IBhayibheli likhuluma ngezimo lapho abanamandla becindezela ababuthaka. Cabanga ngendaba kaNabhoti. * U-Ahabi, inkosi yakwa-Israyeli ngekhulu leshumi B.C.E., wavumela ukuba umkakhe, uJezebeli, abulale uNabhoti namadodana akhe ukuze athathe isivini sakhe. (1 AmaKhosi 21:1-16; 2 AmaKhosi 9:26) Kungani uNkulunkulu avumela lokho kusetshenziswa kabi kangaka kwamandla?

‘UNkulunkulu akanakuqamba amanga.’Thithu 1:2

Ake sigxile esizathwini esisodwa esibalulekile: UNkulunkulu akanakuwaqamba amanga. (Thithu 1:2) Kuhlangana kanjani lokho nezenzo ezimbi zokucindezela abanye? Ekuqaleni, uNkulunkulu waxwayisa abantu ngokuthi ukumvukela kwabo kwakuyoholela emphumeleni obuhlungu—ukufa. Ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu, abantu bebelokhu befa kusukela bavukela ensimini yase-Edene. Empeleni umuntu wokuqala owafa, wafa ngenxa yesenzo sokucindezelwa—lapho uKhayini ebulala umfowabo u-Abela.Genesise 2:16, 17; 4:8.

IZwi likaNkulunkulu liwufingqa ngale ndlela umlando wesintu kusukela ngaleso sikhathi: ‘Umuntu uye wabusa umuntu kwaba ukulimala kwakhe.’ (UmShumayeli 8:9) Ingabe lawo mazwi abe iqiniso? UJehova waxwayisa isizwe sakwa-Israyeli, abantu bakhe, ngokuthi sasiyothola amakhosi acindezelayo, okwakuyosenza sikhalele usizo kuNkulunkulu. (1 Samuweli 8:11-18) Ngisho nenkosi ehlakaniphile uSolomoni yabacindezela kakhulu abantu bayo. (1 AmaKhosi 11:43; 12:3, 4) Amakhosi amabi, njengo-Ahabi, ayebacindezela nakakhulu abantu. Cabanga ngalokhu: Ukube uNkulunkulu ubezivimbela zonke izenzo ezinjalo zokucindezela, lokho bekungeke yini kumenze abe umqambimanga?

‘Umuntu uye wabusa umuntu kwaba ukulimala kwakhe.’UmShumayeli 8:9

Khumbula nokuthi uSathane uthi abantu bakhonza uNkulunkulu ngenxa yezizathu zobugovu. (Jobe 1:9, 10; 2:4) Ukube uNkulunkulu ubezivikela izikhonzi zakhe kukho konke ukucindezelwa, bekungeke yini lokho kwenze izinsolo zikaSathane zibe iqiniso? Uma ebevikela bonke abantu kuzo zonke izinhlobo zokucindezelwa, ubengeke yini asolwe ngenxa yokuqamba amanga amakhulu nakakhulu? Phela uma bebevikelwa kanjalo, abaningi babengacabanga ukuthi bangazibusa kahle ngaphandle kukaNkulunkulu. Kodwa iZwi likaNkulunkulu lisho okuhlukile—lithi umuntu akakwazi nhlobo ukuzibusa. (Jeremiya 10:23) Sidinga ukuba uMbuso kaNkulunkulu uze; yilapho kuphela lapho ukungabi nabulungisa kuyophela khona.

Ingabe lokho kusho ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho ngokucindezelwa kwabantu? Cha. Cabanga ngezinto ezimbili azenzayo: Okokuqala, uyakudalula ukucindezelwa. Ngokwesibonelo, iZwi lakhe lisinikeza yonke imininingwane ngeqhinga likaJezebeli lokubulala uNabhoti. IBhayibheli liphinde lembule ukuthi izenzo ezinjalo ezimbi zikhuthazwa umbusi onamandla ofuna ukufihla lokho ayikho. (Johane 14:30; 2 Korinte 11:14) IBhayibheli limbiza ngokuthi uSathane uDeveli. Ngokudalula ububi nokucindezelwa kanye nomthombo wako wangempela, uNkulunkulu uyasisiza ukuba nathi sidede ebubini. Ngaleyo ndlela uvikela ikusasa lethu laphakade.

Okwesibili, uNkulunkulu usinika ithemba eliqinile lokuthi ukucindezelwa kuzophela. Indlela adalula, ahlulela najezisa ngayo u-Ahabi noJezebeli—nabaningi abanjengabo—isenza siqiniseke ngezithembiso zakhe zokuthi ngolunye usuku uzobajezisa bonke abenzi bokubi. (IHubo 52:1-5) UNkulunkulu usinikeza nethemba eliqinisekile lokuthi maduzane uzoqeda yonke imiphumela ebuhlungu yobubi kulabo abamthandayo. * UNabhoti othembekile uyobona isikhathi lapho yena namadodana akhe beyophila emhlabeni oyipharadesi ongeke uphinde ube nokungabi nabulungisa.IHubo 37:34.

^ isig. 3 Bheka isihloko esithi “Lingisa Ukholo Lwabo” kulo magazini.