Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGXOXO NOMAKHELWANE

Kungani Kufanele Sihlole IBhayibheli?

Kungani Kufanele Sihlole IBhayibheli?

Ngezansi kunengxoxo uFakazi kaJehova angase abe nayo nomakhelwane. Ake sithi uFakazi ogama lakhe linguBanele uxoxa noLungisani.

IBHAYIBHELI—LINEMBILE NGOKOMLANDO

ULungisani: Mina angiyena umuntu wesonto. Ngakho angicabangi ukuthi kukhona okutheni esingaxoxa ngakho.

UBanele: Ngiyabonga ngokungazisa lokho. Mina nginguBanele. Ngizothi ubani umnumzane engikhuluma naye?

ULungisani: NginguLungisani.

UBanele: Ngiyajabula ukukwazi, Lungisani.

ULungisani: Ngiyajabula nami.

UBanele: Ake ngibuze, ukhulele emndenini osontayo?

ULungisani: Yebo. Kodwa lapho sengisekolishi, ngayeka ukuya esontweni.

UBanele: Ngiyabona. Ubuwenza ziphi izifundo ekolishi?

ULungisani: Izifundo zezenhlalo nezomlando. Ngiyawuthanda umlando—umlando wabantu kusukela ekuqaleni.

UBanele: Kuyiqiniso ukuthi kuningi esikufunda emlandweni. IBhayibheli, njengoba ungase wazi, liyincwadi yomlando. Wake walisebenzisa iBhayibheli lapho ucwaninga okuthile?

ULungisani: Ayi angikaze. Ngiyazi ukuthi iBhayibheli liyincwadi ekahle kodwa angikaze ngempela ngilibheke njengencwadi yomlando.

UBanele: Ubonakala ungumuntu onomqondo ovulekile. Uma unayo imizuzwana, ngingathanda ukukubonisa izibonelo ezimbalwa zomlando onembile otholakala eBhayibhelini.

ULungisani: Kulungile. Kodwa anginalo iBhayibheli.

UBanele: Ayikho inkinga. Ngizokubonisa kwelami. Isibonelo sokuqala sitholakala kweyoku-1 IziKronike isahluko 29 ivesi 26 no 27. La mavesi athi: “UDavide indodana kaJese, wabusa phezu kuka-Israyeli wonke; izinsuku abusa ngazo phezu kuka-Israyeli zaziyiminyaka engamashumi amane. EHebroni wabusa iminyaka eyisikhombisa, eJerusalema wabusa iminyaka engamashumi amathathu nantathu.”

ULungisani: Lokhu kuyisibonelo somlando onembile ngayiphi indlela?

UBanele: Abaphikisi babethi iNkosi uDavide ayikaze ibe khona.

ULungisani: Ngempela? Kungani babekungabaza ukuba khona kwayo?

UBanele: Kwakunobufakazi obuncane, ngaphandle kwalobo obuseBhayibhelini, obubonisa ukuthi uDavide wayengumuntu ongokoqobo. Nokho, ngo-1993, iqembu labavubukuli lathola itshe lasendulo elinombhalo ohunyushwe ngokuthi “Indlu kaDavide.”

ULungisani: Ngiyakuzwa.

UBanele: Omunye umuntu oseBhayibhelini okwakungatshazwa ukuba khona kwakhe uPontiyu Pilatu, umbusi owayebusa ngesikhathi sikaJesu. Kukhulunywa ngaye lapha kuLuka isahluko 3 ivesi 1—ubalwa phakathi kwezikhulu zikahulumeni ezaziphila ngaleso sikhathi.

ULungisani: Ngiyawubona lo mbhalo. Uthi: “Lapho uPontiyu Pilatu engumbusi waseJudiya, uHerode engumbusi wesifunda waseGalile.”

 UBanele: Impela. Kwaphela iminyaka ezinye izazi zingabaza ukuthi uPontiyu Pilatu wayengumuntu ongokoqobo. Nokho, eminyakeni ecishe ibengu-50 edlule, kwatholakala itshe eMpumalanga Ephakathi, okwakuqoshwe kulo ngokucacile igama lakhe.

ULungisani: Hmm. Ngiyaqala ukukuzwa lokhu.

UBanele: Ngiyajabula ukuthi ngixoxe nawe ngalokhu.

ULungisani: Bengilokhu ngiyihlonipha indlela iBhayibheli elibhalwe ngayo, kodwa angikaze ngicabange ukuthi liyasithinta namuhla. Lingase linembe ngokomlando, kodwa angicabangi ukuthi liyazuzisa.

IBHAYIBHELI—INCWADI ENDALA KODWA EWUSIZO NANAMUHLA

UBanele: Abantu abaningi bangavumelana nalawo mazwi. Kodwa mina angivumelani nawo, ngenxa yokuthi izidingo zomuntu eziyisisekelo azikaze zishintshe kusukela ekuqaleni. Ngokwesibonelo, besilokhu sikudinga ukudla, izingubo nendawo yokuhlala. Besilokhu sikubona ukubaluleka kokukhulumisana nokuba nomndeni ojabulayo. Akulona yini iqiniso ukuthi sonke siyazazisa lezi zinto?

ULungisani: Iqiniso.

UBanele: IBhayibheli lingasisiza kukho konke lokhu. Liyincwadi esingathi indala kodwa ewusizo nanamuhla.

ULungisani: Usho ukuthini?

UBanele: Mangikubeke ngale ndlela: IBhayibheli liqukethe izimiso eziyisisekelo eziwusizo namuhla njengoba nje zaziwusizo ngesikhathi zibhalwa emakhulwini eminyaka edlule.

IBhayibheli liqukethe izimiso eziyisisekelo eziwusizo namuhla njengoba zaziwusizo nangesikhathi zibhalwa emakhulwini eminyaka edlule

ULungisani: Ngiyakuzwa. Kodwa lisisiza kuphi?

UBanele: Uma kuziwa endabeni yokuba nombono olinganiselayo ngemali, ukuphila komndeni okujabulisayo, noma ukuba umngane omuhle, izimiso zeBhayibheli zingasiqondisa. Le ncwadi injengebalazwe elisiyisa endaweni efanele. Ngokwesibonelo, awuvumi yini ukuthi ukuba umyeni nenhloko yomndeni ephumelelayo kuyinselele kulezi zinsuku?

ULungisani: Impela, ngivumelana nawe kulokho. Mina nomkami sesinonyaka sishadile, kodwa akulula ukuba sivumelane ngaso sonke isikhathi.

UBanele: Uqinisile. Kodwa iBhayibheli linezimiso ezilula eziwusizo. Ake sibheke eyabase-Efesu isahluko 5. Asifunde amavesi 22, 23 no 28. Ngicela uwafunde.

ULungisani: Athi: “Abafazi mabazithobe kubayeni babo njengokungathi bazithoba eNkosini, ngoba indoda iyinhloko yomkayo njengoba noKristu eyinhloko yebandla, yena engumsindisi walo mzimba.” Bese ivesi 28 lithi: “Ngale ndlela, amadoda kufanele athande omkawo njengemizimba yawo siqu. Lowo othanda umkakhe uzithanda yena.”

UBanele: Ufunde kahle. Ngiyabonga. Awuvumi yini ukuthi uma abantu abashadile bezama ukusebenzisa lesi seluleko esilula, ukuphila komndeni kungaba ngcono?

ULungisani: Yebo, ngicabanga kanjalo. Kodwa kulula ukusho kunokwenza.

UBanele: Yiqiniso; akekho umuntu ophelele. Empeleni, kuso lesi sahluko seBhayibheli kunevesi elisikhuthaza ukuba sibe abacabangelayo. * Kunoma yibuphi ubuhlobo kudingeka umuntu ngamunye abe nokulinganisela futhi azimisele ukuhoxa ngezinye izikhathi. Mina nomkami siye sathola ukuthi iBhayibheli lingasisiza silinganisele.

ULungisani: Kunengqondo lokho.

UBanele: OFakazi BakaJehova banengosi enokwaziswa okuhle kakhulu mayelana nomshado nokuphila komndeni. Uma unethuba ngingakubonisa ukuthi iquketheni.

