Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGXOXO NOMAKHELWANE

Ingabe OFakazi BakaJehova Bayakholelwa KuJesu?

Ingabe OFakazi BakaJehova Bayakholelwa KuJesu?

Ngezansi kunengxoxo uFakazi KaJehova angase abe nayo nomakhelwane. Ake sithi uFakazi ogama lakhe linguSibusiso uze kuMandla avame ukumnikeza izincwadi zethu.

UKUKHOLELWA KUJESU KUBALULEKILE

USibusiso: Sawubona Mandla. Ngiyajabula ukukubona futhi.

UMandla: Hawu, nami ngiyajabula ukukubona.

USibusiso: Ngikuphathele omagazini bakamuva, INqabayokulinda ne-Phaphama! Ngicabanga ukuthi uzozithanda izihloko zalab’ omagazini.

UMandla: Ngiyabonga. Empeleni, wenze kahle wafika, kunokuthile engifuna ukukubuza.

USibusiso: Ngilalele.

UMandla: Yazi bengixoxa nomuntu engisebenza naye. Bengimtshela ngomagazini onginike bona nokuthi kumnandi kanjani ukubafunda. Ube esethi akufanele ngibafunde ngoba oFakazi BakaJehova abakholelwa kuJesu. Kuyiqiniso lokho? Ngimtshele ukuthi ngizokubuza uma ufika.

USibusiso: Ngiyabona. Wenze kahle ngokubuza umnikazi wendaba. Phela ayikho indlela engcono yokuthola ukuthi umuntu ukholelwani kunokubuza yena ngokwakhe.

UMandla: Impela.

USibusiso: Iqiniso liwukuthi oFakazi BakaJehova bayakholelwa kuJesu. Empeleni sinomuzwa wokuthi ukubonisa ukholo kuJesu kusemqoka ukuze umuntu asindiswe.

UMandla: Nami ngazi kanjalo, kodwa ngesikhathi lo engisebenza naye ethi anikholelwa kuJesu ngivele ngadideka. Ngicabanga ukuthi besingakaze sixoxe ngalokhu.

USibusiso: Ngicela ukukubonisa amavesi eBhayibheli aveza ukubaluleka kokubonisa ukholo kuJesu. Ngokuvamile oFakazi BakaJehova basebenzisa la mavesi lapho beshumayela.

UMandla: Ngiyezwa.

USibusiso: Ake siqale ngokufunda amazwi kaJesu akuJohane 14:6. La mazwi ayingxenye yengxoxo uJesu aba nayo nomunye wabaphostoli bakhe. Athi: “UJesu wathi kuye: ‘Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami.’ ” Ngokwaleli vesi, iyiphi indlela okuwukuphela kwayo yokusondela kuBaba?

UMandla: UJesu.

USibusiso: Nje. OFakazi BakaJehova bakholelwa ngokuqinile kulokho. Ake ngibuze: Ngokwalokho okwaziyo ngokuNkulunkulu, lapho umuntu ethandaza, kufanele athandaze egameni likabani?

UMandla: Egameni likaJesu.

USibusiso: Uqinisile. Yingakho ngihlale ngithandaza egameni likaJesu. Nabanye oFakazi BakaJehova benza okufanayo lapho bethandaza.

UMandla: Ngiyakuzwa.

USibusiso: Nawu omunye umBhalo engithanda siwufunde, uJohane 3:16. Lo mBhalo uye wabizwa ngokuthi umgogodla wamaVangeli ngenxa yokubaluleka kwawo. Ngamanye amazwi leli vesi lingakufingqa konke okwalotshwa ngokuphila kukaJesu kwasemhlabeni kanye nenkonzo yakhe. Ngicela usifundele leli vesi.

 UMandla: Lithi: “Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangangokuba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu obonisa ukholo kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade.”

USibusiso: Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi uyalazi leli vesi.

UMandla: Yebo, ngihlale ngilizwa, sasilisho nasesikoleni.

USibusiso: Abantu abaningi bayalazi. Uma silihlolisisa, phawula lokho uJesu akusho. Wathi uthando lukaNkulunkulu lubangela ukuba abantu bakwazi ukuthola ukuphila okuphakade—kodwa yini okumelwe bayenze?

UMandla: Kumelwe babonise ukholo.

USibusiso: Yebo. Ngokukhethekile ukholo kuJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa. Le ndaba—ukuthi uJesu uvula indlela yokuthola ukuphila okuphakade—icaciswa kahle ekhasini 2 lalo magazini engikuphathele wona. Mayelana nenjongo ye-Nqabayokulinda, phakathi kokunye, lo magazini kuthiwa “ukhuthaza ukuba nokholo kuJesu Kristu, owafa ukuze sithole ukuphila okuphakade futhi manje ubusa njengeNkosi yoMbuso kaNkulunkulu.”

UMandla: Kanti nomagazini benu bayasho ukuthi oFakazi BakaJehova bayakholelwa kuJesu?

USibusiso: Kunjalo.

UMandla: Pho-ke, kungani abantu bethi anikholelwa kuJesu?

USibusiso: Ziningana izizathu ezibenza basho kanjalo. Ngezinye izikhathi basuke besho lokho ngoba bezwe kushiwo abanye. Kokunye, basuke bekuzwe ngabefundisi babo.

UMandla: Mhlawumbe abanye abantu bathi anikholelwa kuJesu ngoba nizibiza ngoFakazi BakaJehova, hhayi oFakazi bakaJesu.

USibusiso: Nalokho kungenzeka.

UMandla: Kungani vele nikhuluma kangaka ngoJehova?

“NGIBAZISILE IGAMA LAKHO”

USibusiso: Sikholelwa ukuthi kubalulekile ukusebenzisa igama likaNkulunkulu elithi Jehova—njengoba iNdodana yakhe uJesu yenza. Cabanga ngalokho uJesu akusho lapho ethandaza kuYise. Ake sikufunde kuJohane 17:26. Ngicela uwufunde.

UMandla: Uthi: “Ngibazisile igama lakho futhi ngizolazisa, ukuze uthando ongithande ngalo lube kubo nami ngibe munye nabo.”

USibusiso: Ngiyabonga. Phawula ukuthi uJesu wathi wénza igama likaNkulunkulu laziwa. Ucabanga ukuthi kungani enza kanjalo?

UMandla: Hhayi, angazi.

Ukuba nokholo kuJesu kubalulekile ukuze sisindiswe

USibusiso: Mhlawumbe singabheka omunye umBhalo oyicacisa kahle le ndaba. Ake sifunde izEnzo 2:21. Zithi: “Wonke umuntu obiza igama likaJehova uyosindiswa.” Ngicabanga ukuthi uzovuma ukuthi uma ukubiza igama likaJehova kuyimfuneko yokusinda, akungabazeki ukuthi uJesu wayeyazi le mfuneko.

UMandla: Impela.

USibusiso: Ngenxa yokuthi uJesu wayefuna abalandeli bakhe basinde, wakubona kubalulekile ukuba bazi futhi basebenzise igama likaNkulunkulu. Lokho kungesinye sezizathu eziyinhloko esisenza sikhulume kangaka ngoJehova. Sinomuzwa wokuthi kubalulekile ukwazisa abantu igama likaNkulunkulu nokubasiza ukuba balisebenzise.

UMandla: Kodwa ngisho noma abantu bengalazi igama likaNkulunkulu futhi bengalisebenzisi, bayazi ukuthi bakhuluma ngobani uma bekhuluma ngoNkulunkulu.

USibusiso: Kungenzeka. Noma kunjalo, ngokusitshela igama lakhe, uNkulunkulu wenze kwaba lula ngathi ukuba sisondele kuye.

UMandla: Usho ukuthini?

 USibusiso: Ake uyibheke ngale ndlela: Asikho isidingo sokwazi igama likaMose. Bekungathiwa nje indoda eyahlukanisa uLwandle Olubomvu noma eyanikezwa iMithetho Eyishumi. Kuyafana nangoNowa—asikho isidingo sokwazi igama lakhe. Bekungathiwa indoda eyakha umkhumbi yasindisa umndeni wayo nezilwane. Ngisho noJesu Kristu bekungathiwa uyindoda eyeza isuka ezulwini futhi yafela izono zethu. Akunjalo?

UMandla: Kunjalo.

USibusiso: Kodwa uNkulunkulu waqikelela ukuba siwazi amagama alabo bantu. Ukwazi amagama abo kwenza izindaba zabo zibe ngokoqobo ngokwengeziwe kithi. Ngisho noma singakaze sihlangane noMose, uNowa noma uJesu, ukwazi amagama abo kubenza babe ngokoqobo kithi.

UMandla: Angikaze ngicabange ngaleyo ndlela, kodwa kuzwakala kunengqondo.

USibusiso: Leso esinye isizathu esenza oFakazi BakaJehova balisebenzise kangaka igama likaNkulunkulu. Sifuna ukusiza abantu ukuba babe nokholo kuJehova uNkulunkulu, abe uMuntu ongokoqobo abangakwazi ukusondela kuye. Ngesikhathi esifanayo, siyazisa kakhulu indima uJesu anayo ekusindisweni kwethu. Mhlawumbe singafunda omunye umBhalo ukuze sikhanyise leli phuzu.

UMandla: Kulungile.

USibusiso: Ekuqaleni sifunde uJohane 14:6. Uzokhumbula ukuthi uJesu wathi ‘uyindlela neqiniso nokuphila.’ Manje ake sihlehle kancane sifunde uJohane 14:1. Ngicela usifundele ingxenye yokugcina yaleli vesi.

UMandla: Kulungile. Ithi: “Bonisani ukholo kuNkulunkulu, nibonise ukholo nakimi.”

USibusiso: Ngiyabonga. Ukuze ubonise ukuthi unokholo lweqiniso, ingabe kufanele ukhethe ukuthi ufuna ukukholelwa kubani phakathi kukaJehova noJesu?

UMandla: Cha. UJesu wathi kudingeka sibonise ukholo kubo bobabili.

USibusiso: Uqinisile. Ngicabanga ukuthi uzovuma ukuthi akwanele nje ukuba sithi sinokholo kuNkulunkulu nakuJesu. Kudingeka siphile ngendlela evumelana nalokho esikushoyo.

UMandla: Uqinisile.

USibusiso: Kodwa umuntu ubonisa kanjani ukuthi unokholo ngempela kuNkulunkulu nakuJesu? Mhlawumbe singaxoxa ngalo mbuzo ngokuzayo. *

UMandla: Ngingakujabulela lokho.

Ingabe ikhona indaba ethile eseBhayibhelini owake wazibuza ngayo? Zikhona yini izinkolelo noma izinto ezenziwa oFakazi BakaJehova ongathanda ukwazi ngazo? Uma kunjalo, ungangabazi ukubuza omunye woFakazi BakaJehova. Uyokujabulela ukuxoxa nawe ngezihloko ezinjalo.

^ isig. 60 Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka isahluko 12 sencwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova.