngokushesha ngemva kwalokho. Unina, uPhoebe, kanye nodadewabo abancane, uViolet noMary, nabo baba abaFundi beBhayibheli. UViolet waba umvangeli noma iphayona lesikhathi esigcwele. Ekhuluma ngoViolet, u-Arthur wathi, “wayeyiphayona elizimisele nelikhuthele kakhulu eNtshonalanga ye-Australia.” Kungenzeka ukuthi u-Arthur wayekusho lokhu ngoba uViolet engudadewabo, kodwa isizukulwane sakwaWilliams esalandela sazuza kakhulu esibonelweni sikaViolet senkuthalo.

Ngokuhamba kwesikhathi u-Arthur washada futhi wathuthela eDonnybrook, idolobha okutshalwe kulo izihlahla eziningi zezithelo, eliseningizimu-ntshonalanga yeNtshonalanga ye-Australia. Kuleyo ndawo wafike wabizwa ngokuthi “Old Mad 1914!” (Ikhehla Elisanganayo Elikhuluma Ngo-1914) ngenxa yokushumayela kwakhe ngentshiseko ememezela iziprofetho zeBhayibheli ezikhuluma ngo-1914. * Bayeka ukumgcona ngalelo gama lapho kugadla iMpi Yezwe I. U-Arthur wayevame ukushumayeza amakhasimende ayeza esitolo sakhe futhi ebeka izincwadi zeBhayibheli efasiteleni. Kulelo fasitela wayebeke ibhodi elalibhalwe ukuthi, umuntu onganikeza ubufakazi bokuthi imfundiso kaZiqu-zintathu iyiqiniso—okuyimfundiso engasekelwe emiBhalweni u-Arthur ayengakholelwa kuyo—wayezothola amaRandi angaba ngu-1 800. Akekho noyedwa oweza nalobo bufakazi.

Umuzi wabakwaWilliams waba indawo okwakuhlanganwa kuyo eDonnybrook ukuze kufundwe iBhayibheli njengeqembu futhi kuqhutshwe imihlangano yebandla. Kamuva, u-Arthur wakha iHholo LoMbuso noma indawo yokukhulekela kulelo dolobha—lelo Hholo liphakathi kwamaHholo okuqala akhiwa eNtshonalanga ye-Australia. Ngisho nalapho esevile eminyakeni engu-70, wayegqoka isudi nothayi, abophele ihhashi lakhe elase ligugile elalibizwa ngokuthi  uDoll, bese ehamba eshumayela azungeze sonke isifunda saseDonnybrook.

Lesi senzo sika-Arthur owayethula futhi ehloniphekile nokho eshiseka, sazithinta kakhulu izingane zakhe. Indodakazi yakhe uFlorence (6) yakhonza njengesithunywa sevangeli eNdiya. Amadodana akhe, u-Arthur Lindsay (7) noThomas, nawo njengoyise, akhonza njengabadala isikhathi eside ebandleni.

AMA-APULA AMNANDI ABIZWA NGOKUTHI AMA-LADY WILLIAMS

U-Arthur Lindsay Williams, ukhokho wami, wayaziwa futhi abantu bemthanda ngenxa yokuba nomusa. Wayehlale ekulungele ukusiza nokulalela abantu futhi ebaphatha ngenhlonipho. Wayephinde abe umpetha ekusebenziseni imbazo, waphumelela emincintiswaneni engu-18 yesifunda yokucanda izinkuni iminyaka engu-12.

Nokho, u-Arthur waphatheka kabi lapho indodana yakhe eneminyaka emibili, uRonald (8) (umkhulu wami), igenca isihlahla esincane sama-apula esasiseduze nasekhaya. Umama kaRonald wasibopha ngezindwangu futhi ngokuhamba kwesikhathi leso sihlahla sathela ama-apula amnandi ngendlela eyisimanga. Imbewu yala ma-apula abizwa ngokuthi amaLady Williams, yasetshenziswa ukuze kukhiqiziwe ama-apula abomvana, okuwuhlobo lwama-apula oluphakathi kwathandwa kakhulu namuhla.

Kamuva uRonald noma uGramp, njengoba mina ngangimbiza kanjalo, waqala ukwenza imisebenzi ebaluleke kakhudlwana. Yena nogogo baye bakhonza iminyaka eminingi njengezisebenzi zokuzithandela emisebenzini yokwakha yoFakazi e-Australia naseSolomon Islands. Nakuba manje uGramp esecela eminyakeni engu-80, usaqhubeka ekhonza njengomdala ebandleni futhi uyasiza ekwakhiweni nasekulungisweni kwamaHholo oMbuso eNtshonalanga ye-Australia.

UKWAZISA IFA LAMI

Belandela ezinyathelweni zabazali babo, abazali bami, uGeoffrey (9) noJanice (10) Williams, baye basebenza kanzima ukuze basize mina nodadewethu uKatherine ukuba siphile ngezimiso zobuKristu. Lapho ngineminyaka engu-13, ngaqala ukwakha ubuhlobo noJehova. Ngesinye isikhathi ngisemhlanganweni omkhulu wamaKristu ngezwa uJohn E. Barr, ilungu leNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova, ekhuthaza abasebasha ababekhona, ethi: “Ningadlali ngethuba eliyigugu eninalo lokwazi nokuthanda uJehova.” Ngalobo busuku ngazinikezela kuJehova. Ngemva kweminyaka emibili, ngaqala ukuphayona.

Namuhla, (12) ngijabulela ukuphayona nomkami, uChloe, (11) eTom Price, idolobhana elincane elinezimayini, elisenyakatho-ntshonalanga yeNtshonalanga ye-Australia. Sibamba amatoho ukuze siziphilise. Abazali bami noKatherine udadewethu nomyeni wakhe u-Andrew, baphayona ePort Hedland, eqhele ngamakhilomitha angu-420 uma uya enyakatho. Mina nobaba siphinde sikhonze njengabadala emabandleni esikhonza kuwo.

Ezizukulwaneni eziyisikhombisa ezidlule, ukhokho wami uThomas Williams wayezimisele ukukhonza uJehova uNkulunkulu. Lelo fa lokholo nenkonzo kuye kwadluliselwa kimi. Ngizizwa ngibusisekile ngempela ngokuba naleli fa elicebile elingokomoya.

^ isig. 5 Inombolo ihambisana nesithombe somuntu ngamunye ekhasini 12 no-13.

^ isig. 6 Ngaphambilini lesi siqhingi sasibizwa ngokuthi iLakemba. Sitholakala eMpumalanga yeFiji.

^ isig. 10 Isithunywa sevangeli uJohn Hunt sahumusha ingxenye enkulu yeTestamente Elisha ngesiFiji, eyanyatheliswa ngo-1847. Le nguqulo iyaphawuleka ngoba isebenzisa igama likaNkulunkulu elithi “Jiova,” kuMarku 12:36, Luka 20:42, nasencwadini yezEnzo 2:34.

^ isig. 16 Bheka isithasiselo esinesihloko esithi: “U-1914—Unyaka Obalulekile Eziprofethweni ZeBhayibheli” encwadini ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova, iyatholakala nasengosini ethi www.jw.org/zu.