ULungisani: Kulungile. Nginayo imizuzwana.

UBanele: Ngiyabonga. Le ngosi ithi www.jw.org/zu. Nali ikhasi layo lokuqala.

ULungisani: Ngiyazithanda lezi zithombe.

UBanele: Lezi izithombe zabantu abenza umsebenzi wokushumayela esiwenza emhlabeni wonke. Nansi le ngxenye engiyifunayo. Lena ingxenye enesihloko esithi “Usizo Lwabashadile Nabazali.” Ngaphansi kwale ngxenye kunezihloko ezimbalwa ezichaza indlela yokubhekana nezimo ezihlukahlukene. Ingabe sikhona osithandayo?

 ULungisani: Yebo. Yilesi esithi “Ukuxazulula Izinkinga Emshadweni Wakho.” Ngicabanga ukuthi yiso esingangisiza kakhulu!

UBanele: Lesi sihloko sikhuluma ngezindlela ezine zokuxazulula izinkinga. Awuzwe lesi sigaba. Ngicela usifundele sona.

ULungisani: Kulungile. Sithi: “Uma ukukhulumisana kungafaniswa negazi emshadweni, khona-ke uthando nenhlonipho kungafaniswa nenhliziyo namaphaphu alobo buhlobo.” Hmm, ngiyayithanda indlela abakuchaza ngayo.

UBanele: Ngiyabonga, ufunde kahle. KunomBhalo ocashuniwe lana. Ungawuvula ngokuchofoza kuwo.

ULungisani: Yebo ngiyawubona. Eyabase-Efesu 5:33. Ithi: “Yilowo nalowo kini makamthande kanjalo umkakhe njengoba ezithanda yena; ngakolunye uhlangothi, umfazi kufanele abe nenhlonipho ejulile ngomyeni wakhe.”

UBanele: Uqaphelile yini ukuthi kugcizelelwa ukuba umuntu ngamunye anike omunye lokho alindele ukukuthola?

ULungisani: Angisakuzwa kahle.

UBanele: Akulona yini iqiniso ukuthi indoda iyafuna ukuyizwa inhlonipho yomkayo, kanti nenkosikazi nayo iyafuna ukuqinisekiswa njalo ngokuthi umyeni wayo uyithanda ngempela?

ULungisani: Kuyiqiniso. Ngivumelana nawe kulokho.

UBanele: Uma indoda ihlale ifuna izindlela zokubonisa umkayo uthando, ngeke yini kwaba lula ngenkosikazi ukuba ihlakulele inhlonipho ngomyeni wayo?

ULungisani: Kuzwakala kungaba lula.

UBanele: Uyabona yini ukuthi nakuba leli vesi leBhayibheli labhalwa eminyakeni engaba ngu-2 000 edlule, likhuluma ngezidingo zabo bobabili abantu abashadile futhi linikeza iseluleko esiwusizo, okuthi uma sisetshenziswa, sibe usizo. Njengoba umfanekiso esifunde ngawo ekuqaleni ubonisa, “inhliziyo namaphaphu” omshado kuyohlale kuqinile.

ULungisani: Ngiyavuma, ngempela iBhayibheli linezinto eziningi kunalokho ebengikucabanga.

UBanele: Ngiyajabula ukuzwa lokho Lungisani. Ngingathanda ukuba siphinde sihlangane khona la ukuze ngithole umbono wakho esihlokwaneni esithi “Izinyathelo Ezine Zokuxazulula Izinkinga” esitholakala kuso lesi sihloko engosini yethu. *

ULungisani: Kulungile. Mina nomkami sizoyibheka ndawonye.

Ingabe ikhona indaba ethile eseBhayibhelini owake wazibuza ngayo? Zikhona yini izinkolelo noma izinto ezenziwa oFakazi BakaJehova ongathanda ukwazi ngazo? Uma kunjalo, ungangabazi ukubuza omunye woFakazi BakaJehova. Uyokujabulela ukuxoxa nawe ngezihloko ezinjalo.

^ isig. 63 Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka isahluko 14 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova.